polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

            Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały  nr XLIV/421/10 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietna 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Zawadzkiego wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

            Celem konsultacji było poznanie opinii oraz umożliwienie zgłaszania uwagdo przedmiotowego projektu przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie gminy Zawadzkie.

            Informacja oraz Zarządzenie Burmistrza o ogłoszeniu konsultacji, wraz z projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu, zostały zamieszczone na stronie internetowej www.zawadzkie.pl, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie w dniu 10 października 2018 roku. Konsultacje trwały do dnia 26 października 2018 r.

            Konsultacje były przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii przez podmioty programu działające na terenie gminy Zawadzkie, na formularzu stanowiącym załącznik do Uchwały nr XLIV/421/10 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 października 2010 r.  w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietna 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

            W toku przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi do przedmiotowego projektu uchwały.

Zawadzkie, 29.10.2018 r

Sprawozdanie sporządziła:

S. Skrabania

×

Wyszukaj w serwisie