polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Dodatek osłonowy.png

Dodatek osłonowy – co to jest?

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym.

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym świadczenie przysługuje:

 • Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie  przekracza kwoty 2100 zł,
 • Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Dochód będzie ustalany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Gospodarstwo domowe tworzą:

 • gospodarstwo domowe jednoosobowe - osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca;
 • gospodarstwo domowe wieloosobowe – osoba, która wnioskuje o przyznanie dodatku osłonowego oraz osoby z nią spokrewnione; lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego

Ile wynosi dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 400/500 zł * dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 600/750 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 850 zł/1062,50 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

* Kwota dofinansowania jest uzależniona od źródła ogrzewania. Wyższe świadczenie mogą otrzymać osoby, które używają do ogrzewania węgla lub paliwa węglopochodnego. Warunkiem jest jednak wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 Jak powiadomimy o przyznaniu dodatku osłonowego?

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego zostanie wysłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskaże adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, informację o przyznaniu dodatku osłonowego można odebrać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadzkiem.

Jak będzie wypłacany dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Będzie on wypłacany w dwóch równych ratach:

 • do 31 marca 2022 r.
 • do 2 grudnia 2022 r.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego należy złożyć bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadzkiem, ul. Dębowa 11. Wniosek można złożyć również w trybie on-line. Aby złożyć wniosek  on-line należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany w platformie ePuap.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dębowa 11, 47-120 Zawadzkie, Biuro C.7.1.

tel. 77 4622095 wew. 29

 Formularz wniosku do pobrania:

- na stronie internetowej OPS w Zawadzkiem:

http://ops.zawadzkie.pl/

lub na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1)
 • rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2)
×

Wyszukaj w serwisie