polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

ZAKOŃCZENIE OKRESU TRWAŁOŚCI PROJEKTU –

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gmienie Zawadzkie

 

Burmistrz Zawadzkiego informuje, o zakończeniu  się okresu trwałości projektu pn.
,, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gmienie Zawadzkie " w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Zgodnie z zapisami umów użyczenia sprzętu komputerowego służącego realizacji projektu, zawartych z Beneficjentami Ostatecznymi po zakończeniu użyczenia Biorący do używania obowiązany jest zwrócić Użyczającemu (gminie) rzeczy w stanie nie pogorszonym.

Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom uczestników projektu Burmistrz Zawadzkiego podjął Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego wykorzystywanego do realizacji projektu dotychczasowym użytkownikom.

W związku z powyższym prosimy Beneficjentów Ostatecznych o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem do dnia 30 lipca 2021 roku celem podpisania umów bezpłatnego przekazania sprzętu komputerowego znajdującego się w ewidencji środków trwałych Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.

Osoby, które nie zgłoszą chęci zatrzymania sprzętu będą zobowiązane do jego zwrotu.

Ponadto informujemy, że przestała obowiązywać umowa na świadczenie usługi darmowego dostępu do Internetu oraz obsługi informatycznej w razie wystąpienia awarii sprzętu. W celu dalszego korzystania z usługi dostępu do Internetu, należy zawrzeć umowy indywidualne z dowolnie wybranym operatorem.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie