polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W sezonie 2019/2020 usługę zimowego utrzymania placów, jezdni i chodników w ciągach dróg gminnych świadczyć będzie Zakład Gospodarki Komunalnej ZAW-KOM Sp. z o.o.  Usługa będzie świadczona w okresie od 08.11.2019 r. do 30.04.2020 r.

Wszelkie zgłoszenia i uwagi związane z utrzymaniem zimowym dróg gminnych należy kierować do następujących osób:
Urząd Miejski:
- p. Krzysztof Wiktorzak – w godz. 7.00 - 15.00 tel. 77 46 23 136, po godz. 15.00 oraz w dni wolne od pracy tel. 512 942 737
Sołectwo Kielcza:
- Sołtys p. Jan Czanguleit – tel. 504 118 022
Sołectwo Żędowice:
- p. Krzysztof Wiktorzak – w godz. 7.00 - 15.00 tel. 77 46 23 136, po godz. 15.00 oraz w dni wolne od pracy tel. 512 942 737
Drogi powiatowe (Kielcza ul. Wiosenna, Żędowice ul. Strzelecka) utrzymuje Zarząd Powiatu Strzeleckiego.
Wszelkie zgłoszenia i uwagi związane z utrzymaniem zimowym dróg powiatowych należy kierować pod numer tel.: 77 440 17 00 lub 602 297 839.
Drogi wojewódzkie (Zawadzkie, Żędowice, Kielcza ul. Opolska – DW901, Zawadzkie ul. Strzelecka – DW426) utrzymuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, Oddział terenowy w Oleśnie.
Wszelkie zgłoszenia i uwagi związane z utrzymaniem zimowym dróg wojewódzkich należy kierować pod numer tel.: w godz. 7.00 -15.00 tel. 34 350 91 90 po godz. 15.00 oraz w dni wolne od pracy, tel. 034 350 91 99.
Ponadto przypomina się mieszkańcom Gminy o obowiązkach właścicieli nieruchomości określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności o obowiązku zapewniania czystości i porządku przez: cyt.: „uprzątnięcie błota, śniegu, lodu
i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości  nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”.
Oprócz powyższego zgodnie z art. 30 ustawy o drogach publicznych utrzymywanie zjazdów na posesje należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości stanowi wykroczenie z art. 102 kodeksu wykroczeń i grozi za nie grzywna do 1000 zł albo kara nagany.

×

Wyszukaj w serwisie