polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

 

Dodatek węglowy - informacje ogólne

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane paliwami stałymi. Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Dodatek węglowy przysługuje również mieszkańcom budynków wielorodzinnych, którzy kupują opał do kotłowni w ramach wspólnoty mieszkaniowej. Wówczas każde gospodarstwo domowe powinno indywidualnie wystąpić o dodatek węglowy. Jeśli kotłownię w budynku obsługuje podmiot zewnętrzny/przedsiębiorstwo, takiemu podmiotowi zewnętrznemu/przedsiębiorstwu dodatek węglowy nie przysługuje.

W przypadku gdy w jednym budynku znajduje się kilka gospodarstw domowych korzystających ze wspólnego źródła ogrzewania, każde z tych gospodarstw może osobno złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego. Warunkiem jest jednak uprzednie zgłoszenie lub wpisanie tego źródła do CEEB.

Dodatek węglowy przysługuje w przypadku spełnienia następujących warunków:

 1. głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy musi być kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane paliwami stałymi;
 2. główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wniosek elektroniczny o dodatek węglowy można:

 1. wypełnić odręcznie i złożyć osobiście w OPS w Zawadzkiem;
 2. wypełnić odręcznie i wysłać na adres OPS w Zawadzkiem;
 3. wysłać w ePUAP jako załącznik w formacie WORD albo PDF w trybie "Pismo ogólne do podmiotu publicznego". Nie ma bowiem osobnego formularza wniosku o dodatek węglowy dla systemu ePUAP, który można byłoby wypełnić po zalogowaniu się do niego.

Jak złożyć elektronicznie wniosek o dodatek węglowy w ePAUP?

Niezbędne jest zalogowanie się do portalu ePUAP. Następnie wybranie z katalogu spraw: „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”. I wysłanie w tym trybie do właściwego urzędu/jednostki opieki społecznej list elektroniczny. Wniosek online o dodatek węglowy, to załącznik do listu podpisanego np. profilem zaufanym. Wniosek elektroniczny o dodatek węglowy trzeba więc przygotować samodzielnie na komputerze poza ePUAP. A potem dołączyć do pisma ogólnego.

Pismo podpisujemy podpisem elektronicznym w postaci: profilu zaufanego ePUAP albo kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Gdzie znaleźć w ePUAP „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”

Szukać należy opcji: "Inne sprawy urzędowe/korespondencja z urzędem/pismo ogólne do podmiotu publicznego."

Wniosek o dodatek osłonowy w ePUAP - instrukcja krok po kroku

Krok 1. Sprawdzić na stronach internetowych urzędu gminy, która z gminnych jednostek w miejscu zamieszkania, zajmuje się obsługą przyznawania i wypłatą dodatku węglowego.

Krok 2. Wypełnić formularz w Wordzie albo PDF. Na wniosku można złożyć odręczny podpis, pomimo że wysyłany jest do urzędu/jednostki opieki społecznej list podpisany podpisem elektronicznym. Wynika to z tego, że podpisany jest list, ale nie ma podpisu elektronicznego na załączniku, którym jest wniosek o dodatek węglowy. Na wszelki wypadek można złożyć podpis odręczny. W praktyce wymaga to wydrukowania dokumentu, podpisania i zeskanowania go z podpisem. 

Krok 3. Zalogować się do portalu ePUAP, znaleźć OPS w Zawadzkiem, który rozpatrzy wniosek. Następnie wybrać z katalogu spraw: „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” i tam wysłać pismo opatrując je podpisem elektronicznym. Nie jest wymagane posiadanie płatnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

WAŻNE! Jeżeli nie ma się profilu zaufanego, to można szybko go założyć korzystając ze swojego internetowego konta bankowego lub w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem.

Ujawnienie numeru telefonu i emaila we wniosku o dodatek węglowy jest nieobowiązkowe.

W przypadku podania adresu e-mail zostanie na niego przesłana informacja o wypłacie dodatku węglowego.

Jeśli OPS wyda negatywną decyzję administracyjną, to otrzyma się ją za pośrednictwem portalu ePUAP.

Wtedy można odwołać się od niej w terminach ustawowych.

Instrukcja składania wniosku przez ePUAP z domeny gov.pl, należy:

 1. wejść na epuap.gov.pl;
 2. zalogować się;
 3. wybrać sprawę urzędową, którą chce się załatwić online;
 4. podpisać wniosek o usługę profilem zaufanym;
 5. wysłać wniosek online;
 6. czekać na załatwienie sprawy lub odpowiedź urzędu.

Jeśli chcemy otrzymać dodatek przelewem, we wniosku o dodatek węglowy należy wpisać numer rachunku  płatniczego, na który zostanie przekazana kwota dodatku węglowego. Nie musi on należeć do osoby składającej wniosek o wypłatę dodatek węglowy.

OPS w Zawadzkiem przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, OPS odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku węglowego.

Ważne! Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Aby gmina mogła wypłacić dodatki, potrzebuje do tego pieniędzy od wojewody.

Gmina nie otrzymała jeszcze druków służących do złożenia zapotrzebowania na środki.

×

Wyszukaj w serwisie