polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Z A P R O S Z E N I E

Z okazji Jubileuszu 50-lecia Gminy Zawadzkie zapraszamy na sesję Rady Miejskiej w Zawadzkiem, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2023 r. o godz. 15.00 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13.

Podczas sesji zostanie odsłonięta pamiątkowa tablica poświęcona 50-leciu Gminy.

Poniżej porządek obrad sesji:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. 50 lat Gminy Zawadzkie:

  1. wystąpienia okolicznościowe;
  2. odsłonięcie pamiątkowej tablicy.

Przerwa

3. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2022 r. 

5. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2022 r.

6. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych;
  2. zmieniająca uchwałę nr II/15/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
  3. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniora w Zawadzkiem” na rok 2023;
  4. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. 
  5. w sprawie załatwienia skargi na działalność Burmistrza Zawadzkiego.

7. Informacja Burmistrza o podjętych działaniach oszczędnościowych w gminie Zawadzkie w związku z kryzysem energetycznym w minionym roku oraz planowanych w 2023 r.

8. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Sprawy różne i organizacyjne.

11. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.

12. Zakończenie obrad Sesji.     

 

Przewodniczący

                                                                                                              Rady Miejskiej w Zawadzkiem

                                                                                                                            Dariusz Zajdel

 

 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie