polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Burmistrz Zawadzkiego zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające siedzibę lub działające na terenie gminy Zawadzkie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
Konsultacje trwają od 20 listopada 2020 r. do 27 listopada 2020 r. w formie zgłaszania uwag do treści projektu Programu na formularzach.
Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.zawadzkie.pl i bip.zawadzkie.pl (zakładka Ogłoszenia i komunikaty >> konkursy ofert) oraz są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie (pok. 101)
Wypełnione formularze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 
do 27 listopada 2020 roku na:
- adres siedziby Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie,
- osobiście do skrzynki przy głównych drzwiach wejściowych do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem,
- w formie elektronicznej, na adres umig@zawadzkie.pl.
PDFZarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf (1,24MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy.pdf (1,15MB)

PDFZałącznik do projektu uchwały – Program współpracy.pdf (3,76MB)

DOCFormularz konsultacji.doc (35,00KB)

×

Wyszukaj w serwisie