polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)  oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) zwołuję Sesję Rady Miejskiej w Zawadzkiem

 

na dzień  24 maja 2021 roku godz. 14.00

 

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2021 r.
 1. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych nakłada
 2. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r.;
 • w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego na potrzeby ustalania uprawnień do dodatku mieszkaniowego;
 • w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 29 kwietnia 2021 r. na działalność Burmistrza Zawadzkiego.
 1. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Sprawy różne i organizacyjne.
 4. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad Sesji.     

Zainteresowani przebiegiem sesji mogą skorzystać z transmisji obrad sesji online https://zawadzkie.pl/1469/469/transmisja-z-obrad-rady-miejskiej-w-zawadzkiem.html, natomiast zapytania, wnioski, opinie można składać elektronicznie na adres lub korespondencyjnie poprzez złożenie w skrzynce znajdującej się przy wejściu głównym do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13.  

     

Przewodniczący

                                                                                                              Rady Miejskiej w Zawadzkiem

                                                                                                                            Dariusz Zajdel

 

×

Wyszukaj w serwisie