polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W dniu 6 grudnia 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2020 – moduł 4 stanowiący uzupełnienie do programu ogłoszonego 2 października 2019 r.
Program "MALUCH+" 2020 - moduł 4  skierowany  jest do podmiotów innych niż jst, tj:
- osób fizycznych, w tym pracodawców oraz podmiotów współpracujących z pracodawcami,
- osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym uczelni i współpracujących z nimi podmiotów oraz pracodawców i współpracujących z nimi podmiotów, prowadzących lub zamierzających prowadzić w 2020 r. instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Rodzaj zadań objętych dofinansowanie
- Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.
- W przypadku ofert uwzględniających funkcjonowanie w 2020 r. miejsc opieki dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej  opieki, warunkiem otrzymania i wypłaty dofinansowania na ich funkcjonowanie jest ich faktyczne obsadzenie.
Wysokość dofinansowania
- Kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym warunkiem otrzymania dofinansowania jest pomniejszenie o przyznaną kwotę dofinansowania opłaty ponoszonej przez rodziców za 1 dziecko.
- W przypadku wydatków na funkcjonowanie miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – ww. kwota zostanie powiększona o dodatkowe środki finansowe z przeznaczeniem dla podmiotu prowadzącego instytucję opieki na utrzymanie ww. miejsc.
- Maksymalna kwota dofinansowania uzależniona jest od liczby dzieci/miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Udział środków budżetu państwa oraz Funduszu Pracy w dofinansowaniu złożonej oferty wynosi nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania.
Okres realizacji zadania
Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Termin wykorzystania dofinansowania
Dofinansowanie musi być wykorzystane do dnia 31 grudnia 2020 r.
Termin składania ofert
Oferty należy składać do dnia  10 stycznia 2020 r.
Szczegóły

https://www.opole.uw.gov.pl/maluch-2020-modul-4

×

Wyszukaj w serwisie