polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)  oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) zwołuję Sesję Rady Miejskiej w Zawadzkiem

 

na dzień  28 czerwca 2021 roku godz. 14.00

 

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 24 maja 2021 r.
 1. Informacja o zmianach kadrowych w Komisariacie Policji w Zawadzkiem.
 2. Prezentacja założeń inwestycji pn. „Budowa linii kV relacji Trębaczew- nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) – Wielopole – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
 3. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Zawadzkie za rok 2020, przedstawionego przez Burmistrza Zawadzkiego.
 4. Debata nad raportem o stanie gminy Zawadzkie za rok 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego wotum zaufania.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Zawadzkie za 2020 r.;
  2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 r.;
  3. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2020 r.;
  4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu budynku oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu;
  5. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali stanowiących własność gminy Zawadzkie;
  6. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zawadzkie na rok szkolny 2021/2022.
 6. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych nakładach.
 7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Sprawy różne i organizacyjne.
 10. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Zakończenie obrad Sesji.     

Na sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem 28 czerwca 2021 r. odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy Zawadzkie za 2020 rok. W debacie mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. W związku z panującą panedmią ilość miejsc na sali posiedzeń jest ograniczona, z tego względu wcześniej należy uzgodnić sposób udziału mieszkańca w debacie, tj. on-line lub osobiście w Urzędzie Miejskim.  Osoby, które chcą uczestniczyć w debacie składają do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte  podpisami, co najmniej 20 osób (lista poparcia musi zawierać imię, nazwisko i podpis osoby popierającej mieszkańca). W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko, adres zamieszkania mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie oraz adres e-mail (adres e-mail w przypadku udziału w sesji w trybie on-line). Zgłoszenia mieszkańców będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem,  ul. Dębowa 13, do dnia 25 czerwca 2021 r. w godzinach pracy urzędu. Mieszkańcy, którzy zgłoszą chęć udziału w debacie w trybie zdalnym  otrzymają przed sesją na adres mailowy link do sesji.

Zgłoszenie udziału w debacie oraz raport dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.zawadzkie.pl w zakładce Raporty o stanie gminy.

Mieszkańcy zainteresowani przebiegiem sesji mogą skorzystać z transmisji obrad sesji online https://zawadzkie.pl/1469/469/transmisja-z-obrad-rady-miejskiej-w zawadzkiem.html, natomiast zapytania, wnioski, opinie można składać elektronicznie na adres lub korespondencyjnie poprzez złożenie w skrzynce znajdującej się przy wejściu głównym do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13.   

 

     

Przewodniczący

                                                                                                              Rady Miejskiej w Zawadzkiem

 

                                                                                                                            Dariusz Zajdel

×

Wyszukaj w serwisie