polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Burmistrz Zawadzkiego informuje, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kielczy przez podniesienie rzędnej składowiska odpadów kwatery składowiska przy ul. Nowe Osiedle, Kielcza, gmina Zawadzkie”, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki Nr: 1819/3, 1819/4, 1819/6, 1819/7, 1819/8, 1859/1, 1859/2, 1859/3, 1860/1, 1861/2, 1861/3, 1861/4, 1862, 1863 z mapy 6, obręb Kielcza.

PDFinformacja ooś.pdf
 

×

Wyszukaj w serwisie