polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

ZAWIADOMIENIE

 

Dnia 29 listopada  2021 r. o godz. 14.00 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem odbędzie się XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem

 

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 25 października 2021 r.  
 1. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych nakładach.
 2. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
 2. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Zawadzkie na 2022 rok;
 3. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska,
 4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych;
 5. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Zawadzkiem;
 6.  w sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej;
 7. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zawadzkiego.
 1. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Sprawy różne i organizacyjne.
 4. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad Sesji.             

 Przewodniczący

                                                                                                                     Rady Miejskiej w Zawadzkiem

                                                                                                                     Dariusz Zajdel

 

×

Wyszukaj w serwisie