polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem

W dniu 27 marca 2023 r. o godz. 15.00 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad sesji jest następujący:

 1. Sprawy regulaminowe:
 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2023 r.   
 1. Przyjęcie sprawozdania Komendanta Policji z działalności za 2022 r., w tym informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 2. Informacja ZGK ZAW-KOM Sp. z o.o. o gospodarce ciepłowniczej i sytuacji finansowej.
 3. Sprawozdanie Dyrekcji Biblioteki i Kultury oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem z organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży podczas minionych ferii zimowych.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawadzkie w roku 2023;
  2. w sprawie określenia trybu postepowania w sprawie udzielenia, sposobu rozliczania oraz kontroli wykorzystania dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy Zawadzkie stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na terenie gminy Zawadzkie na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych.
 5. Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Zawadzkie.
 6. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych nakładach.
 7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Sprawy różne i organizacyjne.
 10. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Zakończenie obrad Sesji.     
×

Wyszukaj w serwisie