polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Przypomina się właścicielom gruntów, na których zlokalizowane są urządzenia melioracji wodnych o obowiązku ich utrzymania i konserwacji.

Obowiązek ten wynika z art. 205  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.).

Brak stałej, systematycznej konserwacji rowów melioracyjnych i przydrożnych oraz przepustów, przy obfitych opadach deszczu prowadzi do lokalnych podtopień i zalewania posesji. 

 

Z uwagi na powyższe, przypomina się o konieczności corocznej konserwacji urządzeń melioracyjnych, przebiegających przez nieruchomość, w szczególności:

  • czyszczenie rowów i rurociągów drenarskich,
  • wykaszanie i wygrabianie roślinności ze skarp i dna rowów,
  • odmulanie dna koryt rowów,
  • utrzymywanie drożności wylotów rurociągów drenarskich,
  • oczyszczanie osadników studni drenarskich zlokalizowanych na trasie rurociągów melioracyjnych.

 

Prace konserwacyjne powinny być prowadzone każdego roku – jesienią oraz wiosną w celu umożliwienia odpływu wód opadowych i roztopowych oraz w okresie letnim, w zakresie wykaszania roślinności porastającej koryta urządzeń. Utrzymanie polega na usunięciu przeszkód oraz zmian 
w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

 

Zgodnie z art. 206 cytowanej wyżej ustawy jeżeli obowiązek, o którym mowa w art. 205, nie jest wykonywany, właściwy organ Wód Polskich (od 1 stycznia 2018 r.) ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania.

 

Zaniechanie przez właściciela obowiązku utrzymania rowu we właściwym stanie, jak też utrudnianie przepływu  wodom w rowie, stanowi wykroczenie podlegające karze grzywny, wymierzanej na zasadach i w trybie przepisów ustawy z dnia 24.08.2001 r. Kodeks postępowania
w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 729).

 

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

                                                                                                                                                      Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem

×

Wyszukaj w serwisie