polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Marszałek Województwa Opolskiego przekazuje informacje o kolejnych otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych.

 

W tym roku zarząd województwa zaplanował około 40 konkursów na projekty i inicjatywy organizacji pozarządowych niemal w każdej dziedzinie życia. Ogłaszane są cyklicznie – właśnie rozpoczynają się kolejne, a do podziału w nich jest 680 tysięcy złotych.

 

1) Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – 200 tys. zł

 • wsparcie projektów dotyczących m.in. wdrażania nowych technologii i działań służących ucyfrowieniu organizacji, doposażenia w sprzęt lub wyposażenie, niezbędnego do realizacji zadań statutowych; wykonania remontów w siedzibie organizacji, niezbędnych do realizacji zadań statutowych.
 • na realizację tych zadań przeznacza się kwotę do 200 000 zł, przy czym na realizację jednego zadania ustala się maksymalną dotację do 12 000 zł.
 • kontakt - Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2) Wsparcie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego mieszkańcom województwa w 2022 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych – 100 tys. zł

 • wspieranie przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska w sytuacjach zagrożenia oraz wspieranie działań związanych z organizacją zawodów sportowo – pożarniczych.
 • na realizację tych zadań przeznacza się kwotę do 100 000 zł, przy czym na realizację jednego zadania ustala się maksymalną dotację do 10 000 zł.
 • kontakt – Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

3) Wsparcie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego mieszkańcom województwa w 2022 roku (wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne) – 150 tys. zł

 • doposażenie organizacji w niezbędny sprzęt lub wyposażenie do realizacji celów statutowych, zakup odzieży specjalistycznej, wsparcie w zakupie pojazdów do działań w zakresie porządku i bezpieczeństwa, wsparcie remontów siedzib organizacji niezbędnych do realizacji zadań publicznych wpisujących się w zadania statutowe, podniesienie jakości wykonywanych zadań oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.
 • na realizację tych zadań przeznacza się kwotę do 150 000 zł, przy czym na realizację jednego zadania publicznego w ramach ogłaszanego konkursu ustala się maksymalną dotację do 15 000 zł.
 • kontakt – Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

4) Wsparcie rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji pozarządowych - 200 tys. zł

 • wdrażanie nowych technologii i działań służących ucyfrowieniu organizacji, uzasadnione wymaganymi standardami pracy lub poszerzeniem skali lub jakości działań doposażenie w sprzęt lub wyposażenie, niezbędnych do realizacji zadań publicznych wpisujących się w zadania statutowe, wykonanie remontów w siedzibie organizacji, niezbędnych do realizacji zadań publicznych wpisujących się w zadania statutowe.
 • na realizację tych zadań przeznacza się kwotę do 200 000 zł, przy czym na realizację jednego zadania publicznego w ramach ogłaszanego konkursu ustala się maksymalną dotację do 12 000 zł.
 • kontakt – Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

5) Wsparcie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - prowadzenie szkoleń z wiedzy prawnej, w tym dla młodzieży, dotyczącej ochrony przyrody, zagrożeń i dostępu do informacji o środowisku – 10 tys. zł

 • Pogłębienie praktycznej wiedzy o możliwościach uczestniczenia i prawach mieszkańców województwa w prowadzonych postępowaniach dotyczących ocen oddziaływania na środowisko, planowania gospodarki leśnej, interwencji związanych z niszczeniem środowiska i przyrody, planowania i prowadzenia inwestycji, tworzenia nowych form ochrony przyrody.
 • Kontakt – Departament Ochrony Środowiska

6) Wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - prowadzenie działań edukacyjnych, w tym dla dzieci i młodzieży, związanych z praktycznym rozpoznawaniem gatunków roślin, zwierząt i grzybów, siedlisk oraz budową schronień zastępczych dla zwierząt – 20 tys. zł

 • Pogłębienie praktycznej wiedzy o biologii wybranych gatunków/siedlisk
 • Nabycie umiejętności budowy schronień zastępczych dla zwierząt
 • Rozpoznawanie w terenie charakterystycznych i zagrożonych gatunków w celu prowadzenia prostych monitoringów i inwentaryzacji, a także sposoby ich dokumentowania poprzez bazy danych, standardy pozyskiwania danych wraz z możliwościami zgłaszania odkryć
 • Konkurs ma nauczyć zainteresowanych mieszkańców województwa biologii i praktycznego rozpoznawania gatunków i siedlisk przyrodniczych.
 • Kontakt – Departament Ochrony Środowiska

 Terminy:

 • oferty przygotowane w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie:

www.opolskie.engo.org.pl należy składać do dnia 8 marca br.

 • planowane rozstrzygnięcie konkursów do końca maja br.
×

Wyszukaj w serwisie