polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ZAWADZKIEGO
Z DNIA 8 GRUDNIA 2020 r.
O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI OD DNIA 14 GRUDNIA 2020 r. W SPRAWIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY ZAWADZKIE NA ROK 2021

Na podstawie uchwały Nr XXII/162/20 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r. (Dz. Urzędowy Woj. Op. z 2020, poz. 3072) Burmistrz Zawadzkiego informuje o rozpoczęciu od dnia 14 grudnia 2020 r. konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Zawadzkie  dotyczących części wydatków budżetowych – zwanych „budżetem obywatelskim” – w ramach budżetu gminy Zawadzkie  na 2021 rok. Na zadania Budżetu Obywatelskiego na 2021 r. przeznacza się kwotę w wysokości 50.000 zł. 
Zgłaszanym zadaniem może być każda inicjatywa obywatelska mająca wpływ na rozwój gminy Zawadzkie i zaspokojenie potrzeb jej mieszkańców. Zadanie inwestycyjne powinno być zobrazowane w szczególności na mapach, fotografiach, wizualizacjach, rysunkach lub szkicach. Prawo składania propozycji zadań przysługuje mieszkańcom gminy Zawadzkie. Zgłaszane zadanie wymaga poparcia co najmniej 10 mieszkańców gminy Zawadzkie. 
Zgłaszane zadania muszą być:
1) zgodne z powszechnie obowiązującym prawem;
2) zlokalizowane wyłącznie na terenie stanowiącym własność gminy Zawadzkie;
3) ogólnodostępne dla mieszkańców i udostępniane nieodpłatnie;
4) zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
5) możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym.
Zgłaszane zadania nie mogą:
1) naruszać obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich w tym prawa własności;
2) polegać na nabyciu prawa własności nieruchomości;
3) naruszać powszechnie przyjętych norm moralnych i społecznych;
4) być realizowane, gdy wymagają instytucjonalnej współpracy, jeżeli osoby odpowiedzialne za daną  instytucję nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia;
5) przekroczyć kwoty ustalonej w Budżecie Obywatelskim na dany rok;
6) być sprzeczne z przyjętą strategią gminy Zawadzkie;
7) dotyczyć terenów, które zostały przeznaczone do sprzedaży.
Formularz zgłoszenia zadań do realizacji w ramach budżetu udostępniany jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem www.zawadzkie.pl oraz w formie papierowej w Punkcie Obsługi Petenta Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13. 
Ustala się termin zgłaszania zadań w okresie od dnia 29 grudnia 2020 r. do dnia 11 stycznia 2021r. 
Głosowanie na wybrane zadania przeprowadzone zostanie w terminie od dnia 12 marca 2021 r. do dnia 1 kwietnia 2021 r. 
Zgłoszenie zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego składa się w Punkcie Obsługi Petenta w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13 lub korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem z dopiskiem „Budżet Obywatelski gminy Zawadzkie 2021” (za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego). 
Informacje dotyczące harmonogramu prac, zgłaszania zadań, ich weryfikacji, zasad głosowania oraz ustalenia wyników głosowania dostępne są na stronie www.zawadzkie.pl.
Informacje udzielane są również telefonicznie pod numerami 77 4623 110 lub 77 4623 106.
Harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r. w załączeniu. 
 

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2021 ROK

L.p.

Zakres

Termin realizacji

1.

Kampania promująca

14.12.2020 r. – 28.12.2020 r.

 

2.

Zgłaszanie przez mieszkańców gminy Zawadzkie zadań do BO na 2021 r.

29.12.2020 r. – 11.01.2021 r.

 

 

3.

Weryfikacja wniosków, uzupełnienia, procedura odwoławcza, ustalenie listy projektów do głosowania i ich upublicznienie

12.01.2021 r. – 25.02.2021 r.

4.

Kampania informacyjna o zadaniach

26.02.2021 r. – 11.03.2021 r.

5.

Głosowanie mieszkańców gminy Zawadzkie

12.03.2021 r. – 01.04.2021 r.

6.

Ustalenie i ogłoszenie wyników w sprawie BO                   na 2021 r.

02.04.2021 r. – 15.04.2021 r.

 

Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski
 

DOCXFormularz zgłoszenia propozycji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r. wraz z listą poparcia mieszkańców gminy Zawadzkie.docx
PDFFormularz zgłoszenia propozycji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r. wraz z listą poparcia mieszkańców gminy Zawadzkie.pdf
PDFHarmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2021 r. .pdf
PDFOgłoszenie Burmistrza Zawadzkiego z dnia 8 grudnia 2020 r..pdf
PDFUchwała Nr XXII-162-20 Rady Miejskiej w Zawadzkiem w spr. przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r..pdf
PDFUchwała Nr XXIII-175-20 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r..pdf
 

×

Wyszukaj w serwisie