polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki
Projekt miejscowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 22 stycznia 2018 r. do dnia 23 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem przy ul. Dębowej 13, 47-120 Zawadzkie, pok. 303, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 7 lutego 2018 r. o godz. 1500 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Księdza Wajdy 12 w Kielczy.

Uwagi do projektu planu można składać na piśmie do Burmistrza Zawadzkiego na adres: Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2018 r.
×

Wyszukaj w serwisie