polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Informujemy o możliwości pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych na następujące działania:

 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Organizatorem programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Program jest finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Nie jest wymagany wkład własny, a wartość dofinansowania wynosi 100%.  Nabór planowany w miesiącu październiku br. Szczegóły:  https://granty.pl/26711/

 

Z Fundacją PZU po lekcjach

Organizatorem programu jest Fundacja PZU. Celem programu jest  wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne (na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców) kierowanych do uczniów szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych, poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt.

Termin składania wniosków upływa w dniu  30.09.2019 r.  Szczegóły: https://granty.pl/1889/ .

 

Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Organizatorem programu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dotacje są przyznawane na podstawie przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
Wnioski o dofinansowanie należy składać do właściwego terytorialnie komendanta powiatowego/ miejskiego Państwowej Straży Pożarnej (PSP).

Termin składania wniosków upływa w dniu  01.10.2019 r.  Szczegóły: https://granty.pl/25477/ .

 

Granty Fundacji Lotto

W ramach programu mogą być finansowane inicjatywy organizacji non-profit  ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz ułatwiania dostępu do kultury. Obszary działań, na które można uzyskać wsparcie: sport, kultura, dziedzictwo narodowe, edukacja, pomoc społeczna.

Organizatorem programu jest Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.
Wnioski są rozpatrywane na bieżąco, przy czym maksymalny czas udzielenia odpowiedzi od momentu złożenia wniosku wynosi 30 dni. Szczegóły: https://granty.pl/6704/ .

×

Wyszukaj w serwisie