polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem informuje, że sesja planowana na dzień 26 października 2020 r.  godz. 14.00 zostaje odwołana. 
Sesja odbędzie się w dniu  2 listopada 2020 r. o godz. 14.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny. 
Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

Porządek obrad:
I. Sprawy regulaminowe:
1) Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przyjęcie porządku obrad Sesji. 
3) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 28 września 2020 r.   
II. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych.
III. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie w roku szkolnym 2019/2020. 
IV. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych nakładach. 
V. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.;
2) w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/108/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
3) w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r.,
4) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska.
VI. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.
VII. Interpelacje i zapytania radnych.
VIII. Sprawy różne i organizacyjne.
IX. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków. 
X. Zakończenie obrad Sesji.              
 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Zawadzkiem 
Dariusz Zajdel 

×

Wyszukaj w serwisie