polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki


Zasady dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem

 1. Przekazanie dokumentu za pomocą usługi wniosku ogólnego w portalu ePuap. Dokument powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.
 2. Dokumenty dostarczane na nośnikach danych powinny być podpisane ważnym podpisem kwalifikowanym, należy je dostarczać w godzinach funkcjonowania urzędu, na jednym z poniższych typów nośników:
  • Dyskietka 1,44 MB
  • Zewnętrzna pamięć masowa umożliwiająca transmisję za pomocą portu USB (pendrive, dysk USB)
  • płyty CD/DVD
 3. Akceptowalne formaty załączników to: 
  1. DOC, DOCX, RTF
  2. XLS, XLSX 
  3. CSV 
  4. TXT 
  5. GIF, TIF, BMP, JPG 
  6. PDF 
  7. ZIP
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

epuap.gif
(kliknij w celu przejścia do ePuap) 
Skrytka odbiorcza: /umig-zawadzkie/skrytka 

Zobacz na poniższym filmie w jaki sposób możesz złożyć swój wniosek za pośrednictwem Internetu.

Na poniższym filmie zobaczysz w jaki sposób przekształcić swoje konto na platformie ePuap w "Profil Zaufany". 
Utworzenie "Profilu Zaufanego" jest zupełnie darmowe i umożliwi Ci załatwianie spraw urzędowych bez posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego.

Wnioski do pobrania

Wybierz interesujący Cię dział:

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 

Samodzielne stanowisko ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej

Wieloosobowe stanowisko ds. organizacji społecznych, kultury fizycznej, uzależnień i promocji gminy

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Sprawy Komunalno - Mieszkaniowe

Sprawy dotyczące dróg i inwestycji

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki odpadami

Samodzielne stanowisko ds. oświaty i wychowania 

Samodzielne stanowisko ds. rozliczania jednostek szkolnych 

Samodzielne stanowisko ds. przedsiębiorczości i rozwoju gosopdarczego gminy

Referat Finansowo-Budżetowy

Sprawy pozostałe

Urząd Stanu Cywilnego
Nazwa sprawy: Pobierz wniosek:
Rejestracja urodzenia dziecka DOCurodzenie_dziecka.doc
Rejestracja zgonu DOCzgon.doc
Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego DOCsprostowanie_bledu.doc
DOCwniosek o sprostowanie .doc
Wniosek o umiejscowienie aktu urodzenia, sporządzonego za granicą

DOCwpisanie_do_ksiag.doc

 DOCwniosek o umiejscowienie aktu urodz I.doc
 

Wniosek o umiejscowienie aktu małżeństwa, sporządzonego za granicą DOCwniosek o umiejscowienie aktu małż I.doc
 
Wniosek o umiejscowienie aktu zgonu, sporządzonego za granicą DOCwniosek o umiejscowienie aktu zgonu.doc
 
 
Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego DOCuzupelnienie_aktu.doc
DOCwniosek o uzupełnienie.doc
 
 Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska

DOCzmiana_imienia.doc

DOCwniosek-zmiana_nazwiska.doc

Wniosek o wydanie odpisów aktów urodzeń małżeństw i zgonów DOCodpisy_aktow.doc
DOCWniosek o wydanie odpisów .doc
 
Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

DOCnazwisko_powrot.doc

DOCWniosek - powrót do nazwiska-protokół.doc

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa DOCuznanie_ojcostwa.doc
Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej DOCcywilny.doc
Nadanie dziecku nazwiska męża matki DOCnadanie_nazwiska.doc
Zaświadczenie o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

DOCzasw_zdolnosc.doc

DOCWniosek - ślub za granicą I.doc

 Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej

DOCmalz_wyznan.doc

DOCWniosek - ślub konkordat I.doc

Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa DOCskrocenie_terminu.doc
DOCWniosek -skrócenie term.doc
 
Sporządzenie testamentu DOCsporzadzenie_testamentu.doc
DOCwniosek o sporzadzenie-testamentu.doc
 
Nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie

DOCnadanie_medalu.doc

DOCnadanie-medalu-za-dlugoletnie-pozycie-malzenskie.doc

Zaświadczenie o stanie cywilnym
DOCzasw_o stanie cywilnym.doc
DOCzasw_o stanie cywilnym.doc
Zmiana imienia dziecka DOCzmiana_imienia.doc

 

Sprawy Obywatelskie

  Pobierz wniosek:
Wniosek o udostępnienie danych osobowych PDFwniosek o udoste danych jednotko 2019r.pdf
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu PDFZgłoszenie powrotu z wyjazdu.pdf
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu.doc

DOCzameldowanie_objasnienie.doc
Wniosek o wydanie dowodu osobistego

PDFwniosek o dowod osobisty.pdf

DOCwyjasnienie_wydanie_dowodu_os.doc

ODTe-dowód.odt

Wyjaśnienie - Wniosek o udostępnienie danych osobowych DOCwyjasnienie_udostepnianie_danych.doc
Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego PDFWniosek o wymeldowanie z pobytu stałego.pdf
Wniosek o zameldowanie na pobyt stały PDFWniosek o zameldowanie na pobyt stały.pdf
Wyjaśnienie - Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego PDFWniosek o wymeldowanie z pobyt czasowego.pdf
Wniosek o wymeldowanie z pobytu czasowego PDFWniosek o wymeldowanie z pobytu czasowego.pdf
Zawiadomienie o utracie dowodu PDFZawiadomienie o utracie dowodu.pdf
DOCwyjasnienia_utrata uszkodzenie dowodu.doc
Wyjaśnienie - Wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy DOCwyjasnienia_zameldowanie.doc
Wniosek o zameldowanie na pobyt czasowy PDFWniosek o zamelodwanie na pobyt czasowy.pdf
Zawiadomienie o odnalezieniu dowodu osobistego DOCZawiadomienie o odnalezieniu dowodu osobistego.doc
DOCwyjasnienia_odnalezienie_dowodu.doc
Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców DOCWniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.doc
Wyjaśnienie - Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców DOCwyjasnienia_dopisanie_rej_wyb.doc
Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu

PDFZgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy.pdf
DOCwyjazd_za_granice.doc

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców DOCWniosek o udostępnienie rejestru wyborców.doc
DOCobjasnienie_rw.doc
Wniosek o udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych PDFWniosek o udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych.pdf
DOCobjasnienie_rdo.doc
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego DOCwyjasnienia.doc
Zawieszenie i cofnięcie zawieszenia dowódu osobistego DOCwyjasnienia_zawieszenie i cofnienie zawieszenia certyfikatów.doc
PDFZgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym.pdf
PDFZgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym.pdf
 

 

Samodzielne stanowisko ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej

 

  Pobierz wniosek:
Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej DOCwniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.doc
DOCwyjasnienia do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.doc
 
Przeprowadzenie zbiórki publicznej DOCprzeprowadzenie zbiórki publicznej.doc
Wniosek o pokrywanie należności DOCwniosek o pokrywanie należności.doc

DOCWyjaśnienie - wniosek o pokrywanie należności.doc
Wniosek o uznanie na wyłącznym utrzymaniu DOCwniosek o uznanie na wyłącznym utrzymaniu.doc

DOCWyjaśnienie - wniosek o uznanie na wyłącznym utrzymaniu.doc
Wniosek - zawiadomienia o zgromadzeniu

DOCwniosek zawiadomienie o zgromadzeniu.doc
DOCwyjaśnienia wniosek zawiadomienie o zgromadzeniu.doc
 

Wniosek - wypłacenie świadczenia DOCwniosek - wypłacenie świadczenia.doc

DOCWyjaśnienie - wniosek - wypłacenie świadczenia.doc
Zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej

DOCwyjaśnienia zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej.doc
DOCzawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej.doc
 

Rozliczenie ekwiwalentu pieniężnego dla gminy zawadzkie za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu

DOCwniosek ekwiwalent.doc
DOCwyjaśnienia wniosek o wypłatę ekwiwalentu.doc

Świadczenia za odbywanie ćwiczeń wojskowych  DOCwypłacenie świadczenia za czas odbywania ćwiczeń wojskowych.doc

 

 

 

 

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Nazwa sprawy: Pobierz wniosek:
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy DOCobjasnienie-wniosek o sprzedaz lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.doc
DOCwniosek na sprzedaz lokalu 2018.doc
 
Wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru DOCWniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru.doc
Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego DOCWniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego..doc
DOCXObjasnienia .docx
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
PDFWzór wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów - 2020.pdf
 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew na terenie gminy Zawadzkie – osoby fizyczne (właściciele nieruchomości)

PDFWzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu - 2020.pdf

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości DOCwniosek-o-rozgraniczenie-nieruchomosci.doc
DOCobjaśnienia-wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.doc
 
Wniosek o nadanie numeru nieruchomości DOCwniosek-o-nadanie-numeru-nieruchomosci.doc
DOCobjaśnienia - wniosek o nadanie numeru porządkowego.doc
 
Wniosek o podział nieruchomości DOCwniosek o podział nieruchomości.doc
DOCobjaśnienia - wniosek o podział nieruchomości.doc

 
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
DOCXdecyzja środowiskowa objaśnienia.docx
DOCXwniosek o wydanie decyzji .docx

 
Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na usuwaniu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Zawadzkie

PDFWniosek o udzielenie dotacji celowej na usunięcie wyrobów zawierających azbest - 2020.pdf
PDFOświadczenie - RODO - azbest.pdf
PDFInformacja o wyrobach zawierajacych azbest - 2020.pdf
PDFOcena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - 2020.pdf


 

Wieloosobowe stanowisko ds. organizacji społecznych, kultury fizycznej, uzależnień i promocji gminy

 

Nazwa sprawy:  
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej PDFInstrukcja- wniosek CEIDG.pdf
DOCobjasnienia-wniosek-ceidg.doc
PDFwniosek CEIDG.pdf
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.doc DOCobjaśnienia jednorazowe zezwolenie nasprzedaż napojow alkoholowych.doc
DOCobjaśnienia wydaniezezwolenia na sprzedaż napojw alkoholowych.doc
DOCobjaśnienie opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.doc
DOCalk Oświadzcenie dochody 2019.doc
DOCwniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.doc
DOCwniosek o wydanie zaświadczenia.doc
DOCwniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie organziacji przyjęć.doc
DOCwniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.doc
 
   
Przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego DOCObjaśnienia - Przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego.doc
DOCPrzyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego.doc
DOCSprawozdanie - Przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego.doc
Przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego

DOCObjaśnienia - Przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego.doc

DOCXoferta wzór.docx
DOCXsprawozdanie.docx

Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

DOCObjaśnienia - Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.doc
DOCRealizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.doc

PDFuchwała VII_45_2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r.pdf

Odpis z rejestru instytucji kultury DOCObjaśnienia - Odpis z rejestru instytucji kultury.doc
DOCOdpis z rejestru instytucji kultury.doc
Wniosek o wydanie karty "Dużej rodziny 4+" DOCDuza Rodzina 4+ nowy 2018.doc
PDFRegulamin Karta 4+.pdf
Wniosek o wydanie karty "Dużej rodziny 3+" PDFRegulamin Rodzina 3+.pdf
DOCRodzina 3+ nowy 2018.doc
Wniosek o wydanie karty "Senior 65+" PDFRegulamin Senior 65+.pdf
DOCSenior 65+ nowy 2018.doc
   
Patronat Burmistrza Zawadzkiego DOCXRegulamin - Patronat Burmistrza.docx
DOCXSprawozdanie - Patronat Burmistrza.docx
DOCXWniosek - Patronat Burmistrza.docx

 

 

Sprawy dotyczące dróg i inwestycji

Nazwa sprawy: Pobierz wniosek:
Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami

DOC1. zezwolenia-na-zajecie-pasa-drogowego-drogi-gminnej-w-celu-prowadzenia-robot-oraz-umieszczenia-w-pasie-drogowym-urzadzen-infrastruktury-technicznej.doc

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na prawach wyłączności DOC2. wydanie-zezwolenia-na-zajecie-pasa-drogowego-drogi-gminnej-na-prawach-wylacznosci.doc
Zgoda na lokalizację zjazdu z drogi zarządzanej przez Gminę DOC3. zgoda-na-lokalizacje-zjazdu-z-drogi-zarzadzanej-przez-gmine.doc
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy

DOC4. wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-zajecie-pasa-drogowego-drogi-gminnej-w-celu-umieszczenia-reklamy.doc

Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego lub obiektów budowlanych DOC5. wydanie-zezwolenia-na-lokalizacje-urzadzen-niezwiazanych-z-potrzebami-zarzadzania-drogami-lub-potrzebami-ruchu-drogowego-lub-obiektow-budowlanych.doc
Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

DOCwzór wniosku o zatwierdzenie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.doc
DOCobjaśnienia do wniosku o zatwierdzenie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.doc

Sprawy Komunalno - mieszkaniowe  
Wniosek o zmianę mieszkania

DOCwniosek o zamianę mieszkania.doc
DOCobjaśnienia wniosek o zamianę mieszkania.doc
 

Wniosek o przydział mieszkania

DOCwniosek o przydział mieszkania.doc
DOCobjaśnienia wniosek o przydział mieszkania.doc

   

 

 

Samodzielne stanowisko ds. oświaty i wychowania 

 

Nazwa sprawy: Pobierz wniosek:
Obowiązek nauki

DOCobowiązek_nauki _ wyjaśnienia.doc

DOCOświadczenie rodzica -obowiązek nauki.doc

Wniosek w sprawie dowozu dziecka ucznia do przedszkola szkoły ośrodka  

DOCDowóz uczniów _ wyjaśnienia.doc
DOCWniosek o dowóz dziecka, ucznia do szkoły , przedszkola lub ośrodka.doc
 

Wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Zawadzkiego za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze DOCWniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Zawadzkiego za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze.doc

 

 


 

 


 

Samodzielne stanowisko ds. rozliczania jednostek szkolnych 

 

Nazwa sprawy: Pobierz wniosek:
Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Zawadzkie DOCwniosek-o-wpis-do-rejestru-zlobkow-i-klubow-dzieciecych-prowadzacych-dzialalnosc-na-terenie-gminy-zawadzkie.doc
DOCwyjasnienie-wniosek-o-wpis-do-rejestru-zlobkow-i-klubow-dzieciecych-prowadzacych-dzialalnosc-na-terenie-gminy-zawadzkie.doc
 
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników NOWOŚĆ:DOCXWniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.docx
DOCwyjasnienie-wniosek-o-dofinansowanie-kosztow-ksztalcenia-mlodocianych-pracownikow.doc
DOCXOświadczenie potw. miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.docx
 
Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego DOCumowa-o-prace-w-celu-przygotowania-zawodowego.doc
 
Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem DOCzgloszenie-zawarcia-umowy-z-mlodocianym-pracownikiem.doc
 
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych - oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis DOCXoswiadczenie_otrzymanie_de_minimis.docx
 
De minimis - Załączniki do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych DOCde-minimis-zalaczniki-do-wniosku-o-dofinansowanie-kosztow-ksztalcenia-pracownikow-mlodocianych (4).doc
 

 

Referat Finansowo - Budżetowy

Nazwa sprawy: Pobierz wniosek:
Wniosek o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów DOCWniosek o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów.doc
DOCwyjasnienie_ulga_pod_rolny.doc

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wyjaśnienie - Wniosek o wydanie zaśw. dot. pow.  gosp. rolnych, użytków rolnych i nieruchomości

Wyjaśnienie - Wniosek o wydanie zaśw. o niezaleganiu w podatku

DOCWniosek o wydanie zaświadczenia.doc

DOCwyj_zaswiadczenia_dot.pow.doc

DOCwyjasn_zasw.o_niez.w_pod.doc

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej DOCWniosek o zwrot opłaty skarbowej.doc

DOCwyjasnienie_zwrot_op_skarb.doc
Informacja o gruntach

DOCInformacja o gruntach.doc

Od 01.07.2019:

PDFIR-1 Informacja o gruntach.pdf

PDFZIR-3 Załącznik do informacji o grumtach - dane pozostałych podatników.pdf

DOCwyjasnienie_podatek_rolny.doc

Deklaracja na podatek rolny

DOCDeklaracja na podatek rolny.doc

Od 01.07.2019:

PDFDR-1 Deklaracja na podatek rolny.pdf

PDFZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf

PDFZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf
DOCwyjasnienie_podatek_rolny.doc

   
Informacja w sprawie podatku leśnego

DOCInformacja w sprawie podatku leśnego.doc

Od 01.07.2019:

PDFDL-1 Deklaracja na podatek leśny.pdf

PDFZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników.pdf

DOCwyjasnienie_podatek_lesny.doc

Deklaracja na podatek leśny

DOCDeklaracja na podatek leśny.doc
Od 01.07.2019:

PDFDL-1 Deklaracja na podatek leśny.pdf
PDFZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf

PDFZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf
DOCwyjasnienie_podatek_lesny.doc

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

DOCDane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.doc

Od 01.07.2019:

PDFZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf

DOCwyjasnienie_ulga_pod_rolny.doc

Dane o nieruchomościach rolnych

DOCDane o nieruchomościach rolnych.doc

Od 01.07.2019:

PDFZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf

DOCwyjasnienie_podatek_rolny.doc

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

DOCInformacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.doc

Od 01.07.2019:

PDFIN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.pdf
PDFZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników.pdf
DOCwyjasnienie_pod.od nier.doc

Deklaracja na podatek od nieruchomości

DOCDeklaracja na podatek od nieruchomości.doc

Od 01.07.2019:

PDFDN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf
PDFZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opadatkowaniu.pdf

PDFZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf
DOCwyjasnienie_pod.od nier.doc

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

DOCDane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym.doc

Od 01.07.2019:

PDFZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf

DOCwyjasnienie_podatek_lesny.doc

Dane o nieruchomościach leśnych

DOCDane o nieruchomościach leśnych.doc

Od 01.07.2019:

PDFZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf

DOCwyjasnienie_podatek_lesny.doc

Deklaracja na podatek od środków transportowych

PDFDT 1A-od 2019.pdf
PDFDT 1-od 2019.pdf
DOCwyjasnienie_srodki_transp.doc
 

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

DOCDane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.doc

Od 01.07.2019:

PDFZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf

DOCwyjasnienie_pod.od nier.doc

Deklaracja w sprawie zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości wynikających z uchwały Rady Miejskiej DOCDeklaracja w sprawie zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości wynikających z uchwały Rady Miejskiej.doc
Dane o nieruchomościach

DOCDane o nieruchomościach.doc

Od 01.07.2019:

PDFZIN-1 Załacznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf

DOCwyjasnienie_pod.od nier.doc

Wniosek na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

PDFWzór_wniosku_akcyza_2019.pdf

DOCwyjasnienie_akcyza.doc

WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  OBOWIĄZUJĄCY OD 01.01.2020 R.

UWAGA
Część A      
Pole „pierwsza deklaracja” zaznacza się w przypadku, gdy właściciel nieruchomości składa deklarację po raz pierwszy (deklaracja nie była jeszcze składana).
Pole „zmiana danych zawartych w deklaracji” zaznacza się  w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pole „korekta deklaracji” zaznacza się w przypadku, gdy dokonuje się korekty błędnie podanych danych lub popełnionych  pomyłek w uprzednio złożonej deklaracji.

PDFDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.pdf

DOCXDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.docx

DOCwyjasnienie oplata za gosp.odp.kom.doc

DOCXWZÓR NR 1.docx

DOCXWZÓR NR 2.docx


 


 

Samodzielne stanowisko  gospodarki odpadami

 

Nazwa sprawy: Pobierz wniosek:

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 

 

DOCwpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych.doc
DOCwpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-objasnienia.doc

 

 

Samodzielne stanowisko ds. przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego gminy

Nazwa sprawy: Pobierz wniosek:
Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych DOCObjaśnienie - Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych.doc
DOCZezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych.doc

 

Sprawy pozostałe

Nazwa sprawy: Pobierz wniosek:
Objaśnienie - Poświadczenie własnoręczności podpisu PDFObjaśnienie - Poświadczenie własnoręczności podpisu.pdf
Objaśnienie - Stwierdzenie zgodności kopii dokumentów wytworzonych wyłącznie w Urzedzie Miejskim w Zawadzkiem za zgodność z orginałem

PDFObjaśnienie - Stwierdzenie zgodności kopii dokumentów wytworzonych wyłącznie w Urzedzie Miejskim w Zawadzkiem za zgodność z orginałem.pdf

Oświadczenia majątkowe

DOCWzór - oświadczenie majątkowe - DOC.doc
PDFWzór - oświadczenie majątkowe - PDF.pdf
 

Raport o stanie gminy Zawadzkie za 2018 r.

PDFWzór zgłoszenia udziału w debacie nad raportem o stanie gminy.PDF
×

Wyszukaj w serwisie