polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Burmistrza Zawadzkiego

zaprasza

wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, mające siedzibę lub działające na terenie gminy Zawadzkie


do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących

 

projektu
„Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2020”.

 

Konsultacje trwają od 01 listopada 2019r. do 07 listopada 2019r.
w formie zgłaszania uwag do treści projektu Programu na formularzach.

 

Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej bip.zawadzkie.pl (zakładka konkursy ofert) oraz są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie (pok. 102)

Wypełnione formularze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 
do 7 listopada 2019 roku na:
- adres siedziby Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem,
ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie

- w formie elektronicznej, na adres .

 

DOCKONSULTACJE 2020 formularz konsultacji.doc
PDFprogram współpracy.pdf

×

Wyszukaj w serwisie