polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej – nabór wniosków

Burmistrz Zawadzkiego informuje, iż zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie zgodnie z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.: Dz. Urz. UE L I 51 z dnia z 22.02.2019, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013, str. 1).

Producenci rolni lub inni posiadacze odpadów rolniczych z terenu gminy Zawadzkie, zainteresowani usunięciem ze swoich gospodarstw: folii rolniczej, siatki i sznurków do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag, powinni złożyć zgłoszenie udziału w programie do dnia 20 listopada 2019 r. Planowany termin realizacji zadania to rok 2020.

Program nie przewiduje dofinansowania zbiórki odpadów po środkach ochrony roślin!

Zgłoszenia mogą zostać złożone przez zainteresowanych osobiście w Urzędzie Miejskim przy ul. Dębowej 13 w Zawadzkiem lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Zgłoszenia złożone po terminie nie zostaną uwzględnione w składanym przez gminę wniosku o dotację do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, Zgłaszający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie Burmistrza Zawadzkiego.

Zadanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem uzyskania przez gminę Zawadzkie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Złożenie zgłoszenia nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (77) 4623 146. Wzór zgłoszenia wraz z załącznikami można pobrać poniżej lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem w pokoju nr 303.

PDFZgłoszenie - usuwanie folii rolniczych.pdf (124,01KB)

PDFKlauzula informacyjna.pdf (104,68KB)

PDFOświadczenie o otrzymaniu-nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie-rybołówstwie.pdf (88,10KB)

Opublikowano: 05.11.2019 r.

×

Wyszukaj w serwisie