polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Karta do głosowania
na zadanie zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r.

Zasady głosowania:

1. Prawo do głosowania ma każdy mieszkaniec gminy Zawadzkie, w przypadku, gdy głosującym jest osoba małoletnia wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego.

Pobierz kartę:

DOCXKARTA DO GŁOSOWANIA BO.docx (18,47KB)

Uwaga:

Możesz oddać również swój głos przez aplikację działającą pod tym adresem:

https://zawadzkie.pl/2698/glosowanie.html

(aplikacja będzie działała od dnia 12.03.2021 r.)

2. Wybór należy zaznaczyć znakiem X przy wybranym, jednym zadaniu.

3. Głos uznaje się za nieważny, jeżeli zachodzi jedna ze wskazanych okoliczności:

1) na karcie nie wybrano żadnego zadania;

2) na karcie wybrano więcej niż jedno zadanie;

3) nie wypełniono wszystkich wymaganych pól na karcie do głosowania;

4) w przypadku wypełnienia przez jedną osobę więcej niż jednej karty do głosowania (w tym przypadku wszystkie oddane głosy uznaje się za nieważne);

5) wersja papierowa nie została podpisana;

6) zagłosowano jednocześnie papierowo i elektronicznie.

DANE GŁOSUJĄCEGO

Imię

Nazwisko

   

Adres

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że jestem uprawniony/a do udziału w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r. poprzez fakt bycia mieszkańcem gminy Zawadzkie. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie na karcie do głosowania informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

Podpis głosującego/w przypadku mieszkańców małoletnich podpisuje rodzic/opiekun prawny

 

 

WYKAZ ZADAŃ ZGŁOSZONYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY ZAWADZKIE NA 2021 R.

Nr zadania

Tytuł zadania i kwota

Wybór

1.

Nowe Osiedle-Modernizacja Placu Zabaw „STOKROTKA”   –   50.000,00 zł

 

2.

Rozbudowa parkingu przy ulicy Nowe Osiedle   –   30.000,00 zł

 

3.

Rozbudowa strefy rekreacyjno-sportowej w Kielczy   –   15.200,00 zł

 

4.

Modernizacja kanalizacji deszczowej u zbiegu ulic Renarda i Wojska Polskiego
w Żędowicach   –   
7.500,00 zł

 

5.

Historia Kielczy przykładem dla przyszłych pokoleń   –   16.200,00 zł

 

6.

Zakup elementów małej architektury i renowacja kwietników na terenie zielonym potocznie nazywanym Parkiem Miejskim w Zawadzkiem   –   49.614,00 zł

 

7.

Plenerowe Kino Letnie   –   47.970,00 zł

 

 

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Zawadzkiego dla potrzeb niezbędnych do realizacji Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r.

Przyjmuję do wiadomości, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Zawadzkiego, z siedzibą w Zawadzkiem,
ul. Dębowa 13;

2) w przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane osobowe przetwarzane są prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych, adres e-mail: iod@zawadzkie.pl, tel. 77 4623 117;

3) celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na rok 2021 na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści - art.6 ust.1 lit. a RODO;

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia wszelkich działań i prac w ramach Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r. i mogą być udostępnione osobom upoważnionym przez administratora oraz uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r. oraz okres przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r. wynikający z odrębnych przepisów;

7) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie
na 2021 r.;

10) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 

Data głosowania………………………

…….......................................................................

Podpis głosującego lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku,

gdy głosującym jest mieszkaniec, który nie ukończył 16 roku życia

 

×

Wyszukaj w serwisie