polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W dniu dzisiejszym w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z oddziałem integracyjnym w Zawadzkiem miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie na realizację projektu „Przedszkolaki z naszej paki!”.  Umowa podpisana została przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu  -  Macieja Kalskiego oraz przez Burmistrza Zawadzkiego  - Mariusza Stachowskiego. W uroczystym  podpisaniu umowy uczestniczyli również Członek Zarządu Województwa Opolskiego -  Szymon Ogłaza, Radna Sejmiku Opolskiego - Brygida Kolenda – Łabuś oraz Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 z oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem – Jolanta Momot  i Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 3 w Zawadzkiem – Renata Grzybek.
Projekt realizowany będzie w Przedszkolu Publicznym nr 2 z odziałem integracyjnym  w Zawadzkiem oraz w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Zawadzkiem  w ramach Poddziałania 09.01.03 - Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 
Wartość ogólna projektu to kwota  385 619,37 PLN w tym dofinansowanie wyniesie 327 776,46 PLN

Projekt ma na celu:
•    podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w przedszkolach prowadzonych przez gminę Zawadzkie - Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym  i Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Zawadzkiem,
•    zwiększenie udziału w edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3-6 lat poprzez realizację w tych przedszkolach zajęć dodatkowych i poszerzenie oferty edukacyjnej,
•    doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycielek wychowania przedszkolnego. 
Projektem zostanie objętych 144 dzieci zamieszkałych na terenie gminy Zawadzkie.
Realizacja projektu będzie mieć bezpośredni wpływ na zaspokojenie potrzeb dzieci w poszczególnych przedszkolach pod kątem indywidualnych możliwości rozwojowych, edukacyjnych oraz psychofizycznych przedszkolaków objętych wsparciem.
Wzrost kompetencji i kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego pozwoli na kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym tak ważnych kompetencji kluczowych oraz na wzbogacenie i urozmaicenie stosowanych metod i form organizacyjnych w pracy z dziećmi w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Zajęcia dodatkowe realizowane są w poszczególnych placówkach będą stanowiły uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu. Będą to zajęcia z języka niemieckiego, gimnastyki korekcyjnej, zajęcia sensoryczne i multisensoryczne, zajęcia stymulujące rozwój ruchowy, zajęcia z robotyki, kulinarne, plastyczne, rytmiczne, warsztaty przyrodniczo-ekologiczne. W przedszkolach zostanie zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zajęć dodatkowych.
Podczas realizacji projektu planowane jest dostosowanie infrastruktury Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem poprzez modernizację schodów-dobudowanie podjazdu i dostosowanie ich do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.
Gminie Zawadzkie został także wręczony dyplom EUROPEJSKIEJ AKADEMII PRZEDSZKOLAKA.
Dzisiejsze wydarzenie uświetnił występ dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2 w Zawadzkiem.

 

akademia.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie