polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Nowości w programie „Czyste Powietrze” w 2022 r.

 

CZYSTE POWIETRZE ZDROWY WYBÓR.jpeg

 

Od dnia 25.01.2022 r. rozpoczęty został nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania w oparciu o Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Jest to rozwiązania dla osób o najniższych dochodach.

 

Dla kogo dofinansowanie w Części 3 programu?

 

Beneficjentem Części 3 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

  1. jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,

  2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

  • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

  • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z  tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie najwyższego poziomu dofinansowania powinna uzyskać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego albo zaświadczenie o ustalonym prawie do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zaświadczenie te wydawane jest w naszej gminie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem przy ul. Dębowej 11 oraz powinno być wydane najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 3 programu jest uwarunkowane posiadaniem jednego z ww. zaświadczeń.

 

Uwaga: Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

 

Zmiana Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 

Dodatkowo, od dnia 25.01.2022 r. wprowadza się do Programu:

  • Dodanie wyjątku dla przypadku, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora. Dopuszcza się wtedy wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia o więcej niż 6 miesięcy (limit taki obowiązuje w pozostałych przypadkach).

  • Usunięcie możliwości składania wniosku o płatność przed zawarciem umowy dotacji;

  • Dopuszczenie kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i spalających pellet drzewny, jako zgodnych z celami Programu;

  • Doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.

 

Tabela maksymalnych dotacji dla wybranych kategorii kosztów kwalifikowanych w różnych poziomach dofinansowania (kliknij, aby powiększyć)

 

grafika do Nowości w Programie Czyste Powietrze.jpeg

 

Poniżej nowy Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 

Jeśli masz pytania serdecznie zapraszamy do Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, który mieści się w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem. Telefon do Urzędnika: 77 46 23 135.


czyste powietrze.png

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 1 lutego 2021 r. Gmina Zawadzkie podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (WFOŚiGW) Porozumienie w ramach programu „Czyste Powietrze”. W ten sposób przystąpiliśmy do wspólnej realizacji ww. programu.

 

„Czyste Powietrze” to jeden z najważniejszych programów rządowych, którego budżet obejmuje kwotę 103 mld zł przewidzianą na lata 2018-2029. Jego głównym celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, bądź też wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program ten obejmuje 2 grupy Beneficjentów:

  • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - -czyli osoby których roczny dochód nie przekracza kwoty 100 000 zł;

  • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – czyli osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1 400 zł (w gospodarstwie wieloosobowym) lub 1960 zł (w gospodarstwie jednoosobowym).

 

Ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Osoby uprawnione do podwyższonego poziomu dofinansowania, aby złożyć wniosek w programie „Czyste Powietrze” będą potrzebowały zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka ich gospodarstwa domowego. Zaświadczenia takie w naszej gminie wydawane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem mieszczącym się przy ul. Dębowej 11.

 

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

 

W dniu 10 czerwca 2020 r. uruchomiona została internetowa ścieżka składania wniosków o dofinansowanie. E-wnioski są dostępne w serwisie gov.pl.  Należy wejść na stronę internetową: www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze wypełnić wniosek, dołączyć do niego wymagane załączniki i podpisać go wykorzystując podpis zaufany lub kwalifikowany potwierdzający tożsamość wnioskodawcy. 

 

Te osoby, które nie mają profilu zaufanego, powinny zalogować się (a w przypadku braku konta – zarejestrować je) na Portalu Beneficjenta dostępnym na stronie internetowej WFOŚiGW (https://portal.wfosigw.opole.pl), a następnie wypełnić wniosek, który po wydrukowaniu i podpisaniu, wraz z załącznikami, należy dostarczyć w wersji papierowej do WFOŚiGW w Opolu lub do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, który przekaże wniosek dalej. 

 

Serdecznie zachęcamy mieszkańców gminy Zawadzkie do składania wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze”. W przypadku chęci uzyskania więcej informacji czy jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 77-46-23-135.

 

17.png

×

Wyszukaj w serwisie