polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej

Urząd Miejski w Zawadzkiem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej: Gminy Zawadzkie.

Status pod względem zgodności

Aplikacja mobilna jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-11.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością aplikacji mobilnej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Damian Dubiel, it@zawadzkie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 46 23 109. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Gmina Zawadzkie dla strony http://slabowidzacy.zawadzkie.pl przeprowadziła samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://slabowidzacy.zawadzkie.pl spełnia wymagania w 100 %.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji aplikacji mobilnej: 2017-11-22.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2020-02-10.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

47-120 Zawadzkie, ul. Dębowa 13
Tel.: 77 46 23 100 (centrala)
Faks: 77 46 23 175
E-mail:
Strona internetowa: www.zawadzkie.pl

Dostępność architektoniczna

Do budynku urzędu  jest podjazd dla wózków, a w samym urzędzie punkt obsługi osób poruszających się na wózkach.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Na wniosek osoby zainteresowanej istnieje możliwość zorganizowania tłumacza migowego.

Aplikacje mobilne

Odnośnik do strony aplikacji mobilnej


×

Wyszukaj w serwisie