polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Zawadzkie na lata 2022 – 2037

Na podstawie art. 19 ust. 6 oraz 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.) w związku z art. 39 ust. 1 i 2, art. 40, art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (t.j. Dz. U. z 2021 r.,  poz. 2373 ze zm.)

Burmistrz Zawadzkiego zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Zawadzkie na lata 2022 – 2037, tj. okres od 28.06.2022 r. do 19.07.2022 r.

Dokumentacja zgromadzona w przedmiotowej sprawie dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem pod adresem: www.zawadzkie.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.

Osoby i jednostki organizacyjne mogą składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi w przedmiotowej sprawie do dnia 19.07.2022 r.

Wnioski, zastrzeżenia i uwagi można składać w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: .

Wnioski, zastrzeżenia i uwagi złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnioski, zastrzeżenia i uwagi powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków, zastrzeżeń i uwag jest Burmistrz Zawadzkiego.

 

PDFObwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego.pdf
ODTRODO.odt
PDFPZ_Zawadzkie_2022.pdf
PDFPrognoza_PZ_Zawadzkie_2022.pdf
DOCXFormularz zglaszania uwag gmina Zawadzkie.docx
 

×

Wyszukaj w serwisie