polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Burmistrz Zawadzkiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez gminę Zawadzkie na rok 2019.

Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych. W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych, nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert, posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów realizowanych przez organizacje i wiedzę w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. Zgłoszenia należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularz dostępny jest także w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, ok. 102. Kandydatury można zgłaszać do dnia 31 stycznia 2019 roku pocztą elektroniczną na adres lub tradycyjną, na adres Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie.

×

Wyszukaj w serwisie