polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Fotorelacja z Uroczystej Sesji Rady Miejskiej z okazji obchodów 60 – lecia nadania praw miejskich miastu Zawadzkie

 

Wideo z części artystycznej:

MP4VID-20220708-WA0009.mp4 (18,05MB)
 

 

 

Sesje Rady Miejskiej w Zawadzkiem

            Z okazji 60-lecia miasta Zawadzkie w dniu 7 lipca 2022 r. w Kinoteatrze odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej. Program sesji obejmował wręczenie Aktu nadania Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Zawadzkie oraz Aktów nadania Tytułów Zasłużony dla Gminy Zawadzkie, Statuetek Burmistrza Zawadzkiego oraz wysłuchanie okolicznościowego wykładu dr Arkadiusza Barona „Miasto z Żelaza, wody, drzewa…i ludzi. Powstanie i rozwój miasta Zawadzkie.” Na podstawie uchwały nr XLII/286/22 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 maja 2022 r. tytuł Honorowego Obywatela Gminy Zawadzkie otrzymał Gerard Mańczyk. Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Zawadzkie jest wyrazem najwyższego uznania i nadawany jest osobom nie będącym mieszkańcami gminy Zawadzkie, szczególnie zasłużonym dla gminy, jej rozwoju, poszanowania tradycji, których działalność przyczyniła się do wzrostu promocji gminy w dziedzinie życia społecznego, kulturalnego lub kultury i nauki. Gerard Mańczyk to wielki pasjonat lokalnej historii, pochodzący z rodziny hutniczej, zamieszkałej od wielu pokoleń na naszych terenach. Jego przodkowie w okolicznych osadach Regolowcu, Brzyniczce zajmowali się wytopem żelaza i jego przetwarzaniem. Gerard Mańczyk angażował się w przygotowanie w Zawadzkiem wielu uroczystości rocznicowych NSZZ Solidarność, obchodów Dnia Hutnika oraz uroczystości kościelnych. W 30. rocznicę powstania NSZZ Solidarność przygotował materialną wystawę z działalności Związku w Hucie i w Zawadzkiem oraz prelekcję z jej działalności. Gerard Mańczyk otrzymał Odznakę Honorową Zasłużonemu Opolszczyźnie w 1998 roku, medal Zasłużony dla NSZZ Solidarność Regionu Śląska Opolskiego w 2021 roku oraz w 2013 roku otrzymał tytuł Zasłużony dla Gminy Kolonowskie. Był też nominowany w 2012 roku do wyróżnienia Laur Ziemi Strzeleckiej.

Mając na uwadze również uhonorowanie mieszkańców gminy, Rada Miejska w Zawadzkiem ustanowiła tytuł Zasłużonego dla Gminy Zawadzkie. Na podstawie uchwały nr XLIII/285/22 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 czerwca 2022 r. tytuł Zasłużonego dla Gminy otrzymała Maria Andrzejewska. Maria Andrzejewska przez wiele lat wykształciła i wychowała pokolenia Zawadczan, uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem. Zawodowo związana z Publiczną Szkołą Podstawową w Zawadzkiem od 40 lat, od 1979 r.,  jako nauczyciel matematyki, w latach 1991-1996 pełniła funkcję wicedyrektora a w latach 1996- 2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem. Pełniąc funkcję dyrektora szkoły wdrożyła wiele działań, które stały się tradycją szkoły. W uznaniu szczególnych zasług za pracę edukacyjno-wychowawczą wśród dzieci i młodzieży otrzymała odznaczenia m.in.: Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2010 r., Medal i Tytuł nadany wspólnie przez MEN i ZG PTTK: Nauczyciel Kraju Ojczystego w uznaniu szczególnych zasług za pracę edukacyjno-wychowawczą upowszechniającą krajoznawstwo i turystykę wśród dzieci i młodzieży. 

Na podstawie uchwały nr XLII Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 maja 2022 r. tytuł Zasłużonego dla Gminy Zawadzkie otrzymał Kazimierz Kubal.  Kazimierz Kubal urodził się w Niemodlinie w rodzinie związanej z przemysłem naftowym na Podkarpaciu. Po ukończeniu szkoły podstawowej i średniej w Niemodlinie w 1969 roku został absolwentem Studium Nauczycielskiego na kierunku wychowanie fizyczne z biologią. W 1971 ukończył Wyższą Szkołę Nauczycielską przy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, a następnie uzyskał stopień magistra w 1973 roku w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Pracę w Zawadzkiem rozpoczął we wrześniu 1971 roku. Podjął pracę w Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Zawadzkiem. W szkole, oprócz zajęć lekcyjnych, prowadził zajęcia w ramach Szkolnego Klubu Sportowego. Do jego sukcesów zaliczyć można, m. in., zakwalifikowanie się do reprezentacji lekkoatletycznej województwa opolskiego juniorów wielu jego uczniowskich wychowanków. W czasie pracy zawodowej w Liceum Ogólnokształcącym w Zawadzkiem i klubie sportowym STAL Kazimierz Kubal pełnił również z zaangażowaniem szereg funkcji społecznych.

 

Następnie Burmistrz Zawadzkiego- Mariusz Stachowski wręczył Statuetki Burmistrza dla następujących osób i instytucji: p. Adam Sikorski w firmy UNIMOT, dzięki któremu powstał w naszej gminie nowy plac zabaw, p. Roman Kapica za działania filantropijne nakierowane na społeczność, p. Małgorzata Rabicka za inicjacjowanie wielu przedsięwzięć artystycznych na terenie gminy Zawadzkie, Oddział Zakładowy PTTK Huta Andrzej  za edukację turystyczną oraz rozwijane i upowszechnianie krajoznawstwa na terenie gminy Zawadzkie, UNIMOT S.A. jako lider wśród niezależnych importerów paliw, Kapica Sp. z o.o. sp. k. jako lider w południowo- zachodniej  w produkcji okien i drzwi, Agrocom Polska Jerzy Koronczok - za działania związane z segmentem precyzyjnego rolnictwa, Kuźnia Zawadzkie za systematyczne podnoszenie jakości swoich usług, p. Stanisław Kiełek za wieloletnią pracę społeczną na rzecz gminy Zawadzkie

 

Kolejna XLV Sesja Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 29 sierpnia 2022 r. rozpoczęła się bardzo uroczyście, a mianowicie od wręczenia Statuetki Burmistrza Marszałkowi Województwa Opolskiego Andrzejowi Bule. Andrzej Buła, polityk, samorządowiec, nauczyciel, poseł na Sejm VI i VII kadencji, a od 2013 r. Marszałek Województwa Opolskiego, biorący czynny udział w życiu społeczności naszego województwa, mobilizujący naszych mieszkańców do działania, stanowi wzór do naśladowania.  Jako doświadczony, wieloletni samorządowiec, ceniący współpracę z wieloma opolskimi środowiskami, w tym także z naszymi lokalnymi, zachęca do sięgania po środki unijne,  aby podnosić poziom rozwoju i mieć wpływ na atrakcyjność, potencjał i postępowość regionalną.

Podziękowania za dotychczasową współpracę zostały również złożone na ręce Janusza Żyłki Członka Zarządu Powiatu Strzeleckiego. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że gmina Zawadzkie zawsze może liczyć na pomoc i wsparcie z jego strony.

Robocza część sesji obejmowała wysłuchanie informacji o sezonie grzewczym 2022/2023 – dystrybucja, przesył, ceny, zabezpieczenie dostaw węgla. Informację przedstawiła Prezes ZGK ZAW-KOM Sp. z o.o. Gabriela Krawiec-Górzańska. Następnie radni zapoznali się ze zmianami w Statucie Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”, a kolejnym punktem było podjęcie uchwał:

1)    o zmianie uchwały budżetowej na 2022 r.

2)    w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla gminy Zawadzkie

3)    w sprawie uchwalenia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Zawadzkie

4)    w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zawadzkie;

5)    w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Zawadzkie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Uchwały są dostępne na stronie www.bip.zawadzkie.pl w zakładce Prawo lokalne.  

Na sesji radni wysłuchali również sprawozdania Burmistrza  z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych nakładach, sprawozdania ze sprzedaży lokali stanowiących własność gminy Zawadzkie oraz sprawozdania z wykorzystania środków z rezerwy na zarządząnie kryzysowe na wydatki związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy w Zawadzkiem. 

 

×

Wyszukaj w serwisie