polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

0.jpeg

 

CZĘŚĆ I: GOSPODARKA ODPADAMI KOMULANYMI NA TERENIE GMINY ZAWADZKIE

1. Aktualności
2. O systemie gospodarowania odpadami
   •    System gospodarowania odpadami
   •    Punkty selektywnego zbierania odpadów
   •    Miejsca zagospodarowania odpadów
   •    Poziomy
   •    Analizy
3. Prawo
   •    Prawo lokalne
   •    Prawo krajowe
4. Właściciel nieruchomości oraz jego obowiązki
5. Jak segregować?
6. Podmioty odbierające odpady komunalne
7. Harmonogramy
8. Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
9. Deklaracje
10. Kontrole w zakresie prawidłowości segregacji odpadów komunalnych

 • Procedura kontroli przedsiębiorstw posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zawadzkie

11. Edukacja ekologiczna w gminie Zawadzkie

 

CZĘŚĆ II: GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA NA TERENIE GMINY ZAWADZKIE


1. Jakość wody na terenie gminy Zawadzkie
2. Obowiązki właściciela nieruchomości posiadającego zbiornik bezodpływowy
3. Informacje dot. skanalizowania terenu gminy Zawadzkie oraz plany inwestycyjne na kolejne lata
4. Ewidencja zbiorników bezodpływowych
5. Kontrole w zakresie zbiorników bezodpływowych
6. Poradnik dla mieszkańca – Przydomowe instalacje do zbierania deszczówki

CZĘŚĆ III: OCHRONA ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY ZAWADZKIE


1. System monitoringu jakości powietrza
2. „Czyste Powietrze”
3. Dofinansowanie do wymiany pieców nieekologicznych w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020       
4. Obostrzenia dot. palenia w kominkach i piecach
5. Kontrola antysmogowa
6. Jak SMOG wpływa na nasze zdrowie?


CZĘŚĆ IV: KONTAKT

 

 

CZĘŚĆ I: GOSPODARKA ODPADAMI KOMULANYMI NA TERENIE GMINY ZAWADZKIE

1. Aktualności

2. O systemie gospodarowania odpadami

2.1 System gospodarowania odpadami

Od 1 lipca 2013 r. na terenie gminy Zawadzkie nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostały objęte nieruchomości zamieszkałe.
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych prowadzi podmiot wyłoniony w drodze postępowania przetargowego.

3.png

W roku 2020 podobnie jak w latach ubiegłych – gmina Zawadzkie objęła systemem gospodarowania odpadami komunalnym wyłącznie właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do zawarcia indywidualnych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów z dowolnym podmiotem gospodarczym świadczącym powyższe usługi, posiadającym wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Zawadzkie.
Na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- art. 3c gmina zobowiązana jest ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
Biorąc powyższe pod uwagę, apeluje się do właścicieli nieruchomości o prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych„ u źródła” z uwzględnieniem kompostowników.

4.jpeg

Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Zawadzkie świadczy obecnie Konsorcjum firm:


1.Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o., 47-120 Zawadzkie, ul. Świerklańska 2 – Lider konsorcjum,
2.REMONDIS Opole Sp. z o.o., 45-573 Opole, Al. Przyjaźni 9,które wyłonione zostało w drodze przetargu nieograniczonego.

Wszelkie uwagi i zapytania dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów można zgłaszać
i wyjaśniać:

•    w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem pok. 111 lub telefonicznie pod nr telefonu 77/462 31 140 lub 77/462 31 138,
•    w siedzibie Lidera konsorcjum (Z.G.K. „ZAW-KOM” Sp. z o.o.) lub telefonicznie pod
nr telefonu 77/462 22 00.

2.2    Punkty selektywnego zbierania odpadów

Na terenie gminy Zawadzkie w chwili obecnej nie zostały utworzone Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Gmina organizuje zbiórkę n/w frakcji odpadów w formie mobilnych zbiórek – zgodnie z harmonogramem:
a) meble i inne odpady wielkogabarytowe
b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
c) zużyte opony
które na rzecz gminy wykonuje Konsorcjum firm:


1.    Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o., 47-120 Zawadzkie, ul. Świerklańska 2 – Lider konsorcjum,
2.    REMONDIS Opole Sp. z o.o., 45-573 Opole, Al. Przyjaźni 9.

 
Ponadto na terenie gminy Zawadzkie funkcjonują tzw. mobilne punkty odbioru przeterminowanych leków, które znajdują się  zgodnie z poniższą lokalizacją:


Zawadzkie:

a) ul. Opolska 61 (zabudowania przy budynku SM „HUTNIK” Zawadzkie),
b) ul. Świerklańska 2 (siedziba spółki ZGK „ZAW-KOM”),
c)  ul. Waryńskiego 6 (Przychodnia lekarska Eskulap).

Żędowice: ul. Strzelecka 35 ( przy świetlicy wiejskiej w „starej szkole”.
Kielcza: ul. Ks. Wajdy 21 ( przy przychodni MEDIKOR).

Na terenie gminy zorganizowano także mobilny punkt odbioru chemikaliów, który zlokalizowany jest w siedzibie spółki ZGK „ZAW-KOM”  przy ul. Świerklańskiej 2 w Zawadzkiem.


Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych począwszy od 1 lipca 2013 r. zbierany jest w formie objazdowych zbiórek odpadów – zgodnie z harmonogramem przez:
Konsorcjum firm:


1. Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o., 47-120 Zawadzkie, ul. Świerklańska 2 – Lider konsorcjum,
2. REMONDIS Opole Sp. z o.o., 45-573 Opole, Al. Przyjaźni 9.

 

5.jpeg

 

2.3 Miejsca zagospodarowania odpadów

Odpady komunalne zebrane na terenie gminy Zawadzkie przekazywane są do zagospodarowania zgodnie z zapisami Planu gospodarki odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2022
z uwzględnieniem lat 2023-2028, zatwierdzony Uchwałą Nr XXVII/306/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2017 r.

Dla Południowo-Wschodniego Regionu Gospodarki Odpadami, do którego przydzielona została Gmina Zawadzkie odpady zmieszane oraz odpady biodegradowalne są przekazywane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych  w Dzierżysławiu (Naprzód Sp. z o.o.).

6.jpeg

 

2.4 Osiągnięte poziomy recyklingu

2.5 Analizy

 

3.    Prawo


3.1    Prawo lokalne

 • Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zawadzkie

PDFuchwala-nr-xxii-226-16-w-spr-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-gminy-zawadzkie.pdf

 • Sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

PDFuchwala-nr-xxii-228-16-w-spr-okreslenia-szczegolowego-sposobu-i-zakresu-swiadczenia-uslug-w-zakresie.pdf

 • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFuchwala-nr-xxiv-181-20-w-sprawie-wyboru-metody-i-ustalenia-wysokosci-stawki-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.pdf
PDFuchwala-nr-xiii_101_19-w-sprawie-wyboru-metody-i-ustalenia-wysokosci-stawki-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.pdf
PDFuchwala-nr-xiii_102_19-w-sprawie-zwolnienia-w-czesci-z-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.pdf
PDFuchwala-nr-xxii-230-16-w-spr-okreslenia-terminu-czestotliwosci-i-trybu-uiszczania-oplat-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.pdf
PDFuchwala-nr-xxvi-257-17-w-sprawie-wyboru-metody-i-ustalenia-wysokosci-stawki-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.pdf

 • Deklaracja

PDFuchwala-nr-vii-39-15-w-spr-okreslenia-wzoru-deklaracji-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie.pdf
PDFuchwala-nr-viii-58-19-rady-miejskiej-w-zawadzkiem-o-zmianie-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-wzoru-deklaracji.pdf
PDFuchwala-nr-xiii_103_19-w-sprawie-okreslenia-wzoru-deklaracji-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-skladanej-przez-wlascicieli-nieruchomosci-na-ktorych-zamieszkuja-mieszkancy.pdf
PDFuchwala-nr-xxii-230-16-w-spr-okreslenia-terminu-czestotliwosci-i-trybu-uiszczania-oplat-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.pdf
 

 • Nieruchomości niezamieszkałe

PDFuchwala-nr-xxii-229-16-w-spr-ustalenia-stawek-oplat-ponoszonych-przez-wlascicieli-nieruchomosci-za-uslugi.pdf

 

3.2. Prawo krajowe

Prawo krajowe:
§ Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.
§ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz.21 ze zmianami).
§ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska .
§ Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 

4. Właściciel nieruchomości oraz jego obowiązki

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Pod pojęciem inne podmioty władające nieruchomością należy rozumieć podmioty władające całą daną nieruchomością gruntową, a nie częścią nieruchomości jaką jest np. wynajęty lokal w budynku znajdującym się na nieruchomości.

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

7.jpeg

 

5. Jak segregować?

6. Podmioty odbierające odpady komunalne

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zawadzkie

 

 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawadzkie

 

Nazwa Firmy Plik do pobrania
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk, Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk.pdf
FCC  Polska spółka z o.o.Ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze FCC.Zabrze.pdf
FCC Lubliniec Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 5, 42-700 Lubliniec FCC Lubliniec.pdf
Zakład Gospodarki Komunalnej Zaw-Kom spólka z o.o.
Ul. Świerklańska 2
47-120 Zawadzkie
zaw-kom.pdf
Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach.pdf
REMONDIS Opole sp. z o.o remondis.pdf
„Naprzód” Sp. z o.o. ul. Raciborska 144B, 44-280 Rydułtowy NAPRZÓD - wpis po zmianach.pdf
Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach, ul. Kosmowskiej 6/94, 42-224 Częstochowa Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach.pdf

 

7. Harmonogramy

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

 • Harmonogram Zawadzkie Budynki Wielolokalowe VII-XII 2020
 • Harmonogram Zawadzkie I rejon VII-XII 2020
 • Harmonogram Zawadzkie II rejon VII-XII 2020
 • Harmonogram Żędowice VII-XII 2020
 • Harmonogram Kielcza ZAW-KOM VII-XII 2020
 • Harmonogram Kielcza REMONDIS VII-XII 2020

 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

 • Harmonogram Firmy I rejon VII-XII 2020
 • Harmonogram Firmy II rejon VII-XII 2020

8.jpeg

 

8. Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Aktualne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – obowiązują od 1 stycznia 2020 r.

Na mocy uchwały nr  XXIV/181/20 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie  wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi odpowiednio:

- 31,00 zł od jednego mieszkańca, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ;

- 62,00 zł od jednego mieszkańca, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

TERMINY
Zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty należy uiszczać miesięcznie, z góry, bez uprzedniego wezwania, do 20-go każdego miesiąca kalendarzowego.

Przypomina się, iż wysokość opłaty miesięcznej została określona przez właściciela nieruchomości w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej do tut. Urzędu.

 
INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Właściciel nieruchomości dokonuje płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na indywidualny numer rachunku bankowego.
 

NIE UREGULOWANIE OPŁAT W TERMINIE
W przypadku, gdy opłata nie jest uiszczana przez właściciela nieruchomości terminowo lub gdy wnoszona jest w niepełnej wysokości, gmina zobowiązana jest wszcząć postępowanie windykacyjne. Należy przez to rozumieć, iż na adres właściciela nieruchomości trafi upomnienie z informacją o zalegającej opłacie. Czas przysługujący takiej osobie na dokonanie zaległej opłaty to 7 dni. Jeśli osoba po tym terminie w dalszym ciągu nie ureguluje należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.

9. Deklaracje


Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa uchwała nr XIII/103/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Wzór deklaracji obowiązującej od 1 stycznia 2020 roku określa Uchwała nr XIII/103/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 3998 z dnia 13 grudnia 2019 r.).

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.pdf

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.docx

UWAGA


Część A      
Pole „pierwsza deklaracja” zaznacza się w przypadku, gdy właściciel nieruchomości składa deklarację po raz pierwszy (deklaracja nie była jeszcze składana).
Pole „zmiana danych zawartych w deklaracji” zaznacza się  w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pole „korekta deklaracji” zaznacza się w przypadku, gdy dokonuje się korekty błędnie podanych danych lub popełnionych  pomyłek w uprzednio złożonej deklaracji.

WZÓR NR 1.docx

WZÓR NR 2.docx

 

10. Kontrole w zakresie prawidłowości segregacji odpadów komunalnych

 

Mając na uwadze przeciwdziałanie drastycznym podwyżkom opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, na terenie naszej gminy Zawadzkie prowadzone są kontrole prawidłowej segregacji odpadów.

Właściwa segregacja odpadów ma ścisły związek z wysokością opłat ponoszonych przez mieszkańców, ponieważ najdroższe w zagospodarowaniu są odpady zmieszane, a ich liczba z uwagi na niewłaściwie prowadzoną segregację  systematycznie rośnie.

Przypominamy, że zgodnie z założeniami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. Oznacza to, że dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców mają w całości pokryć wszystkie koszty poniesione na funkcjonowanie systemu, gmina nie może dopłacać do gospodarki odpadami ani też czerpać z niej zysków.

 

Sposób przeprowadzenia kontroli

Czynności kontrolne odbywać się będą losowo, bez uprzedniego zawiadomienia i obejmą sprawdzanie, czy w pojemnikach na odpady niesegregowane nie ma odpadów ze szkła, plastiku, papieru, ulegających biodegradacji, czyli tych odpadów, które należy segregować do odpowiednich pojemników oraz czy w pojemnikach na odpady selektywnie zbierane są właściwe frakcje odpadów. Kontrola ma na celu weryfikację rzetelnej segregacji „u źródła”. W przypadku stwierdzenia, że odpady nie są segregowane, właściciel zostanie pouczony jak należy prawidłowo segregować odpady oraz otrzyma ulotkę informacyjną. Jako dowody potwierdzające nieprawidłową segregację posłużyć mogą np. zdjęcia wykonane przez kontrolującego oraz sporządzona przez niego notatka. Kolejne naruszenie zasad segregacji na danej nieruchomości będzie skutkowało zastosowaniem sankcji karnych.

Główną przyczyną podjęcia powyższych działań jest zgłaszana przez firmę odbierającą opady niewłaściwa bądź niepełna segregacja odpadów z gospodarstwach domowych.

Analiza stanu gospodarki komunalnej wykazują, iż masa odpadów zbieranych w sposób selektywny jest niska, a rosną ilości odpadów zmieszanych, co będzie skutkować nieosiągnięciem wymaganego poziomu recyklingu, a w dalszej kolejności nałożeniem na gminę kar pieniężnych. Sytuacja taka może spowodować podwyższenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Przypominamy również o obowiązku zmiany deklaracji w sytuacji kiedy nastąpiła zmiana danych, np. zmiana liczby osób w gospodarstwie domowym (narodziny, śmierć, wyjazd, zmiana miejsca zamieszkania) – właściciel nieruchomości, użytkownik lub zarządca nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. W przypadku braku wywiązania się z obowiązku zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Procedura kontroli przedsiębiorstw posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zawadzkie

PDFprocedura kontroli przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zawadzkie.pdf

Zarządzenie Nr 530/XXXI/2021 w sprawie określenia procedury kontroli przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zawadzkie

PDFZarządzenie Nr 530_XXXI_2021.pdf

 

11. Edukacja ekologiczna

Konkurs literacki na napisanie wiersza
o tematyce ekologicznej pn. „EKO-RYMOWANKA”

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników poezji do wzięcia udziału w Konkursie „EKO-RYMOWANKA”. Przedmiotem Konkursu jest napisanie wiersza na temat segregacji odpadów i ograniczania ich ilości, recyklingu, a także dbania o nasze środowisko naturalne. Konkurs skierowany jest do trzech kategorii wiekowych: uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Zawadzkie (klasy I-III jako pierwsza kategoria wiekowa oraz klasy IV-VIII jako druga kategoria wiekowa) oraz pozostałych mieszkańców gminy Zawadzkie powyżej 15 roku życia (szczególnie zachęcamy osoby dorosłe). W treści wiersza musi się znaleźć co najmniej 5 z 10 poniższych wyrazów (użytych w dowolnej formie i liczbie): ekologia, dzieci, Zawadzkie, powietrze, rodzina, segregacja, woda, ziemia, przyroda, natura. Komisja Konkursowa nagrodzi pierwsze miejsce w każdej kategorii wiekowej. Ponadto mogą zostać przyznane wyróżnienia.

Wzięcie udziału w Konkursie jest bezpłatne. Osoba zainteresowana może złożyć tylko jedną pracę. Prace należy dostarczyć do dnia 25.06.2021 r. osobiście lub przesyłką pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie.

Więcej informacji na temat Konkursu można uzyskać pod numerami tel. 77 46 23 140; 77 46 23 135.

 

CZĘŚĆ II: GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA NA TERENIE GMINY ZAWADZKIE


1. Jakość wody na terenie gminy Zawadzkie

W tej części programu będą na bieżąco dodawane oraz aktualizowane pliki dot. jakości wody dostępnej do spożycia z podziałem na miejscowości Zawadzkie, Kielcza, Żędowice.


2. Obowiązki właściciela nieruchomości posiadającego zbiornik bezodpływowy
W związku z powyższym właściciel nieruchomości w przypadku posiadania zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych ma obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych lub osadów ściekowych  z oczyszczalni, zawartej z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie.
Na właścicielu nieruchomości spoczywają następujące obowiązki:
•    niedopuszczenie do przepełnienia zbiornika,
•    zakazuje się wykonywania odpływów ze zbiornika na ścieki,
•    sprawdzenia szczelności i dbanie o stan techniczny zbiorników na ścieki aby ścieki nie wyciekały ze zbiornika do gruntu,
•    zakazuje się mieszania ścieków z gnojowicą,
•    instalowania zbiorników w miejscu do którego jest umożliwiony dojazd pojazdu asenizacyjnego,
•    regularne zlecania odbioru ścieków,
•    zawarcia umowy na odbiór ścieków z firmą specjalistyczną.

Ponadto każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania dowodów płacenia wykonania ww. usługi i okazywania ich na każde wezwanie organu kontrolującego (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
W przypadku nie przestrzegania obowiązujących przepisów właściciele nieruchomości podlegają karze grzywny, a postępowanie toczy się według przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

9.png


3.  Informacje dot. skanalizowania terenu gminy Zawadzkie oraz plany inwestycyjne na kolejne lata


W  latach 2018-2020 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zawadzkie dała możliwość podłączenia się do systemu łącznie 69 nieruchomości dzięki czemu możliwość korzystania uzyskało 143 osób (stan na dzień 29.10.2020 r.). Wartość przeprowadzonych inwestycji w latach 2018-2020 wynosiła: 3.747.633,13 zł netto. Inwestycje zostały przeprowadzone bez wsparcia środków Unii Europejskiej, tylko ze środków własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. oraz środków WFOŚiGW w Opolu.
Spółka ZAW-KOM złożyła kolejny wniosek i otrzymała środki z PROW 2014-2020 na budowę kanalizacji sanitarnej w kolejnych obszarach w miejscowości Kielcza, w szczególności dot. ulicy Chrobrego, Konopnickiej, Kopernika, (część) Nowowiejska, (część) Słoneczna, (część) Stare Osiedle, (część) Wiosenna. Zadanie to będzie obejmować podłączenie 62 nieruchomości, a tym samym ok. 190 osób uzyska możliwość korzystania z rozbudowanej sieci. Wartość zadania: 3.133.690,50 zł netto.
Na chwilę obecną na terenie gminy Zawadzkie znajduje się 132 nieruchomości, które nie mają technicznych możliwości przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej. Są to przede wszystkim nieruchomości zlokalizowane:

 •  w miejscowości Kielcza: ul. Chrobrego (część),ul. Dobrego Pasterza (część), ul. Dworcowa, ul. Leśna (część), ul. Opolska (część), ul. Słoneczna (część) ul. Nowe Osiedle, ul. Stare Osiedle, ul. Wiosenna, ul. Zamoście;
 •  w miejscowości Żędowice: ul. Stawowa, ul. Ziai, ul. Dworcowa (część), ul. Fredry (część),  ul. Strzelecka (część);
 •  w miejscowości Zawadzkie: ul. Chopina, ul. Czarna (część), ul. Kilińskiego, ul. Strzelecka.

W związku z powyższym właściciel nieruchomości w przypadku posiadania zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych ma obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych lub osadów ściekowych z oczyszczalni, zawartej z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie.

10.jpeg

 

4. Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2017.1289), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji:

 • zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
 • przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
 • umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców gminy Zawadzkie o zgłoszenie posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do tut. Urzędu.

 

5. Kontrole w zakresie zbiorników bezodpływowych

Informujemy, że Urząd Miejski w Zawadzkiem prowadzi kontrolę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zawadzkie.

W pierwszej kolejności będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. 

Ponadto, w uzasadnionych przypadkach będzie sprawdzana szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych odciekami pochodzącymi z tych zbiorników - podstawa prawna: art. 6 ust.1, art. 9u. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                

Burmistrz sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy; do kontroli, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Ponadto zgodnie z art. 363 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, Burmistrz może, w drodze decyzji nakazać osobie fizycznej, której działanie negatywnie oddziałuje na środowisko wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do:

 • ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia;
 • przywrócenia środowiska do stanu właściwego.

 

6. Poradnik dla mieszkańca – Przydomowe instalacje do zbierania deszczówki

12.jpeg

Zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi staje się popularne. Mieszkańcy są zachęcani do zbierania wód opadowych i ich wykorzystywania. W Internecie jest wiele sprzecznych informacji dotyczących formalności, jakich należy dopełnić przy realizacji zbiornika na deszczówkę. W poradniku znajdziecie Państwo informacje, skąd biorą się te rozbieżności i jakie działania powinna podjąć osoba, która chce mieć zbiornik na wody opadowe na swojej działce.

Wody opadowe to nie ścieki.

Można spotkać się z interpretacjami traktującymi wody opadowe jako ścieki (w poprzednim stanie prawnym rzeczywiście tak było). Jednak według obecnie obowiązujących przepisów woda deszczowa, która nie jest niczym zanieczyszczona, nie stanowi ścieku). Dotyczy to zarówno wody, która spływa z dachów budynków oraz z terenów utwardzonych, jak i tej, która wpada bezpośrednio do zbiornika                 na wody opadowe.

Wniosek: wody opadowe nie stanowią ścieków, o ile nie są z nimi zmieszane.

13.jpeg

Lokalizacja zbiornika na deszczówkę.

Skoro wody opadowe nie są ściekami, to fakt ten ma duże znaczenie przy ustalaniu zasad lokalizacji zbiornika na deszczówkę na działce. W tym zakresie w wielu miejscach można znaleźć odniesienie          do rozdziału 7 działu II rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dotyczącego warunków sytuowania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe. Przez pojęcie nieczystości ciekłych rozumie się ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych, co oznacza, że w zbiorniku na nieczystości ciekłe są ścieki. Skoro już wiemy, że wód opadowych nie można zaliczyć do tej kategorii, to nie trzeba także stosować przepisów regulujących tę kwestię (rozporządzenia).

Oznacza to, że zbiornik na deszczówkę może zostać zlokalizowany w dowolnym miejscu na działce.

14.jpeg

 

Zbiornik na deszczówkę może wymagać pozwolenia wodnoprawnego.
Może się wydawać, że skoro w zbiorniku na deszczówkę gromadzi się woda, to konieczne jest uzyskanie zezwolenia na takie gromadzenie. Nie jest to jednak takie oczywiste, a przepisy obowiązującego Prawa wodnego nie są w tym zakresie jednoznaczne.
Jedną z inwestycji, która wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, jest wykonywanie urządzeń wodnych (zob. art. 389 pr. wod.). Jednak zarówno mieszkańcy, jak i urzędnicy mają wątpliwości, czy szczelny zbiornik do gromadzenia wód opadowych jest takim urządzeniem. Wynika to z dość ogólnej definicji tego pojęcia. Urządzenia wodne to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym m.in. wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych (zob. art. 16 pkt 65 lit. f pr. wod). Dyskusyjne jest, czy zbiornik na deszczówkę służy korzystaniu lub kształtowaniu zasobów wodnych oraz czy wylot ze zbiornika wprowadzający część wody do ziemi stanowi urządzenie wodne.
Jeżeli nie jest się pewnym, czy planowana inwestycja wymaga pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego, należy skontaktować się z nadzorem wodnym, który jest najbliżej miejsca, gdzie planowana jest inwestycja.
Wiele przydatnych informacji można znaleźć na stronie internetowej Wód Polskich – https://wody.gov.pl/index.php/pozwolenie-wodnoprawne

Warto wiedzieć: Przed uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego można złożyć wniosek o wydanie przyrzeczenia jego wydania. Taka promesa wydawana jest na co najmniej rok. W okresie jej ważności, jednostka Wód Polskich nie może odmówić wydania pozwolenia wodnoprawnego ani udzielić takiego pozwolenia innemu zakładowi. Zasady uzyskania przyrzeczenia są podobne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

15.jpeg

Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie.

Kwalifikacja zbiornika na deszczówkę zależy od momentu jego powstania oraz jego powiązania z budynkiem (o ile na działce taki budynek w ogóle się znajduje).

 

Taki zbiornik może być albo urządzeniem budowlanym (zob. art. 3 pkt 9 ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane) albo samodzielnym obiektem.

Zasadą jest, że zbiorniki stanowią urządzenia budowlane służące budynkom. Dotyczy to sytuacji, gdy budowane są jednocześnie z budynkiem, któremu mają służyć. Jeśli zaś są wybudowane po wzniesieniu budynku lub wyłącznie samodzielnie, na nieruchomości bez budynku mieszkalnego,  są samodzielnym urządzeniem stanowiącym obiekt budowlany. Uzyskane pozwolenie na budowę budynku obejmuje bowiem także urządzenie służące użytkowaniu budynku mieszkalnego zgodnie z jego przeznaczeniem.

Czyli: jeśli zbiornik powstaje wraz z budynkiem, to jest objęty pozwoleniem na budowę tego budynku, a jeśli osobno – to trzeba uzyskać pozwolenie na budowę.

Zbiornik na wody opadowe, w przeciwieństwie do przydomowej oczyszczalni ścieków czy zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe, nie został wymieniony w Prawie budowlanym wśród inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę (zob. art. 29 Prawa budowlanego).

Możliwość uzyskania dofinansowania.

Gmina rozważa wprowadzenie programu umożliwiającego uzyskanie dofinansowania na magazynowanie wód opadowych w ramach dotacji celowej z budżetu gminy. Szczegółowe warunki uzyskania dofinansowania, jego zakres oraz maksymalna kwota zostaną określone w uchwale Rady Miejskiej.

16.jpeg

Podsumowanie:
Jeśli planuje się budowę zbiornika na wody opadowe:


• nie trzeba spełniać żadnych wymogów przewidzianych dla zbiorników na ścieki;
• inwestycję można zrealizować w dowolnym miejscu na działce;
• należy pamiętać, że zbudowanie zbiornika na deszczówkę wymaga dopełnienia formalności w wydziale architektury i budownictwa starostwa powiatowego lub urzędu miasta; wykonanie zbiornika bez pozwolenia na budowę może spowodować negatywne konsekwencje ze strony organów nadzoru budowlanego – może być to nawet nakaz rozbiórki;
• w zależności od specyfiki konkretnego zbiornika na deszczówkę może być konieczne uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

 

CZĘŚĆ III: OCHRONA ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY ZAWADZKIE


1.  System monitoringu jakości powietrza


Ekologiczne #ekozawadzkie, #czystezawadzkie, #mojezawadzkie


W naszej gminie działa system monitoringu powietrza, który pozwala na bieżąco śledzić poziom zanieczyszczeń.
Wyniki pomiarów dostępne są na platformie internetowej https://zawadzkie.pl/1176/indeks-jakosci-powietrza.html , gdzie stan jakości powietrza jest zwizualizowany na wykresach. Odnośnik pokazuje bieżącą informację oraz prognozy dotyczące jakości powietrza w 3 wybranych obszarach gminy Zawadzkie. Po kliknięciu w odnośnik, w oknie dialogowym pojawia się wartość stężenia wraz z jego interpretacją  oraz szczegóły tj. temperatura, wilgotność, ciśnienie powietrza. Strona przedstawia również stężenia godzinowe pyłu PM10, PM2,5 w µg/m3 . System monitoringu powietrza można wyświetlić w przeglądarce internetowej na ekranie komputera, jak również na urządzeniach mobilnych tj. smartfonach, tabletach, itp. dzięki aplikacji mobilnej gminy Zawadzkie.
Krótkoterminowa prognoza jakości powietrza dla kraju -http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution

Krótkoterminowa prognoza jakości powietrza dla województwa opolskiego
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=opolskie

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska - Ocena jakości powietrza
http://powietrze.opole.pios.gov.pl/

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska - Ocena jakości powietrza - woj. opolskie
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=opolskie

Uchwała antysmogowa
https://www.opolskie.pl/2017/11/uchwala-antysmogowa-juz-obowiazuje/

2. Program  „Czyste Powietrze”

W dniu 1 lutego 2021 r. Gmina Zawadzkie podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (WFOŚiGW) Porozumienie w ramach programu „Czyste Powietrze”. W ten sposób przystąpiliśmy do wspólnej realizacji ww. programu.

„Czyste Powietrze” to jeden z najważniejszych programów rządowych, którego budżet obejmuje kwotę 103 mld zł przewidzianą na lata 2018-2029. Jego głównym celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, bądź też wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program ten obejmuje 2 grupy Beneficjentów:

 • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - -czyli osoby których roczny dochód nie przekracza kwoty 100 000 zł;
 • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – czyli osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1 400 zł (w gospodarstwie wieloosobowym) lub 1960 zł (w gospodarstwie jednoosobowym).

 

Ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Osoby uprawnione do podwyższonego poziomu dofinansowania, aby złożyć wniosek
w programie „Czyste Powietrze” będą potrzebowały zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka ich gospodarstwa domowego. Zaświadczenia takie w naszej gminie wydawane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zawadzkiem
mieszczącym się przy ul. Dębowej 11.

 

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

W dniu 10 czerwca 2020 r. uruchomiona została internetowa ścieżka składania wniosków
o dofinansowanie. E-wnioski są dostępne w serwisie gov.pl.  Należy wejść na stronę internetową: www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze wypełnić wniosek, dołączyć do niego wymagane załączniki i podpisać go wykorzystując podpis zaufany lub kwalifikowany potwierdzający tożsamość wnioskodawcy. 

Te osoby, które nie mają profilu zaufanego, powinny zalogować się (a w przypadku braku konta – zarejestrować je) na Portalu Beneficjenta dostępnym na stronie internetowej WFOŚiGW (https://portal.wfosigw.opole.pl), a następnie wypełnić wniosek, który po wydrukowaniu
i podpisaniu, wraz z załącznikami, należy dostarczyć w wersji papierowej do WFOŚiGW
w Opolu lub do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, który przekaże wniosek dalej. 

Serdecznie zachęcamy mieszkańców gminy Zawadzkie do składania wniosków
w ramach programu „Czyste Powietrze”. W przypadku chęci uzyskania więcej informacji czy jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 77-46-23-135.

17.png

 


3. Dofinansowanie do wymiany pieców nieekologicznych w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

Gmina Zawadzkie złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. ,,Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w gminie Zawadzkie”, określonego dla działania 5.5. Ochrona powietrza mającego na celu pozyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.  

Przedmiotem konkursu, do którego aplikowała gmina Zawadzkie, są  projekty obejmujące likwidację indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczych lub sieci gazowych wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi lub wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi (wymiana na piec gazowy lpg, pompę ciepła, kocioł na biomasę - spełniający wymagania 5 klasy oraz Ekoprojektu, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe).

1 października 2020 r. upłynął termin składania deklaracji woli przystąpienia do ww. projektu. Jeśli jednak na terenie gminy Zawadzkie są jeszcze osoby zainteresowane wyżej opisanym projektem, zachęcamy do składanie deklaracji woli przystąpienia do projektu, znajdującej się na stronie internetowej gminy Zawadzkie www.zawadzkie.pl/Aktualności oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego  w pok. 110.

Osoby te zostaną  umieszczone na LIŚCIE REZERWOWEJ.

Więcej informacji dotyczących wyżej opisanego projektu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem w pok. 111 (tel. kontaktowy do urzędnika 77-46-23-135).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu przewidziany jest na miesiąc lipiec 2021 r. Uzyskanie dofinansowania przez osoby, które złożyły deklarację woli przystąpienia do projektu, będzie zatem uzależnione od uzyskania przez gminę dofinansowania w ramach ogłoszonego konkursu. O dalszych rozstrzygnięciach będziemy Państwa informować na bieżąco.

WAŻNA INFORMACJA: Otrzymanie dofinansowania w ramach ww. projektu nie wyklucza możliwości uzyskania przez wnioskodawcę dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze. Więcej informacji na temat programu znajduje się w zakładce Program „Czyste Powietrze” lub na stronie internetowej http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

 

4. Obostrzenia dot. palenia w kominkach i piecach

Przypominamy o obostrzeniach, dotyczących palenia w kominkach czy piecach. Nieprzestrzeganie ich może zakończyć się mandatem!

Palenie śmieci jest wykroczeniem - niezależnie od tego czy sąsiad pali śmieci na swoim prywatnym podwórku, we własnym piecu, czy też jakaś firma robi to w ramach prowadzonej działalności.

Za niewłaściwe korzystanie z pieców czy kominków może grozić mandat karny
w wysokości 500 zł, a kiedy sprawa trafi do Sądu - grzywna nawet do 5 tys. zł.

 

Kodeks Karny

Art.  182.  [Zanieczyszczenie środowiska w znacznych rozmiarach]

§  1.  Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§  2.  Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§  3.  Jeżeli czyn określony w § 1 został popełniony w związku z eksploatacją instalacji działającej w ramach zakładu, w zakresie korzystania ze środowiska, na które wymagane jest pozwolenie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§  4.  Jeżeli sprawca czynu określonego w § 3 działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Art.  155.   Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów (…).

Art.  191.  Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnia odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

Dnia 1 listopada 2017 r. zaczęła obowiązywać tzw. uchwała antysmogowa, podjęta przez Sejmik Województwa Opolskiego.

Zgodnie z tą uchwałą zostały wprowadzone pewne ograniczenia dla instalacji, w których
w celu ogrzewania obiektów budowlanych, przygotowywania ciepłej wody użytkowej lub przygotowywania posiłków następuje spalanie paliw stałych (w szczególności kocioł, piec
i kominek), jeżeli:

 • dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub
 • wydzielają ciepło poprzez:

- bezpośrednie przenoszenie ciepła lub

- bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do innego nośnika.

 

Ww. instalacjach został wprowadzony zakaz stosowania:

 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 • mułów i flotokoncentratów węglowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm,
 • paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem mułów lub flotokoncentratów węglowych,
 • paliw stałych produkowanych z węgla kamiennego, w których zawartość frakcji
  o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm jest większa niż 15%,
 • drewna i biomasy drzewnej, których wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

18.png

19.png

5. Kontrola antysmogowa

W sezonie grzewczym jak i w trakcie roku uprawnieni przedstawiciele gminy mogą skontrolować, czym mieszkańcy palą  w piecach domowych.

Obowiązkowa kontrola następuje na zgłoszenia mieszkańców. Każdy kto zauważy, że jego sąsiad pali niedozwolonymi materiałami może zgłosić tę okoliczność pracownikom tut. Urzędu. Zgłoszenia można dokonywać pod numerem tel. 77 46 23 135; 77 46 23 140; 77 46 23 138; 77 46 23 146

W przypadku braku jakichkolwiek zgłoszeń, przedstawiciele gminy mogą również dokonać kontroli.

 W roku 2021 r. planowane jest dokonanie minimum 10. kontroli w gminie Zawadzkie.

6. Jak SMOG wpływa na nasze zdrowie?

 • MÓZG – bóle głowy niepokój, uszkodzenia układu nerwowego
 • PŁUCA – napady astmy, infekcje dróg oddechowych, choroby nowotworowe, przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • SKÓRA – podrażnienia
 • OCZY – podrażnienia spojówek
 • NOS I GARDŁO – trudności z oddychaniem
 • SERCE – zawał serca, zaburzenia układu krwionośnego

 

Najbardziej narażone na niekorzystne oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza są dzieci i osoby starsze.

Dzieci i niemowlęta wdychają stosunkowo więcej powietrza na kilogram masy ciała niż osoba dorosła oraz mają nie w pełni wykształcony jeszcze układ odpornościowy, enzymatyczny i oddechowy. U osób starszych z kolei zaobserwować można większe zaawansowanie procesów chorobowych, do których zanieczyszczenia powietrza znacznie się przyczyniają.

Warto podkreślić, że negatywny wpływ zanieczyszczeń powietrza dotyka również kobiety w ciąży, wpływając na podwyższone ryzyko wystąpienia komplikacji ciąży, przedwczesny poród, niską wagę urodzeniową dziecka i inne.

PAMIĘTAJ! Zanieczyszczenie powietrza może być tak samo szkodliwe dla zdrowia jak palenie tytoniu.

 

20.png

 

CZĘŚĆ IV: KONTAKT

Urząd Miejski w Zawadzkiem

ul. Dębowa 13

47-120 Zawadzkie

 

Godziny pracy:

poniedziałek – od godz. 8.00 do 17.00

wtorek - czwartek – od godz. 7.00 do 15.00

piątek – od godz. 7.00 do 14.00

 

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 • Dorota Klyssek– Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa, p. 110 ( 77) 46 23 138
 • Laura Hejzner– Stanowisko ds.zamówień publicznych i ochrony powietrza, p.111 (77) 46 23 135
 • Grzegorz Wieszołek– Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa, p. 111 (77) 46 23 146
 • Agnieszka Bretsznajder– Stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej p. 111 (77) 46 23 140 

Zadania realizowane w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa wynikają z przepisów prawa, a w szczególności z ustaw: Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, Prawo geologiczne i górnicze, o ochronie przyrody, o ochronie zwierząt, o lasach, o ochronie gruntów rolnych i leśnych i innych przepisów prawa.

Wybrane zadania realizowane w Referacie związane z gospodarką wodno-ściekową, gospodarką odpadami oraz ochroną środowiska, to:

1.Sporządzanie gminnego programu ochrony środowiska oraz okresowych raportów z jego wykonania.
2.Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.
3.Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska oraz naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska.
4.Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony przyrody i ochrony środowiska.
5.Realizowanie zadania gminy w zakresie zorganizowania usuwania wyrobów zawierających azbest
z wykorzystaniem dofinansowania (program usuwania azbestu).
6.Realizowanie zadań z zakresu ochrony powietrza.
7.Koordynacja i nadzór nad pracami związanymi z utrzymaniem i konserwacją rowów  melioracyjnych  nie wchodzących w struktury pasa drogowego i zlokalizowanych na terenach będących własnością gminy.
8.Realizowanie zadań gminy wynikających z ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (utrzymanie czystości i porządku w gminie, organizowanie selektywnej zbiórki i segregacji odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych, organizowanie przetargów na odbiór, transport i zagospodarowanie  odpadów, propagowanie działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów, upomnienia i tytuły wykonawcze, kary pieniężne dla przedsiębiorców, analiza kosztów, edukacja i inne).
9.Realizowanie zadań gminy dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
10.Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych.
11.Realizowanie zadań dotyczących spraw związanych z gospodarowaniem ściekami bytowymi  na obszarach nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej oraz uprawnień służących egzekwowaniu od właścicieli nieruchomości prawidłowej eksploatacji zbiorników bezodpływowych.
12.Prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych na terenie gminy oraz sporządzanie umów z podmiotami i naliczanie opłat za odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej.
13.Ustalanie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji na terenach gminy zgodnie z ustawą Prawo wodne.
14.Sprawowanie nadzoru i kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
15.Realizowanie zadań związanych z utylizacją padłych zwierząt oraz nadzór nad postępowaniem ze zwłokami zwierzęcymi.
16.Realizowanie zadań gminy wynikających z ustawy Prawo energetyczne oraz zadań związanych z zaopatrzeniem gminy w energię elektryczną i cieplną oraz gaz w tym dokonywanie oceny zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy.
17.Zakładanie i utrzymywanie w należytym stanie gminnych terenów zieleni, drzew i krzewów oraz wymierzanie administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie terenów zieleni albo drzew i krzewów (decyzje o opłatach za usunięcie drzew lub krzewów i inne).
18.Wystawianie zaświadczeń na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
19.Uczestniczenie w szacowaniu zakresu i wysokości strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.
20.Realizowanie zadań związanych z zorganizowaniem i przeprowadzeniem spisu rolnego.
21.Wydawanie zezwolenia na prowadzenie hodowli i utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
22.Zapobieganie bezdomności zwierząt oraz wydawanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.
23.Realizowanie zadań gminy w zakresie organizowania i sprawowania opieki nad grobami
i cmentarzami wojennymi.

×

Wyszukaj w serwisie