polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Zawiadamiam, że w dniu 22 lutego 2021 r. o godz. 14.00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Szczegóły porządku obrad sesji oraz informacje:

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)  oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję Sesję Rady Miejskiej w Zawadzkiem

na dzień  22 lutego 2021 roku godz. 14.00.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2021 r.
 1. Przyjęcie sprawozdania Komendanta Policji z działalności za 2020 r., w tym informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 2. Informacja Urzędu Statystycznego w Opolu na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.
 3. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych nakładach.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.;
  2. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zawadzkie;
  3. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawadzkie w roku 2021;
  4. w sprawie zwolnienia  i zwrotu części opłaty wniesionej przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Zawadzkie w 2021 r.
 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawy różne i organizacyjne.
 8. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 9. Zakończenie obrad Sesji.     

Zainteresowani przebiegiem sesji mogą skorzystać z transmisji obrad sesji online https://zawadzkie.pl/1469/469/transmisja-z-obrad-rady-miejskiej-w-zawadzkiem.html, natomiast zapytania, wnioski, opinie można składać elektronicznie na adres lub korespondencyjnie poprzez złożenie w skrzynce znajdującej się przy wejściu głównym do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13.       

 

 

 

                Przewodniczący

                                                                                                              Rady Miejskiej w Zawadzkiem

 

                                                                                                                           Dariusz Zajdel

 

×

Wyszukaj w serwisie