polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W dniu 28 listopada 2022 r. o godz. 15.00 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad sesji jest następujący:

 1. Sprawy regulaminowe:
 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 31 października 2022 r.  
 1. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  2. sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2023-2030;
  3. w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023;
  4. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie.
 2. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych nakładach.
 3. Sprawozdanie ze sprzedaży lokali stanowiących własność gminy Zawadzkie.
 4. Sprawozdanie z wykorzystania środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na wydatki związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy w Zawadzkiem.
 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawy różne i organizacyjne.
 8. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.

Zakończenie obrad Sesji.

×

Wyszukaj w serwisie