polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559)  zwołuję Sesję Rady Miejskiej w Zawadzkiem

 

na dzień  28 marca 2021 roku, godz. 15.00.

 

Sesja odbędzie się w Sali nard Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem (Zawadzkie, ul. Dębowa 13). Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
 1. otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie porządku obrad Sesji;
 3. przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2022 r. oraz 9 marca 2022 r.    
 1. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zawadzkie;
  2. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zawadzkie na lata 2019-2032”
 2. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych nakładach.
 3. Sprawozdanie ze sprzedaży lokali stanowiących własność gminy Zawadzkie.
 4. Sprawozdanie z wykorzystania środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na wydatki związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy w Zawadzkiem.
 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawy różne i organizacyjne.
 8. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 9. Zakończenie obrad Sesji.              

 

 

 

 

Przewodniczący

                                                                                                        Rady Miejskiej w Zawadzkiem

 

                                                                                                                      Dariusz Zajdel

×

Wyszukaj w serwisie