polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Ogłoszenie o naborze kandydatów do prac w komisji konkursowej w 2022 roku.

Burmistrz Zawadzkiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez gminę Zawadzkie na rok 2022.

Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych, nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert, posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów realizowanych przez organizacje i wiedzę w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Zgłoszenia należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularz dostępny jest także w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, pok. 105. Kandydatury można wysłać do dnia 20 stycznia 2022 roku pocztą elektroniczną na adres lub tradycyjną, na adres Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie.

                    Burmistrz Zawadzkiego
                      Mariusz Stachowski  

 

do pobrania

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA/KANDYDATKI DOCXFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA.docx (19,35KB)

 

 

×

Wyszukaj w serwisie