polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W dniu 26 września 2022 r. o godz. 15.00 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad sesji jest następujący:

 1. Sprawy regulaminowe:
 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2022 r.
 1. Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Zawadzkie, funkcja społeczna lasu – informacja Nadleśnictwa Zawadzkie.
 2. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.
 3. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza;
  2. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie na lata 2023-2030;
  3. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Zawadzkie;
  4. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Zawadzkie;
  5. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych nakładach.
 5. Sprawozdanie ze sprzedaży lokali stanowiących własność gminy Zawadzkie.
 6. Sprawozdanie z wykorzystania środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na wydatki związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy w Zawadzkiem.
 7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Sprawy różne i organizacyjne.
 10. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Zakończenie obrad Sesji.     
×

Wyszukaj w serwisie