polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Informujemy, że w dniu 16 września 2019 r.  został ogłoszony przetarg nieograniczony na rozbudowę drogi gminnej nr 105622 O ulicy Powstańców Śląskich w Zawadzkiem.

Zamówieniem objęto wyłącznie rozbudowę odnogi drogi gminnej nr 105622 O ulicy Powstańców Śląskich w Zawadzkiem.

Zakres zamówienia obejmuje:

  1. kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną;
  2. roboty rozbiórkowe - rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni oraz chodników;
  3. wykonanie koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i chodnika
    oraz w miejscach, gdzie rozebrano nawierzchnię z trylinki;
  4. remont istniejących wpustów kanalizacji deszczowej;
  5. ustawienie krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej;
  6. wykonanie warstwy odcinającej zagęszczanej mechanicznie;
  7. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego;
  8. wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej lub z miału kamiennego.

Ponadto przedmiotowe zamówienie obejmuje dostawę materiałów potrzebnych do realizacji w/w robót oraz wywóz i zagospodarowanie wszelkich odpadów powstałych podczas jego realizacji.

Termin składania ofert upływa w dniu 01.10.2019 r. o godz. 10:00

 

×

Wyszukaj w serwisie