polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dot. wysokości opłaty gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku z terenu gminy Zawadzkie, informujemy, że zasady zbiórki odpadów i  wysokość opłaty, na chwilę obecną pozostają BEZ ZMIAN.

Od 1 stycznia 2022 roku, na terenie gminy Zawadzkie, obowiązują takie same stawki i formy wpłaty.

Dla przypomnienia:

  • 31,00 zł od jednego mieszkańca, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
  • ·62,00 zł od jednego mieszkańca, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

 

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,  mogą ubiegać się o zwolnienie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z uchwałą Nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwolnienie to wynosi 3,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca -  od miesięcznej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny i przysługuje wyłącznie właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Aby skorzystać z powyższego zwolnienia należy:

  1. być właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,
  2. posiadać przydomowy kompostownik, w którym kompostowane są odpady biodegradowalne,
  3. złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której właściciel nieruchomości deklaruje, że odpady biodegradowalne będą kompostowane w przydomowym kompostowniku.

Skorzystanie ze zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  skutkuje brakiem możliwości oddawania odpadów biodegradowalnych firmie odbierającej odpady w ramach funkcjonującego na terenie gminy systemu gospodarowania odpadami.”

×

Wyszukaj w serwisie