polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Rekrutacja do publicznych placówek oświatowych

prowadzonych przez gminę Zawadzkie  na rok szkolny 2022/2023

 

PRZEDSZKOLA

Rekrutacja do przedszkoli działających na terenie gminy Zawadzkie na rok szkolny 2022/2023 dla dzieci, które do tej pory nie uczęszczały do przedszkoli rozpocznie się w dniu 14 lutego 2022 r. Nabór przeprowadzony zostanie na wolne miejsca, jakimi będą dysponowały placówki po uwzględnieniu złożonych przez rodziców obecnych wychowanków deklaracji o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do danego przedszkola (deklaracje winny zostać złożone w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego). Wnioski będzie można pobrać w Biuletynie Informacji Publicznej poszczególnych placówek i bezpośrednio w  przedszkolach.

Rekrutacja będzie odbywała się zgodnie z poniższym harmonogramem:

L.p.

Czynności rekrutacyjne

                   Termin                    w postępowaniu rekrutacyjnym

                  Termin                               w postępowaniu                      uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 14 lutego 2022 r.

do 4 marca 2022 r.

 

 

od 9 maja 2022 r.

do 24 maja 2022 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola                                       i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe

 

 

 

 

do 23 marca 2022 r.

 

 

 

 

do 10 czerwca 2022 r.

  3.

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 25 marca 2022 r.

 

do 14 czerwca 2022 r.

 

4.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 28 marca 2022 r.

do 5 kwietnia 2022 r.

od 15 czerwca 2022 r.

do 22 czerwca 2022 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

do 7 kwietnia 2022 r.

 

do 24 czerwca 2022 r.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli bezwzględne pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe na terenie gminy. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie gminy niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria związane z sytuacją rodzinną i zdrowotną kandydata (kryteria mają jednakową wartość):

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3.  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
 4.  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5.  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6.  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7.  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku, gdy zastosowanie tych kryteriów nie przyniesie ostatecznego rozstrzygnięcia, tzn. będą kandydaci z równorzędnymi wynikami lub pozostaną w przedszkolu wolne miejsca, zostanie przeprowadzony drugi etap rekrutacji, w którym uwzględnione zostaną kryteria ustalone przez radę gminy.

Zgodnie z Uchwałą Nr III/9/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 stycznia 2019 r. dodatkowe punkty podczas rozpatrywania wniosku przez komisję rekrutacyjną na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będzie można zdobyć, gdy:

 1. rodzic samotnie wychowujący kandydata pozostaje w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub pobiera naukę/studiuje w trybie dziennym – 20 punktów;
 2. oboje rodzice kandydata pozostają w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub pobierają naukę/studiują w trybie dziennym – 20 punktów;
 3. kandydat, który zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie którego mieści się przedszkole pierwszego wyboru – 10 punktów;
 4. rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny – 3 punkty;
 5. kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja w przedszkolu pierwszego wyboru – 2 punkty;
 6. kandydat, którego rodzice wskazali we wniosku według preferencji dane przedszkole jako przedszkole pierwszego wyboru – 1 punkt.

W celu potwierdzenia kryterium dotyczącego zatrudnienia oraz pobierania nauki rodzic samotnie wychowujący kandydata lub rodzice kandydata powinni załączyć do wniosku odpowiednio: zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez pracodawcę lub zleceniodawcę rodzica samotnie wychowującego kandydata lub każdego z rodziców lub zaświadczenie wydane przez szkołę/szkołę wyższą, w której rodzic samotnie wychowujący kandydata lub każdy z rodziców pobiera naukę/studiuje w trybie dziennym.

Natomiast celem potwierdzenia spełniania kryterium związanego z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej oraz kryterium wymienionego powyżej w pkt 3, 4 i 5 należy złożyć pisemne oświadczenie.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do rodziców o przedłożenie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach lub zwrócić się do Burmistrza Zawadzkiego o potwierdzenie tych okoliczności. Na wniosek Burmistrza, instytucje publiczne są zobowiązane do udzielenia wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności zawartych w oświadczeniach.

Dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy mogą być przyjmowane do przedszkola dopiero, gdy po przyjęciu kandydatów z terenu gminy pozostaną wolne miejsca.

 

SZKOŁY

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się uczniów na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w tym obwodzie. Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku wolnych miejsc rekrutacja dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem danej szkoły prowadzonej przez gminę Zawadzkie rozpocznie się 28 lutego 2022 r. i będzie odbywała się zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

L.p.

 

Rodzaj czynności

                 Termin                      w postępowaniu rekrutacyjnym

                                               Termin w postępowaniu  uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej  wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

 

od 28 lutego 2022 r.

do 14 marca 2022 r.

 

 

 

od 9 maja 2022 r.

do 24 maja 2022 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej                                      i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe

 

 

 

do 4 kwietnia 2022 r.

 

 

 

do 10 czerwca 2022 r.

  3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 6 kwietnia 2022 r.

 

do 14 czerwca 2022 r.

 

4.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 7 kwietnia 2022 r.

do 20 kwietnia 2022 r.

od 15 czerwca 2022 r.

do 22 czerwca 2022 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

do 22 kwietnia 2022 r.

 

do 24 czerwca 2022 r.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych działających na terenie gminy Zawadzkie dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły brane pod uwagę będą kryteria określone przez Radę Miejską w Zawadzkiem.


Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/271/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 lutego 2017 r. punkty podczas rozpatrywania wniosku przez komisję rekrutacyjną można zdobyć, gdy:

 1. w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 10 punktów;
 1. szkoła znajduje się bliżej miejsca zamieszkania niż szkoła obwodowa – 7 punktów;
 1. występuje niepełnosprawność kandydata lub przynajmniej jednego z rodziców kandydata – 6 punktów;
 1. miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły – 5 punktów;
 1. kandydat wychowywany jest przez samotnego rodzica – 5 punktów;
 1. w obwodzie szkoły mieszkają krewni kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – 3 punkty.

W celu potwierdzenia spełniania w/w kryteriów rodzic kandydata zobowiązany jest dołączyć stosowne oświadczenia. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do rodziców o przedłożenie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach lub zwrócić się do Burmistrza Zawadzkiego o potwierdzenie tych okoliczności. Na wniosek Burmistrza, instytucje publiczne są zobowiązane do udzielenia wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności zawartych w oświadczeniach.

 

ODWOŁANIE OD ROZSTRZYGNIĘCIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola lub klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym, sporządza się w terminie 5 dni od dnia złożenia przez rodzica w/w wniosku.

Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do Dyrektora danej placówki oświatowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Dyrektor jest zobowiązany rozpatrzeć odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora danej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.  

Szczegółowych informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych udzielają Dyrektorzy tych placówek.

http://bip.zawadzkie.pl/download/attachment/18001/zarzadzenie-nr-641_xxxii_2022-burmistrza-zawadzkiego-z-dnia-18-stycznia-2022-r._pdf

http://bip.zawadzkie.pl/download/attachment/12194/uchwala-nr-iii-9-19-w-sprawie-okreslenia-kryteriow-na-drugim-etapie-postepowania-rekrutacyjnego-do-publicznych-przedszkoli-prowadzonych-przez-gmine-zawadzkie.pdf

http://bip.zawadzkie.pl/download/attachment/8284/uchwala-nr-xxvii-271-17-w-spr-okreslenia-kryteriow-branych-pod-uwage-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-do-publicznych-szkol-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-zawadzkie.pdf

 

 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie