polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki


Zasady dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem

 1. Przekazanie dokumentu za pomocą usługi wniosku ogólnego w portalu ePuap. Dokument powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.
 2. Dokumenty dostarczane na nośnikach danych powinny być podpisane ważnym podpisem kwalifikowanym, należy je dostarczać w godzinach funkcjonowania urzędu, na jednym z poniższych typów nośników:
  • Dyskietka 1,44 MB
  • Zewnętrzna pamięć masowa umożliwiająca transmisję za pomocą portu USB (pendrive, dysk USB)
  • płyty CD/DVD
 3. Akceptowalne formaty załączników to: 
  1. DOC, DOCX, RTF
  2. XLS, XLSX 
  3. CSV 
  4. TXT 
  5. GIF, TIF, BMP, JPG 
  6. PDF 
  7. ZIP
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

epuap.gif
(kliknij w celu przejścia do ePuap) 
Skrytka odbiorcza: /umig-zawadzkie/skrytka 

Zobacz na poniższym filmie w jaki sposób możesz złożyć swój wniosek za pośrednictwem Internetu.

Na poniższym filmie zobaczysz w jaki sposób przekształcić swoje konto na platformie ePuap w "Profil Zaufany". 
Utworzenie "Profilu Zaufanego" jest zupełnie darmowe i umożliwi Ci załatwianie spraw urzędowych bez posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego.

Wnioski do pobrania

Wybierz interesujący Cię dział:

Urząd Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Refertat Rozwoju i Infratruktury Sołecznej 

Referat Nieruchomości i Planowania Przestrzennego 

Referat Dróg Gminnych, Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy

Referat ochrony środowiska i Rolnictwa

Referat Finansowo - Budżetowy

Samodzielne stanowisko ds. administracyjnych, gospodarczych i uzależnień

 

Urząd Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Nazwa sprawy: Pobierz wniosek:
Rejestracja urodzenia dziecka DOCurodzenie_dziecka.doc (177,50KB)
Rejestracja zgonu DOCzgon.doc (197,00KB)
Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego DOCsprostowanie_bledu.doc (199,50KB)
DOCwniosek o sprostowanie.doc (15,00KB)
Wniosek o umiejscowienie aktu urodzenia, sporządzonego za granicą

DOCwpisanie_do_ksiag.doc (201,50KB)

 DOCwniosek o umiejscowienie aktu urodz.doc (20,00KB)

Wniosek o umiejscowienie aktu małżeństwa, sporządzonego za granicą DOCwniosek o umiejscowienie aktu małż.doc (15,00KB)
 
Wniosek o umiejscowienie aktu zgonu, sporządzonego za granicą DOCwniosek o umiejscowienie aktu zgonu.doc (19,50KB)
 
 
Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego DOCuzupelnienie_aktu.doc (198,50KB)
DOCwniosek o uzupełnienie.doc (15,00KB)
 
 Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska

DOCzmiana_imienia.doc (200,00KB)

ODTWniosek o zmianę nazwiska.odt (15,50KB)

Wniosek o wydanie odpisów aktów urodzeń małżeństw i zgonów DOCodpisy_aktow.doc (202,00KB)
DOCWniosek o wydanie odpisów.doc (18,50KB)
 
Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

DOCnazwisko_powrot.doc (200,00KB)

DOCwniosek-powrot-do-nazwiska-protokol.doc (14,00KB)

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa DOCuznanie_ojcostwa.doc (199,00KB)
Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej DOCcywilny.doc (201,50KB)
Nadanie dziecku nazwiska męża matki DOCnadanie_nazwiska.doc (196,50KB)
Zaświadczenie o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

DOCzasw_zdolnosc.doc (199,00KB)

DOCWniosek - ślub za granicą.doc (16,00KB)

 Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej

DOCmalz_wyznan.doc (200,00KB)

DOCWniosek - ślub konkordat.doc (16,50KB)

Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa DOCWniosek -skrócenie term..doc (15,50KB)
DOCWniosek -skrócenie term.doc (25,00KB)
 
Sporządzenie testamentu DOCsporzadzenie_testamentu.doc (200,00KB)
DOCWniosek o testament.doc (15,50KB)
 
Nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie

DOCnadanie_medalu.doc (200,00KB)

DOCnadanie-medalu-za-dlugoletnie-pozycie-malzenskie.doc (21,00KB)

Zaświadczenie o stanie cywilnym
DOCzasw_o stanie cywilnym.doc (205,50KB)
DOCzasw_o stanie cywilnym.doc (205,50KB)
Zmiana imienia dziecka DOCzmiana_imienia.doc (200,00KB)

 
  Pobierz wniosek:
Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej DOCwniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.doc (80,50KB)
DOCXwyjaśnienie-wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.docx (176,88KB)
 
Przeprowadzenie zbiórki publicznej DOCXprzeprowadzenie zbiórki publicznej.docx (12,35KB)
Wniosek o pokrywanie należności DOCwniosek o pokrywanie należności.doc (27,50KB)

DOCXwyjaśnienie-wniosek o pokrywanie należności.docx (174,45KB)
Wniosek o uznanie na wyłącznym utrzymaniu DOCwniosek o uznanie na wyłącznym utrzymaniu.doc (28,50KB)
DOCXwyjaśnienie-wniosek o uznanie na wyłącznym utrzymaniu.docx (174,87KB)
Wniosek - zawiadomienia o zgromadzeniu

DOCwniosek zawiadomienie o zgromadzeniu.doc (33,00KB)
DOCXwyjaśnienie-wniosek zwiadomienie o zgromadzeniu.docx (174,12KB)

Wniosek - wypłacenie świadczenia DOCwniosek - wypłacenie świadczenia.doc (29,50KB)

DOCXwyjaśnienie-wniosek o wypłacenie świadczenia.docx (176,71KB)
Zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej

DOCXwyjaśnienie-zawiadomienie o imprezie atystycznej lub rozrywkowej.docx (175,50KB)
DOCXzawiadomieniie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej.docx (17,08KB)
 

Rozliczenie ekwiwalentu pieniężnego dla gminy zawadzkie za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu

DOCXwniosek-ekwiwalent.docx (16,04KB)
DOCXwyjaśnienie-wniosek o wypłatę ekwiwalentu.docx (176,18KB)
 

Świadczenia za odbywanie ćwiczeń wojskowych  DOCwypłacenie świadczenia za czas odbywania ćwiczeń wojskowych.doc (29,50KB)

 

  Pobierz wniosek:
Wniosek o udostępnienie danych osobowych PDFwniosek o udoste danych jednotko 2019r.pdf (208,99KB)
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu PDFZgłoszenie powrotu z wyjazdu.pdf (1,80MB)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu.doc (49,50KB)

DOCzameldowanie_objasnienie.doc (177,50KB)
Wniosek o wydanie dowodu osobistego

PDFwniosek o dowod osobisty..pdf (592,99KB)

DOCwyjasnienie_wydanie_dowodu_os.doc (182,00KB)

ODTe-dowód.odt (23,41KB)

Wyjaśnienie - Wniosek o udostępnienie danych osobowych DOCwyjasnienie_udostepnianie_danych.doc (180,00KB)
Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego PDFWniosek o wymeldowanie z pobytu stałego.pdf (1,76MB)
Wniosek o zameldowanie na pobyt stały PDFWniosek o zameldowanie na pobyt stały.pdf (1,74MB)
Wyjaśnienie - Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego PDFWniosek o wymeldowanie z pobyt czasowego.pdf (146,56KB)
Wniosek o wymeldowanie z pobytu czasowego PDFWniosek o wymeldowanie z pobyt czasowego.pdf (1,76MB)
Zawiadomienie o utracie dowodu PDFZawiadomienie o utracie dowodu.pdf (162,47KB)
DOCwyjasnienia_utrata uszkodzenie dowodu.doc (178,50KB)
Wyjaśnienie - Wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy DOCwyjasnienia_zameldowanie.doc (191,50KB)
Wniosek o zameldowanie na pobyt czasowy PDFWniosek o zamelodwanie na pobyt czasowy.pdf (1,73MB)
Zawiadomienie o odnalezieniu dowodu osobistego DOCZawiadomienie o odnalezieniu dowodu osobistego.doc (13,00KB)
DOCwyjasnienia_odnalezienie_dowodu.doc (176,00KB)
Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców DOCWniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.doc (32,50KB)
Wyjaśnienie - Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców DOCwyjasnienia_dopisanie_rej_wyb.doc (176,00KB)
Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu

PDFZgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy.pdf (1,80MB)
DOCwyjazd_za_granice.doc (194,50KB)

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców DOCWniosek o udostępnienie rejestru wyborców.doc (42,00KB)
DOCobjasnienie_rw.doc (177,00KB)
Wniosek o udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych PDFWniosek o udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych.pdf (83,37KB)
DOCobjasnienie_rdo.doc (176,50KB)
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego DOCwyjasnienia.doc (182,00KB)
Zawieszenie i cofnięcie zawieszenia dowódu osobistego DOCwyjasnienia_zawieszenie i cofnienie zawieszenia certyfikatów.doc (177,50KB)
PDFZgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym.pdf (642,74KB)
PDFZgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym.pdf (641,27KB)
 

 

 

Referat Nieruchomości i Planowania Przestrzennego

Nazwa sprawy: Pobierz wniosek:
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

DOC4. wniosek-na-sprzedaz-lokalu-.doc (47,50KB)
DOC5. objasnienie-wniosek-o-sprzedaz-lokalu-mieszkalnego.doc (199,50KB)

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru DOCWniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru.doc (70,50KB)
Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego DOCWniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego..doc (112,00KB)
DOCX3. objasnienia- zaświadczeni z planu.docx (182,49KB)
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości DOCwniosek-o-rozgraniczenie-nieruchomosci.doc (16,00KB)
DOCobjasnienia-wniosek-o-rozgraniczenie-nieruchomosci.doc (255,50KB)
Wniosek o nadanie numeru nieruchomości

DOCXWniosek o nadanie numeru porządkowego.docx (17,69KB)
DOCobjasnienia-wniosek-o-nadanie-numeru-porzadkowego.doc (247,00KB)

Wniosek o podział nieruchomości

DOCwniosek o podział aktualny.doc (36,50KB)
DOCobjasnienia-wniosek-o-podzial.doc (276,50KB)

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach DOCX1. wniosek-o-wydanie-decyzji oos.docx (102,63KB)
DOCX2. objaśnienia - decyzja-srodowiskowa.docx (183,14KB)
Wniosek o zamianę mieszkania DOCwniosek o zamianę mieszkania.doc (183,50KB)
DOC8.objasnienia-wniosek-o-zamiane-mieszkania.doc (195,00KB)
Wniosek o przydział mieszkania DOC6. wniosek-o-przydzial-mieszkania.doc (45,50KB)
DOC7. objasnienia-wniosek-o-przydzial-mieszkania.doc (196,00KB)
 
 

 

Referat Dróg Gminnych, Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy

Nazwa sprawy: Pobierz wniosek:
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy 

DOCwniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-zajecie-pasa-drogowego-drogi-gminnej-w-celu-umieszczenia-reklamy 3.doc (35,00KB)

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej  niezwiązanej  z potrzebami zarządzania drogami  lub potrzebami ruchu drogowego. DOCzezwolenia-na-zajecie-pasa-drogowego-drogi-gminnej-w-celu-prowadzenia-robot-oraz-umieszczenia-w-pasie-drogowym urzadzen.doc (52,00KB)

 

 

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Nazwa sprawy: Pobierz wniosek:

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego

PDFWniosek o zakup preferencyjny paliwa stalego dla gospodarstwa domowego.pdf (215,28KB)
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów PDFWzór wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów.pdf (184,58KB)
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew na terenie gminy Zawadzkie – osoby fizyczne (właściciele nieruchomości) PDFWzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu.pdf (137,78KB)
Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na usuwaniu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Zawadzkie

PDFWniosek o udzielenie dotacji celowej na usuniecie wyrobów zawierajacych azbest.pdf (112,54KB)
PDFOcena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.pdf (171,40KB)
PDFInformacja o wyrobach zawierających azbest.pdf (110,95KB)

Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, realizowanych na terenie gminy Zawadzkie PDFWzór wniosku o udzielenie dotacji celowej.pdf (343,88KB)
PDFWzór wniosku o wypłatę dofinansowania.pdf (319,02KB)
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych PDFWniosek-o-udzielenie-zezwolenia-na-prowadzenie-dzialalnosci-w-zakresie-prowadzenia-schronisk-dla-bezdomnych- zwierzat- grzebowisk-i-spalarni-zwlok-zwierzecych.pdf (140,54KB)
Wzór wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków DOCXwzór wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.docx (40,88KB)
Wniosek o  udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych DOCXwniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.docx (17,41KB)
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych DOCXwniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadow komunalnych.docx (17,06KB)

WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  OBOWIĄZUJĄCY OD 01.01.2020 R.

UWAGA
Część A      
Pole „pierwsza deklaracja” zaznacza się w przypadku, gdy właściciel nieruchomości składa deklarację po raz pierwszy (deklaracja nie była jeszcze składana).
Pole „zmiana danych zawartych w deklaracji” zaznacza się  w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pole „korekta deklaracji” zaznacza się w przypadku, gdy dokonuje się korekty błędnie podanych danych lub popełnionych  pomyłek w uprzednio złożonej deklaracji.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.pdf (187,51KB)

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.docx (28,25KB)

wyj_oplata za gosp.odp.kom.doc (201,00KB)

WZÓR NR 1.docx (29,72KB)

WZÓR NR 2.docx (29,83KB)

Spis źródeł ciepła - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

PDFdeklaracja_a_v.1.4_-_1.3.2022.pdf (259,67KB)

PDFdeklaracja_b_v.1.4_-_1.03.2022.pdf (289,42KB)

 

 

Referat Rozwoju i Infrastruktury Społecznej

 

 

Nazwa sprawy:  
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej PDFInstrukcja- wniosek CEIDG.pdf (396,55KB)
DOCobjasnienia-wniosek-ceidg (1).doc (213,00KB)
PDFwniosek CEIDG.pdf (336,83KB)
Przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego DOCobjasnienia-przyznanie-dotacji-w-zakresie-rozwoju-sportu-kwalifikowanego.doc (208,00KB)
DOCPrzyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego.doc (79,00KB)
DOCSprawozdanie - Przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego.doc (80,50KB)
Przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego

DOCobjasnienia-przyznanie-dotacji-na-realizacje-zadania-publicznego (1).doc (208,50KB)

DOCXwzór oferty.docx (53,70KB)
DOCXsprawozdanie_otwarte_konkursy.docx (21,80KB)

Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

DOCobjasnienia-realizacja-zadania-publicznego-w-ramach-inicjatywy-lokalnej (1).doc (210,50KB)
DOCRealizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.doc (45,50KB)

PDFuchwała VII_45_2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r.pdf (3,14MB)

Odpis z rejestru instytucji kultury DOCobjasnienia-odpis-z-rejestru-instytucji-kultury.doc (209,00KB)
DOCOdpis z rejestru instytucji kultury.doc (57,50KB)
Wniosek o wydanie karty "Dużej rodziny 4+" DOCDuza Rodzina 4+ nowy 2018.doc (56,50KB)
PDFRegulamin Karta 4+.pdf (1,17MB)
Wniosek o wydanie karty "Dużej rodziny 3+" PDFRegulamin Rodzina 3+.pdf (1,28MB)
DOCRodzina 3+ nowy 2018.doc (55,50KB)
Wniosek o wydanie karty "Senior 65+" PDFRegulamin Senior 65+.pdf (731,66KB)
DOCSenior 65+ nowy 2018.doc (49,00KB)
   
Patronat Burmistrza Zawadzkiego DOCXRegulamin - Patronat Burmistrza.docx (15,34KB)
DOCXSprawozdanie - Patronat Burmistrza.docx (13,45KB)
DOCXWniosek - Patronat Burmistrza.docx (14,20KB)
Obowiązek nauki

DOCobowiazek_nauki-wyjasnienia-1.doc (203,00KB)

DOCOświadczenie rodzica -obowiązek nauki.doc (27,50KB)

Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Zawadzkie DOCwniosek-o-wpis-do-rejestru-zlobkow-i-klubow-dzieciecych-prowadzacych-dzialalnosc-na-terenie-gminy-zawadzkie.doc (28,00KB)
DOCwyjasnienie-wniosek-o-wpis-do-rejestru-zlobkow-i-klubow-dzieciecych-prowadzacych-dzialalnosc-na-terenie-gminy-zawadzkie (3).doc (209,50KB)
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników DOCXWniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.docx (22,47KB)
DOCwyjasnienie-wniosek-o-dofinansowanie-kosztow-ksztalcenia-mlodocianych-pracownikow.doc (203,50KB)
DOCXOświadczenie potw. miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.docx (14,73KB)
Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego DOCumowa-o-prace-w-celu-przygotowania-zawodowego.doc (46,50KB)
Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem DOCzgloszenie-zawarcia-umowy-z-mlodocianym-pracownikiem.doc (31,00KB)
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych - oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis DOCXoswiadczenie_otrzymanie_de_minimis.docx (12,80KB)
De minimis - Załączniki do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych DOCde-minimis-zalaczniki-do-wniosku-o-dofinansowanie-kosztow-ksztalcenia-pracownikow-mlodocianych (4).doc (25,00KB)
Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych DOCobjasnienie-zezwolenie-na-wykonywanie-przewozow-regularnych.doc (199,50KB)
DOCZezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych.doc (70,00KB)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji DOCwniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji.doc (31,50KB)
Wniosek o organizację przez gminę bezpłatnego transportu dziecka ucznia niepełnosprawnego do przedszkola szkoły ośrodka rewalidacyjno wychowawczego DOCXWniosek o organizację przez gminę bezpłatnego transportu.docx (23,16KB)
Wniosek o zwrot kosztów przewozu niepełnosprawnego dziecka-ucznia do przedszkola szkoły-ośrodka rewalidacyjno wychowawcznego DOCXWniosek o zwrot kosztów przewozu niepełnosprawnego dziecka-ucznia do przedszkola-szkoły-ośrodka rewalidacyjno-wychowawcznego.docx (29,58KB)


 

Referat Finansowo-Budżetowy

Nazwa sprawy: Pobierz wniosek:
Wniosek o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów DOCWniosek o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów.doc (15,50KB)
DOCwyjasnienie_ulga_pod_rolny.doc (190,50KB)

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wyjaśnienie - Wniosek o wydanie zaśw. dot. pow.  gosp. rolnych, użytków rolnych i nieruchomości

Wyjaśnienie - Wniosek o wydanie zaśw. o niezaleganiu w podatku

DOCWniosek o wydanie zaświadczenia.doc (22,50KB)

DOCwyj_zaswiadczenia_dot.pow.doc (191,50KB)

DOCwyjasn_zasw.o_niez.w_pod.doc (190,00KB)

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej DOCWniosek o zwrot opłaty skarbowej.doc (17,50KB)

DOCwyjasnienie_zwrot_op_skarb.doc (190,00KB)
Informacja o gruntach

DOCInformacja o gruntach.doc (126,50KB)

Od 01.07.2019:

PDFIR-1 Informacja o gruntach.pdf (49,05KB)

PDFZIR-3 Załącznik do informacji o grumtach - dane pozostałych podatników.pdf (32,18KB)

DOCwyjasnienie_podatek_rolny.doc (194,50KB)

Deklaracja na podatek rolny

DOCDeklaracja na podatek rolny.doc (189,50KB)

Od 01.07.2019:

PDFDR-1 Deklaracja na podatek rolny.pdf (63,69KB)

PDFZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf (35,24KB)

PDFZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf (34,11KB)
DOCwyjasnienie_podatek_rolny.doc (194,50KB)

   
Informacja w sprawie podatku leśnego

DOCInformacja w sprawie podatku leśnego.doc (112,00KB)

Od 01.07.2019:

PDFDL-1 Deklaracja na podatek leśny.pdf (51,46KB)

PDFZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników.pdf (32,16KB)

DOCwyjasnienie_podatek_lesny.doc (192,50KB)

Deklaracja na podatek leśny

DOCDeklaracja na podatek leśny.doc (131,00KB)
Od 01.07.2019:

PDFDL-1 Deklaracja na podatek leśny.pdf (51,46KB)
PDFZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf (32,62KB)

PDFZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf (32,48KB)
DOCwyjasnienie_podatek_lesny.doc (192,50KB)

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

DOCDane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.doc (126,50KB)

Od 01.07.2019:

PDFZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf (36,60KB)

DOCwyjasnienie_ulga_pod_rolny.doc (190,50KB)

Dane o nieruchomościach rolnych

DOCDane o nieruchomościach rolnych.doc (78,00KB)

Od 01.07.2019:

PDFZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf (34,77KB)

DOCwyjasnienie_podatek_rolny.doc (194,50KB)

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

DOCInformacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.doc (155,00KB)

Od 01.07.2019:

PDFIN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.pdf (62,05KB)
PDFZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników.pdf (32,22KB)
DOCwyjasnienie_pod.od nier.doc (195,00KB)

Deklaracja na podatek od nieruchomości

DOCDeklaracja na podatek od nieruchomości.doc (190,00KB)

Od 01.07.2019:

PDFDN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf (73,50KB)
PDFZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opadatkowaniu.pdf (38,08KB)

PDFZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf (37,98KB)
DOCwyjasnienie_pod.od nier.doc (195,00KB)

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

DOCDane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym.doc (88,50KB)

Od 01.07.2019:

PDFZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf (32,17KB)

DOCwyjasnienie_podatek_lesny.doc (192,50KB)

Dane o nieruchomościach leśnych

DOCDane o nieruchomościach leśnych.doc (79,50KB)

Od 01.07.2019:

PDFZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf (32,29KB)

DOCwyjasnienie_podatek_lesny.doc (192,50KB)

Deklaracja na podatek od środków transportowych

PDFDT 1A-od 2019.pdf (256,92KB)
PDFDT 1-od 2019.pdf (184,89KB)
DOCwyjasnienie_srodki_transp.doc (195,50KB)
 

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

DOCDane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.doc (137,00KB)

Od 01.07.2019:

PDFZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf (36,60KB)

DOCwyjasnienie_pod.od nier.doc (195,00KB)

Deklaracja w sprawie zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości wynikających z uchwały Rady Miejskiej DOCDeklaracja w sprawie zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości wynikających z uchwały Rady Miejskiej.doc (85,50KB)
Dane o nieruchomościach

DOCDane o nieruchomościach.doc (79,50KB)

Od 01.07.2019:

PDFZIN-1 Załacznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf (36,68KB)

DOCwyjasnienie_pod.od nier.doc (195,00KB)

Wniosek na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

PDFWzór_wniosku_akcyza_2019.pdf (871,24KB)

PDFZałącznik nr 1 - formularz informacji.pdf (64,75KB)

DOCXZałącznik nr 2 - oświadczenie.docx (13,49KB)

DOCXZałącznik nr 3 - wykaz faktur.docx (14,33KB)

DOCwyjasnienie_akcyza.doc (192,00KB)

WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  OBOWIĄZUJĄCY OD 01.01.2020 R.


Część A      
Pole „pierwsza deklaracja” zaznacza się w przypadku, gdy właściciel nieruchomości składa deklarację po raz pierwszy (deklaracja nie była jeszcze składana).
Pole „zmiana danych zawartych w deklaracji” zaznacza się  w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pole „korekta deklaracji” zaznacza się w przypadku, gdy dokonuje się korekty błędnie podanych danych lub popełnionych  pomyłek w uprzednio złożonej deklaracji.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.pdf (187,51KB)

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.docx (28,25KB)

wyj_oplata za gosp.odp.kom.doc (201,00KB)

WZÓR NR 1.docx (29,72KB)

WZÓR NR 2.docx (29,83KB)

 

 

Samodzielne stanowisko ds. administracyjnych, gospodarczych i uzaleznień

Nazwa sprawy: Pobierz wniosek:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych DOC1 objaśnienia wydanie zezwolenia na sprzedaż napojw alkoholowych.doc (211,00KB)
DOC1 wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.doc (55,00KB)
DOC2 objaśnienia jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojow alkoholowych.doc (206,00KB)
DOC2 wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.doc (52,00KB)
DOC3 objaśnienie opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.doc (209,50KB)
DOC3 wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie organziacji przyjęć CATERING.doc (53,50KB)
DOCoświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.doc (66,50KB)
DOCwniosek o wydanie zaświadczenia.doc (48,00KB)
 
Wniosek o objęcie leczeniem odwykowym DOCwniosek o skierowanie osoby.doc (56,50KB)

 


 

   

 

×

Wyszukaj w serwisie