polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

ZAWIADOMIENIE

         Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z póżn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Zawadzkiego zwołuję na dzień 9 marca 2022 r. na godz. 15.00 Sesję Rady Miejskiej w Zawadzkiem. 

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Działania podejmowane przez Burmistrza Zawadzkiego w sprawie pomocy uchodźcom z Ukrainy.               
  4. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                            Przewodniczący

                                                                  Rady Miejskiej w Zawadzkiem 

                                                                              Dariusz Zajdel

 

 

Ze względów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID~19, posiedzenie sesji  odbędzie w trybie zdalnym.

Osoby pragnące uczestniczyć w posiedzeniu proszone są o zgłoszenie na adres mailowy:  do dnia 9 marca 2022 r. do godz. 11.00.

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko, należy również załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„W związku z moim udziałem w posiedzeniu sesji wyrażam zgodę na udostępnienie przez Urząd Miejski w Zawadzkiem, jako informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym moje imię, nazwisko, wizerunek oraz treść wypowiedzi”.

W dniu sesji do godz. 14:00 osoba zainteresowana otrzyma link, za pomocą którego będzie mogła uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem.

×

Wyszukaj w serwisie