polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Porządek obrad sesji
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
w dniu 27 sierpnia 2018 r.
godz. 15.30 sala narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem

I.    Sprawy regulaminowe:
1)    Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2)    Przyjęcie porządku obrad Sesji.  
II.    Informacja na temat działalności ZGK ZAW-KOM Sp. z o.o. za 2017 r.
III.    Podjęcie uchwał:
1)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie;
2)    w sprawie uchylenia uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej, w formie jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Zawadzkiem;
3)    o zmianie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej, w formie jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Zawadzkiem;
4)    w sprawie przygotowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Zawadzkie;
5)    w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny;
6)    w sprawie ustalenia sieci przedszkoli prowadzonych przez gminę Zawadzkie.
IV.    Interpelacje radnych.
V.    Sprawy różne i organizacyjne.
VI.    Odpowiedzi na interpelacje i wnioski  zgłoszone na poprzedniej sesji.
VII.    Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2018 r.  
VIII.    Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
IX.    Zakończenie obrad Sesji.

×

Wyszukaj w serwisie