polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

OR.604.25.2022                                                                                     Zawadzkie, 2023-03-07

OBWIESZCZENIE
o konsultacjach społecznych projektu

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2023-2026
z perspektywą na lata 2027-2030
wraz z
Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030

Na podstawie art. 39 ust. 1  w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1029 z późn. zm.),

Burmistrz Zawadzkiego
podaje do publicznej wiadomości informację
o możliwości zapoznania się z

Projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030”.

Projekt Programu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie, pokój nr 111 i jest dostępny w godzinach pracy urzędu (w poniedziałki w godz. od 800 do 1700, od wtorku do czwartku w godz. od 700 do 1500, w piątki w godz. od 700 do 1400) tel. 77 4623 146. Ponadto został podany do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem http://bip.zawadzkie.pl/10/56/strona-glowna.html oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego https://zawadzkie.pl/459/strona-glowna.html

Zainteresowani mają możliwość zapoznania się z projektem tego dokumentu oraz składania uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 21  dni,

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie,
  • ustnie do protokołu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: rolnictwo@zawadzkie.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1029 z późn. zm.) uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko i imię/nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi/wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Zawadzkiego.

PDFObwieszczenie.pdf (282,98KB)

PDFPOŚ_Zawadzkie_2026.pdf (4,97MB)

PDFPrognoza_POŚ_Zawadzkie.pdf (4,18MB)

×

Wyszukaj w serwisie