polecamy
Pytania do
Burmistrza


Zasady dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem

 1. Przekazanie dokumentu za pomocą usługi wniosku ogólnego w portalu ePuap. Dokument powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.
 2. Dokumenty dostarczane na nośnikach danych powinny być podpisane ważnym podpisem kwalifikowanym, należy je dostarczać w godzinach funkcjonowania urzędu, na jednym z poniższych typów nośników:
  • Dyskietka 1,44 MB
  • Zewnętrzna pamięć masowa umożliwiająca transmisję za pomocą portu USB (pendrive, dysk USB)
  • płyty CD/DVD
 3. Akceptowalne formaty załączników to: 
  1. DOC, DOCX, RTF
  2. XLS, XLSX 
  3. CSV 
  4. TXT 
  5. GIF, TIF, BMP, JPG 
  6. PDF 
  7. ZIP
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

epuap.gif
(kliknij w celu przejścia do ePuap) 
Skrytka odbiorcza: /umig-zawadzkie/skrytka 

Zobacz na poniższym filmie w jaki sposób możesz złożyć swój wniosek za pośrednictwem Internetu.

Na poniższym filmie zobaczysz w jaki sposób przekształcić swoje konto na platformie ePuap w "Profil Zaufany". 
Utworzenie "Profilu Zaufanego" jest zupełnie darmowe i umożliwi Ci załatwianie spraw urzędowych bez posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego.

Wnioski do pobrania

Wybierz interesujący Cię dział:

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 

Samodzielne stanowisko ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej

Referat Rozwoju Gospodarczego, Promocji Gminy

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Sprawy Komunalno - Mieszkaniowe

Sprawy dotyczące dróg i inwestycji

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych i gospodarki odpadami

Samodzielne stanowisko ds. oświaty i wychowania 

Samodzielne stanowisko ds. rozliczania jednostek szkolnych 

Referat Finansowo-Budżetowy

Sprawy pozostałe

Urząd Stanu Cywilnego
Nazwa sprawy: Pobierz wniosek:
Rejestracja urodzenia dziecka DOCurodzenie_dziecka.doc
Rejestracja zgonu DOCzgon.doc
Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego DOCsprostowanie_bledu.doc
DOCwniosek o sprostowanie .doc
Wniosek o umiejscowienie aktu urodzenia, sporządzonego za granicą

DOCwpisanie_do_ksiag.doc

 DOCwniosek o umiejscowienie aktu urodz I.doc
 

Wniosek o umiejscowienie aktu małżeństwa, sporządzonego za granicą DOCwniosek o umiejscowienie aktu małż I.doc
 
Wniosek o umiejscowienie aktu zgonu, sporządzonego za granicą DOCwniosek o umiejscowienie aktu zgonu.doc
 
 
Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego DOCuzupelnienie_aktu.doc
DOCwniosek o uzupełnienie.doc
 
 Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska

DOCzmiana_imienia.doc

DOCwniosek-zmiana_nazwiska.doc

Wniosek o wydanie odpisów aktów urodzeń małżeństw i zgonów DOCodpisy_aktow.doc
DOCWniosek o wydanie odpisów .doc
 
Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

DOCnazwisko_powrot.doc

DOCWniosek - powrót do nazwiska-protokół.doc

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa DOCuznanie_ojcostwa.doc
Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej DOCcywilny.doc
Nadanie dziecku nazwiska męża matki DOCnadanie_nazwiska.doc
Zaświadczenie o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

DOCzasw_zdolnosc.doc

DOCWniosek - ślub za granicą I.doc

 Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej

DOCmalz_wyznan.doc

DOCWniosek - ślub konkordat I.doc

Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa DOCskrocenie_terminu.doc
DOCWniosek -skrócenie term.doc
 
Sporządzenie testamentu DOCsporzadzenie_testamentu.doc
DOCwniosek o sporzadzenie-testamentu.doc
 
Nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie

DOCnadanie_medalu.doc

DOCnadanie-medalu-za-dlugoletnie-pozycie-malzenskie.doc

Zaświadczenie o stanie cywilnym
DOCzasw_o stanie cywilnym.doc
DOCzasw_o stanie cywilnym.doc
Zmiana imienia dziecka DOCzmiana_imienia.doc

 

Sprawy Obywatelskie

  Pobierz wniosek:
Wniosek o udostępnienie danych osobowych PDFWniosek o udostępnienie danych osobowych.pdf
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu PDFZgłoszenie powrotu z wyjazdu.pdf
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu.doc

DOCzameldowanie_objasnienie.doc
Wniosek o wydanie dowodu osobistego

PDFwniosek o wydanie dowod osobisty.pdf

DOCwyjasnienie_wydanie_dowodu_os.doc

Wyjaśnienie - Wniosek o udostępnienie danych osobowych DOCwyjasnienie_udostepnianie_danych.doc
Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego PDFWniosek o wymeldowanie z pobytu stałego.pdf
Wniosek o zameldowanie na pobyt stały PDFWniosek o zameldowanie na pobyt stały.pdf
Wyjaśnienie - Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego PDFWniosek o wymeldowanie z pobyt czasowego.pdf
Wniosek o wymeldowanie z pobytu czasowego PDFWniosek o wymeldowanie z pobytu czasowego.pdf
Zawiadomienie o utracie dowodu PDFZawiadomienie o utracie dowodu.pdf
DOCwyjasnienia_utrata_dowodu.doc
Wyjaśnienie - Wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy DOCwyjasnienia_zameldowanie.doc
Wniosek o zameldowanie na pobyt czasowy PDFWniosek o zamelodwanie na pobyt czasowy.pdf
Zawiadomienie o odnalezieniu dowodu osobistego DOCZawiadomienie o odnalezieniu dowodu osobistego.doc
DOCwyjasnienia_odnalezienie_dowodu.doc
Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców DOCWniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.doc
Wyjaśnienie - Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców DOCwyjasnienia_dopisanie_rej_wyb.doc
Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu

PDFZgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy.pdf
DOCwyjazd_za_granice.doc

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców DOCWniosek o udostępnienie rejestru wyborców.doc
DOCobjasnienie_rw.doc
Wniosek o udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych PDFWniosek o udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych.pdf
DOCobjasnienie_rdo.doc
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego DOCwyjasnienia.doc

 

Samodzielne stanowisko ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej

 

  Pobierz wniosek:
Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej DOCwniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.doc
DOCwyjasnienia do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.doc
 
Przeprowadzenie zbiórki publicznej DOCprzeprowadzenie zbiórki publicznej.doc
Wniosek o pokrywanie należności DOCwniosek o pokrywanie należności.doc

DOCWyjaśnienie - wniosek o pokrywanie należności.doc
Wniosek o uznanie na wyłącznym utrzymaniu DOCwniosek o uznanie na wyłącznym utrzymaniu.doc

DOCWyjaśnienie - wniosek o uznanie na wyłącznym utrzymaniu.doc
Wniosek - zawiadomienia o zgromadzeniu

DOCwniosek zawiadomienie o zgromadzeniu.doc
DOCwyjaśnienia wniosek zawiadomienie o zgromadzeniu.doc
 

Wniosek - wypłacenie świadczenia DOCwniosek - wypłacenie świadczenia.doc

DOCWyjaśnienie - wniosek - wypłacenie świadczenia.doc
Zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej

DOCwyjaśnienia zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej.doc
DOCzawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej.doc
 

Rozliczenie ekwiwalentu pieniężnego dla gminy zawadzkie za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu

DOCwniosek ekwiwalent.doc
DOCwyjaśnienia wniosek o wypłatę ekwiwalentu.doc

Świadczenia za odbywanie ćwiczeń wojskowych  DOCwypłacenie świadczenia za czas odbywania ćwiczeń wojskowych.doc

 

 

 

 

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Nazwa sprawy: Pobierz wniosek:
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy DOCobjasnienie-wniosek o sprzedaz lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.doc
DOCwniosek na sprzedaz lokalu 2018.doc
 
Wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru DOCWniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru.doc
Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego DOCWniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego..doc
DOCXObjasnienia .docx
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów PDFWzór wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów - 2018.pdf

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew na terenie gminy Zawadzkie – osoby fizyczne (właściciele nieruchomości)

PDFWzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu - 2018.pdf
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości DOCwniosek-o-rozgraniczenie-nieruchomosci.doc
DOCobjaśnienia-wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.doc
 
Wniosek o nadanie numeru nieruchomości DOCwniosek-o-nadanie-numeru-nieruchomosci.doc
DOCobjaśnienia - wniosek o nadanie numeru porządkowego.doc
 
Wniosek o podział nieruchomości DOCwniosek o podział nieruchomości.doc
DOCobjaśnienia - wniosek o podział nieruchomości.doc

 
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
DOCXdecyzja środowiskowa objaśnienia.docx
DOCXwniosek o wydanie decyzji .docx

 
Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na usuwaniu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Zawadzkie PDFInformacja o wyrobach zawierajacych azbest - 2018.pdf
PDFOcena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - 2018.pdf
PDFWniosek o udzielenie dotacji celowej na usunięcie wyrobów zawierających azbest - 2018.pdf
 

Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy

Nazwa sprawy: Pobierz wniosek:
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej PDFInstrukcja- wniosek CEIDG.pdf
DOCobjasnienia-wniosek-ceidg.doc
PDFwniosek CEIDG.pdf
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.doc DOCobjaśnienia jednorazowe zezwolenie nasprzedaż napojow alkoholowych.doc
DOCobjaśnienia wydaniezezwolenia na sprzedaż napojw alkoholowych.doc
DOCobjaśnienie opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.doc
DOCoświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.doc
DOCwniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.doc
DOCwniosek o wydanie zaświadczenia.doc
DOCwniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie organziacji przyjęć.doc
DOCwniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.doc
 
   
Przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego DOCObjaśnienia - Przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego.doc
DOCPrzyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego.doc
DOCSprawozdanie - Przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego.doc
Przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego

DOCObjaśnienia - Przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego.doc

DOCXoferta wzór.docx
DOCXsprawozdanie.docx

Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

DOCObjaśnienia - Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.doc
DOCRealizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.doc

PDFuchwała VII_45_2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r.pdf

Odpis z rejestru instytucji kultury DOCObjaśnienia - Odpis z rejestru instytucji kultury.doc
DOCOdpis z rejestru instytucji kultury.doc
Wniosek o wydanie karty "Dużej rodziny 4+" DOCDuza Rodzina 4+ nowy 2018.doc
PDFRegulamin Karta 4+.pdf
Wniosek o wydanie karty "Dużej rodziny 3+" PDFRegulamin Rodzina 3+.pdf
DOCRodzina 3+ nowy 2018.doc
Wniosek o wydanie karty "Senior 65+" PDFRegulamin Senior 65+.pdf
DOCSenior 65+ nowy 2018.doc
Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych DOCObjaśnienie - Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych.doc
DOCZezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych.doc
Patronat Burmistrza Zawadzkiego DOCXRegulamin - Patronat Burmistrza.docx
DOCXSprawozdanie - Patronat Burmistrza.docx
DOCXWniosek - Patronat Burmistrza.docx

Sprawy dotyczące dróg i inwestycji

Nazwa sprawy: Pobierz wniosek:
Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami

DOC1. zezwolenia-na-zajecie-pasa-drogowego-drogi-gminnej-w-celu-prowadzenia-robot-oraz-umieszczenia-w-pasie-drogowym-urzadzen-infrastruktury-technicznej.doc

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na prawach wyłączności DOC2. wydanie-zezwolenia-na-zajecie-pasa-drogowego-drogi-gminnej-na-prawach-wylacznosci.doc
Zgoda na lokalizację zjazdu z drogi zarządzanej przez Gminę DOC3. zgoda-na-lokalizacje-zjazdu-z-drogi-zarzadzanej-przez-gmine.doc
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy

DOC4. wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-zajecie-pasa-drogowego-drogi-gminnej-w-celu-umieszczenia-reklamy.doc

Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego lub obiektów budowlanych DOC5. wydanie-zezwolenia-na-lokalizacje-urzadzen-niezwiazanych-z-potrzebami-zarzadzania-drogami-lub-potrzebami-ruchu-drogowego-lub-obiektow-budowlanych.doc
Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

DOCwzór wniosku o zatwierdzenie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.doc
DOCobjaśnienia do wniosku o zatwierdzenie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.doc

Sprawy Komunalno - mieszkaniowe  
Wniosek o zmianę mieszkania

DOCwniosek o zamianę mieszkania.doc
DOCobjaśnienia wniosek o zamianę mieszkania.doc
 

Wniosek o przydział mieszkania

DOCwniosek o przydział mieszkania.doc
DOCobjaśnienia wniosek o przydział mieszkania.doc

   

 

 

Samodzielne stanowisko ds. oświaty i wychowania 

 

Nazwa sprawy: Pobierz wniosek:
Obowiązek nauki

DOCobowiązek_nauki _ wyjaśnienia.doc

DOCOświadczenie rodzica -obowiązek nauki.doc

Wniosek w sprawie dowozu dziecka ucznia do przedszkola szkoły ośrodka  

DOCDowóz uczniów _ wyjaśnienia.doc
DOCWniosek o dowóz dziecka, ucznia do szkoły , przedszkola lub ośrodka.doc
 

Wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Zawadzkiego za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze DOCWniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Zawadzkiego za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze.doc

 

 


 

 


 

Samodzielne stanowisko ds. rozliczania jednostek szkolnych 

 

Nazwa sprawy: Pobierz wniosek:
Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Zawadzkie DOCwniosek-o-wpis-do-rejestru-zlobkow-i-klubow-dzieciecych-prowadzacych-dzialalnosc-na-terenie-gminy-zawadzkie.doc
DOCwyjasnienie-wniosek-o-wpis-do-rejestru-zlobkow-i-klubow-dzieciecych-prowadzacych-dzialalnosc-na-terenie-gminy-zawadzkie.doc
 
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników NOWOŚĆ:DOCXWniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.docx
DOCwyjasnienie-wniosek-o-dofinansowanie-kosztow-ksztalcenia-mlodocianych-pracownikow.doc
DOCXOświadczenie potw. miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.docx
 
Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego DOCumowa-o-prace-w-celu-przygotowania-zawodowego.doc
 
Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem DOCzgloszenie-zawarcia-umowy-z-mlodocianym-pracownikiem.doc
 
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych - oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis DOCXoswiadczenie_otrzymanie_de_minimis.docx
 
De minimis - Załączniki do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych DOCde-minimis-zalaczniki-do-wniosku-o-dofinansowanie-kosztow-ksztalcenia-pracownikow-mlodocianych (4).doc
 

 

Referat Finansowo - Budżetowy

Nazwa sprawy: Pobierz wniosek:
Wniosek o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów DOCWniosek o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów.doc
DOCwyjasnienie_ulga_pod_rolny.doc

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wyjaśnienie - Wniosek o wydanie zaśw. dot. pow.  gosp. rolnych, użytków rolnych i nieruchomości

Wyjaśnienie - Wniosek o wydanie zaśw. o niezaleganiu w podatku

DOCWniosek o wydanie zaświadczenia.doc

DOCwyj_zaswiadczenia_dot.pow.doc

DOCwyjasn_zasw.o_niez.w_pod.doc

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej DOCWniosek o zwrot opłaty skarbowej.doc

DOCwyjasnienie_zwrot_op_skarb.doc
Informacja o gruntach DOCInformacja o gruntach.doc
DOCwyjasnienie_podatek_rolny.doc
Deklaracja na podatek rolny DOCDeklaracja na podatek rolny.doc

DOCwyjasnienie_podatek_rolny.doc
   
Informacja w sprawie podatku leśnego

DOCInformacja w sprawie podatku leśnego.doc

DOCwyjasnienie_podatek_lesny.doc

Deklaracja na podatek leśny DOCDeklaracja na podatek leśny.doc

DOCwyjasnienie_podatek_lesny.doc
Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

DOCDane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.doc

DOCwyjasnienie_ulga_pod_rolny.doc

Dane o nieruchomościach rolnych

DOCDane o nieruchomościach rolnych.doc

DOCwyjasnienie_podatek_rolny.doc

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych DOCInformacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.doc

DOCwyjasnienie_pod.od nier.doc
Deklaracja na podatek od nieruchomości DOCDeklaracja na podatek od nieruchomości.doc

DOCwyjasnienie_pod.od nier.doc
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

DOCDane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym.doc

DOCwyjasnienie_podatek_lesny.doc

Dane o nieruchomościach leśnych

DOCDane o nieruchomościach leśnych.doc

DOCwyjasnienie_podatek_lesny.doc

Deklaracja na podatek od środków transportowych PDFDeklaracja na podatek od środków transportowych.pdf

DOCwyjasnienie_srodki_transp.doc

PDFZałącznik - Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

DOCDane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.doc

DOCwyjasnienie_pod.od nier.doc

Deklaracja w sprawie zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości wynikających z uchwały Rady Miejskiej DOCDeklaracja w sprawie zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości wynikających z uchwały Rady Miejskiej.doc
Dane o nieruchomościach DOCDane o nieruchomościach.doc

DOCwyjasnienie_pod.od nier.doc
Wniosek na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej PDFWniosek na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.pdf

DOCwyjasnienie_akcyza.doc
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI doc.doc

DOCwyj_oplata za gosp.odp.kom.doc

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

PDFDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI pdf.pdf

DOCwyj_oplata za gosp.odp.kom.doc

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI odt

ODTDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI odt.odt

DOCwyj_oplata za gosp.odp.kom.doc

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI pdf

DOCXDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI docx.docx

DOCwyj_oplata za gosp.odp.kom.doc


 


 

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych i gospodarki odpadami

 

Nazwa sprawy: Pobierz wniosek:

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 

 

DOCwpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych - objaśnienia.doc
DOCwpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych.doc
 

 

Sprawy pozostałe

Nazwa sprawy: Pobierz wniosek:
Objaśnienie - Poświadczenie własnoręczności podpisu PDFObjaśnienie - Poświadczenie własnoręczności podpisu.pdf
Objaśnienie - Stwierdzenie zgodności kopii dokumentów wytworzonych wyłącznie w Urzedzie Miejskim w Zawadzkiem za zgodność z orginałem

PDFObjaśnienie - Stwierdzenie zgodności kopii dokumentów wytworzonych wyłącznie w Urzedzie Miejskim w Zawadzkiem za zgodność z orginałem.pdf

Oświadczenia majątkowe

DOCWzór - oświadczenie majątkowe - DOC.doc
PDFWzór - oświadczenie majątkowe - PDF.pdf
 

×

Wyszukaj w serwisie