polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Burmistrz Zawadzkiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez gminę Zawadzkie na rok 2023.

Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych .  W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych, nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert, posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów realizowanych przez organizacje i wiedzę w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Zgłoszenia należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularz dostępny jest także w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, pokój 105. Kandydatury można wysłać
do dnia 23 stycznia 2023 roku pocztą elektroniczną na adres: ngo@ zawadzkie.pl lub tradycyjną,
na adres Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie.

 

Burmistrz Zawadzkiego

Mariusz Stachowski

 

Formularz zgłoszeniowy

DOCXformularz-zgloszeniowy-kandydata 1.docx (19,68KB)

×

Wyszukaj w serwisie