polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W związku z wystąpieniem ogniska choroby zakaźnej- wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 w miejscowości Świbie za obszar zapowietrzony uznaje się na terenie gminy Zawadzkie:

  • od zachodu – rozpoczynając od punktu granicy powiatów strzeleckiego i gliwickiego wzdłuż granicy lasu, a następnie w kierunku północno wschodnim drogą lokalną przechodzącą w ulicę Polną w miejscowości Kielcza aż do drogi nr 901,
  • od północy – drogą 901 do skrzyżowania z ulicą Wiosenną i dalej na północ od torów kolejowych. Wzdłuż torów w kierunku wschodnim do granicy powiatu strzeleckiego       z województwem śląskim,
  • obszar zapowietrzony obejmuje również część miejscowości Kielcza na południe od drogi nr 901 (ul. Opolska), zaczynając od skrzyżowania z ulicą Polną oraz teren na wschód od ulicy Wiosennej.

Obszar zagrożony obejmuje tereny:

  • miejscowości Żędowice,
  • częściowo tereny miejscowości Zawadzkie.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

1) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanego           do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące oraz wychodzące z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia;

3) niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

2. Środki określone w ust. 1 stosuje się przez co najmniej 30 dni, licząc od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

1) wyprowadzania z gospodarstw gdzie jest utrzymywany drób oraz wprowadzania  do gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

2) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i jaj bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

3) wywożenie lub rozrzucanie ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw gdzie jest utrzymywany drób bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

4) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

5) wypuszczanie drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

2. Środka określonego w ust. 1 w pkt 1 nie stosuje się w odniesieniu do ssaków utrzymywanych wyłącznie w pomieszczeniach mieszkalnych, niemających kontaktu z drobiem i innymi ptakami oraz niemających dostępu do klatek lub miejsc, w których są utrzymywane drób lub inne ptaki.

3. Środka określonego w ust. 1 w pkt 2 nie stosuje się w odniesieniu do transportu przez obszar zagrożony drogami lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się.

4. Środki określone w ust. 1 w pkt 1-5 stosuje się przez co najmniej 30 dni, licząc od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska.

Nakazy i zakazy obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze zapowietrzonym lub obszarze zagrożonym.

 

×

Wyszukaj w serwisie