polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Zawadzkie w 2022 r.

Realizując założenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zawadzkie na lata 2019-2032, przyjętego Uchwałą Nr XIV/114/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 grudnia 2019 r. informuję, że w roku 2022 właściciele wyrobów zawierających azbest będą mieli możliwość pozyskania dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie może sięgać do 100 % poniesionych wydatków, przy czym dofinansowaniu nie podlegają koszty związane z założeniem nowego pokrycia dachu. Jednym z warunków pozyskania przedmiotowej dotacji jest złożenie Burmistrzowi Zawadzkiego „Informacji o wyrobach zawierających azbest”.

Dofinansowanie powyższe realizowane będzie przez Gminę Zawadzkie w oparciu o środki własne oraz środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zgodnie z ustaleniami regulaminu Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021-2023, gmina dokonuje naboru wniosków od beneficjentów końcowych, jak również przeprowadza procedurę wyboru wykonawcy zadania w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym, w przypadku zainteresowania ww. formą pomocy finansowej, proszę o złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służącej ochronie środowiska, polegającej na usunięciu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z posiadanej nieruchomości. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem przy ul.  Dębowej 13, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2022 r.

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela podinspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem – Pan Grzegorz Wieszołek (pok. 111, tel. 77 46 23 146).

×

Wyszukaj w serwisie