polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

ROZBUDOWA SIECI GAZOWEJ W KIELCZY

 

Mając na uwadze poprawę jakości powietrza w gminie Zawadzkie, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb mieszkańców, przystępuje się do realizacji kolejnego etapu rozbudowy sieci gazowej na terenie gminy Zawadzkie. Planowana inwestycja obejmować będzie budowę sieci gazowej w sołectwie Kielcza. Polska Spółka Gazownictwa w Opolu przystąpi do realizacji ww. inwestycji wówczas, gdy większość mieszkańców wsi Kielcza wyrazi chęć przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej. W związku z powyższym, zachęca się mieszkańców wsi Kielcza do złożenia pisemnej deklaracji woli przyłączenia do sieci.

Deklarację można pobrać: w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem (pok. 303), u sołtysa wsi Kielcza, w piekarni przy ul. Leśnej 35 w Kielczy, w sklepie MAXIM przy ul. Leśnej 33 w Kielczy, w sklepie EWADAN przy ul. Konopnickiej 8 w Kielczy oraz na stronie internetowej www.zawadzkie.pl w zakładce: Gazyfikacja.

Termin złożenia deklaracji: do dnia 25 października 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem lub u sołtysa wsi Kielcza.

Dodatkowa możliwość pobrania i złożenia deklaracji: 14 października 2019 r. w godzinach od 1500 do 1800 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielczy.

Informacje w sprawie przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, pokój 303, tel. 77 46 23 145.

PDFPlakat gazyfikacja.pdf (1,51MB)

PDFdeklaracja.pdf (123,88KB)
 


Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu rozstrzygnęła przetarg i wyłoniła wykonawcę na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia DN 110 PE wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej z podziałem na dwa etapy. Firma FUH MORGAZ Mirosław Morawski z Opola, z którą spółka gazowa podpisała umowę, rozpoczęła już procedurę projektowania i uzyskania pozwolenia na budowę. Do kwietnia 2020 r. planuje się wybudować sieć gazową na odcinku o długości 2.600 m (I etap) a do kwietnia 2021 r. z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień m.in. z PKP wybudowany zostanie odcinek o długości 500 m (II etap). Etap pierwszy obejmować będzie odcinek sieci od posesji Nr 81 przy ul. Opolskiej w Zawadzkiem do posesji Nr 40 przy ul. Opolskiej Żędowicach. Drugi etap obejmować będzie odcinek wzdłuż ul. Strzeleckiej w Żędowicach od skrzyżowania z ul. Opolską do posesji Nr 39 przy ul. Strzeleckiej w Żędowicach. Po uzyskaniu przez spółkę pozwolenia na budowę sieci gazowej właściciele nieruchomości położonych wzdłuż ul. Opolskiej na ww. odcinku będą mogli występować bezpośrednio do PSG w Opolu z wnioskiem o warunki przyłączenia się do sieci a następnie będą mogli podpisać stosowne umowy.


Mając na uwadze poprawę jakości powietrza oraz planowane rozpoczęcie remontu drogi wojewódzkiej Nr 901,  gmina Zawadzkie zachęca właścicieli nieruchomości zlokalizowanych  wzdłuż ul. Opolskiej na odcinku od ul. Szymanowskiego w Zawadzkiem do ul. Wojska Polskiego w Żędowicach wraz z ulicami bocznymi, do wyrażenia woli przyłączenia się do sieci gazowej.

Poniżej udostępniamy mieszkańcom podstawowe informacje dotyczące rozbudowy sieci gazowej oraz deklarację przyłączenia nieruchomości do sieci.

 

 

Pliki do pobrania:

PDFBroszurka - inform dla mieszkanca.pdf (592,39KB)
PDFdeklaracja.pdf (123,88KB)
 

Protokół ze spotkań poświęconych rozbudowie sieci gazowej w miejscowościach Zawadzkie i Żędowice – wzdłuż ulicy Opolskiej na odcinku od ul. Szymanowskiego  w Zawadzkiem do ul. Wojska Polskiego w Żędowicach wraz z ulicami bocznymi

PDFProtokół ze spotkań.pdf (1,12MB)

×

Wyszukaj w serwisie