polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)  oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) zwołuję Sesję Rady Miejskiej w Zawadzkiem

 

na dzień  29 marca 2021 roku godz. 14.00

 

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 22 lutego 2021 r.
 1. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych nakładach.
 2. Informacja o strukturze (ludzie, sprzęt) i działaniach Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Zawadzkie.
 3. Podjęcie uchwał
  1. o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r.;
  2. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/177/20 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2029;
  3. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z ternu gminy Zawadzkie na lata 2019 – 2032”;
  4. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 marca 2021 r.;
  5. w sprawie przekazania skargi według właściwości.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawy różne i organizacyjne.
 7. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Zakończenie obrad Sesji.     

Zainteresowani przebiegiem sesji mogą skorzystać z transmisji obrad sesji online https://zawadzkie.pl/1469/469/transmisja-z-obrad-rady-miejskiej-w-zawadzkiem.html, natomiast zapytania, wnioski, opinie można składać elektronicznie na adres lub korespondencyjnie poprzez złożenie w skrzynce znajdującej się przy wejściu głównym do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13.   

 

 

     

     Przewodniczący

                                                                                                              Rady Miejskiej w Zawadzkiem

 

                                                                                                                               Dariusz Zajdel

×

Wyszukaj w serwisie