polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Zawadzkie

promocja.jpeg

Projekt dotyczy budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Inwestycja zlokalizowana jest w woj. opolskim, powiat strzelecki, gmina Zawadzkie, jednostka ew. Zawadzkie 161107_5, obręb 0038 Kielcza, działki nr ew. 1862,1863. Przedsięwzięcie obejmuje nadzór, roboty budowlane, wyposażenie, działania promocyjne oraz informacyjne związane z projektem. Elementami PSZOK są oświetlony plac utwardzony oraz zadaszone boksy magazynowe na odpady. Na placu ustawione zostały kontenerowe pomieszczenia magazynowe. Realizacja PSZOK obejmie także zakup kontenerów i pojemników na odpady, wykonanie ścieżki edukacyjnej (tablice edukacyjne i informacyjne).

ulotka.jpeg

Jak segregować odpady

s1.jpeg s2.jpeg s3.jpeg
s4.jpeg   s5.jpeg

RI.1.1.png

Aktywna Tablica

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2021 – „Aktywna tablica”. 

PSP w Żędowicach

Wysokość dotacji: 35 000,00 zł 
Wkład własny gminy Zawadzkie: 8 750,00 zł
Wartość zadania: 43 750,00 zł

Opis zadania:

Dotacja zostanie przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi niezbędnych do terapii, diagnozy i kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

RI.1.2.png

 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” - Priorytet 3

Dotyczy wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży 

Kwota wsparcia: 5 500,00 zł, w tym:

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Zawadzkiem 3 000,00 zł 

Publiczne Przedszkole w Żędowicach 2 500,00 zł 

Wkład własny gminy Zawadzkie to kwota 1 375,00 zł.

Opis zadania:
zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz realizacja działań promujących czytelnictwo

 


14.umiem pływać logo.jpeg

Gmina Zawadzkie realizuje projekt powszechnej nauki pływania przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. W ramach projektu 45 uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Zawadzkie w kwietniu i maju 2022 roku uczestniczy w zorganizowanych lekcjach pływania. Zajęcia prowadzone są w 3 grupach liczących po 15 osób, dwa razy w tygodniu, po 2 godziny lekcyjne (90 minut), łącznie 20 godzin dla każdego uczestnika. Lekcje pływania odbywają w poniedziałki i środy, w godzinach popołudniowych od 15.30 do 17.00. Naukę pływania prowadzą instruktorzy Centrum Rekreacji i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich. Głównym celem całego projektu jest zapewnienie uczestnikom możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływackich oraz zachęcenie dzieci do uprawiania dyscypliny sportu jaką jest pływanie.

Kwota dofinansowania z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów:  10 350,00 zł
Wkład własny Gminy Zawadzkie: 9 000,00 zł.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posiłek w domu i w szkole 1-1 (002).jpeg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2 1-1 (002).jpeg 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laboratoria Przyszłości 1-1 (002).jpeg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

77.png

„Umiem pływać”

Gmina Zawadzkie realizuje przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów projekt pn. „Umiem pływać”. W ramach projektu 30 uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Zawadzkie w okresie od 20 września 2021 roku do dnia 20 października 2021 roku będzie uczestniczyć w zorganizowanych lekcjach pływania. Zajęcia będą prowadzone w 2 grupach liczących po 15 osób, dwa razy w tygodniu, po 2 godziny lekcyjne (90 minut), łącznie 20 godzin dla każdego uczestnika. Lekcje pływania odbywają w poniedziałki i środy, w godzinach popołudniowych od 15.30 do 17.00. Naukę pływania prowadzą instruktorzy Centrum Rekreacji i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich.

Kwota dofinansowania z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów: 6000,00 zł
Wkład własny gminy Zawadzkie: 5400,00 zł.

 


„Groby i cmentarze wojenne w kraju”

 

W dniu 16 listopada 2020 r. gmina Zawadzkie w ramach programu „Groby
i cmentarze wojenne w kraju”
złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Remont pomnika na zbiorowej mogile Powstańców Śląskich w Zawadzkiem”, realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Celem programu jest wspieranie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski związanych z walką i męczeństwem, a także wspieranie prowadzenia działań naukowych upowszechniających wiedzę na temat tych wydarzeń. W związku z powyższym gmina Zawadzkie planuje przeprowadzić remont pomnika na zbiorowej mogile Powstańców Śląskich, znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Zawadzkiem, tak aby zahamować niszczenie tego wyjątkowego miejsca. Ponadto gmina chciałaby zagospodarować także przestrzeń w bezpośrednim otoczeniu mogiły, podnosząc jej walory estetyczne, i co za tym idzie ustawić tablicę edukacyjno-informacyjną dotyczącą powstań śląskich i przebiegu ich działań na terenie gminy Zawadzkie.

W dniu 23.03.2021 r. nastąpiło rozstrzygnięcie naboru wniosków o dofinansowanie zadań mieszczących się w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju”. Gminie Zawadzkie udało się uzyskać dofinansowanie w wysokości 33.062,00 zł.

Ze względu na wysokie koszty realizacja danego zadania gmina Zawadzkie zwróciła się również do Wojewody Opolskiego o wsparcie finansowe w tym zakresie. Decyzją z dnia 05.05.2021 r. został zwiększony plan dotacji dla Gminy o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na remont mogiły Powstańców Śląskich w Zawadzkiem.

Gminie Zawadzkie udało się więc pozyskać aż dwa źródła dofinansowania. Niestety w dalszym ciągu pozostaje spora część na pokrycie kosztów realizacji zadania, które Gmina zamierza pokryć ze środków własnych.

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”

Logo_MKDNiS_kolorowe.jpeg

 


logo zdalne komputery.jpeg

Gmina Zawadzkie otrzymała grant w wysokości 54 074,00 zł  w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Projekt jest odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami COVID-19, a jego celem jest zapewnienie najbardziej potrzebującym uczniom sprzętu komputerowego wraz  z oprogramowaniem, umożliwiającego naukę zdalną.

Dzięki dofinansowaniu gmina zakupiła 20 laptopów z oprogramowaniem, które zostały przekazane publicznym szkołom podstawowym w Zawadzkiem (8 kompletów), w Żędowicach (6 kompletów) oraz w Kielczy (6 kompletów). Sprzęt komputerowy został nieodpłatnie użyczony do nauki zdalnej uczniom w okresie określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.).

Po zakończeniu zajęć szkolnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z uwagi na ograniczenia funkcjonowania jednostek szkolnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zostanie on wykorzystany do celów dydaktycznych  w poszczególnych placówkach


Wartość projektu: 54 074,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 54 074,00 zł

 


sss.jpeg

Gmina Zawadzkie otrzymała grant w wysokości 54 074,00 zł  w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Projekt jest odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami COVID-19, a jego celem jest zapewnienie najbardziej potrzebującym uczniom sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, umożliwiającego naukę zdalną.

Dzięki dofinansowaniu gmina zakupiła 20 laptopów z oprogramowaniem, które zostały przekazane publicznym szkołom podstawowym w Zawadzkiem (8 kompletów), w Żędowicach (6 kompletów) oraz w Kielczy (6 kompletów). Sprzęt komputerowy został nieodpłatnie użyczony do nauki zdalnej uczniom w okresie określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.).

Po zakończeniu zajęć szkolnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z uwagi na ograniczenia funkcjonowania jednostek szkolnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zostanie on wykorzystany do celów dydaktycznych w poszczególnych placówkach


Wartość projektu: 54 074,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 54 074,00 zł

 


UE.jpeg

logo zdalne komputery.jpeg

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Gmina Zawadzkie otrzymała grant w wysokości 60 000 zł  w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Projekt jest odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami COVID-19, a jego celem jest zapewnienie najbardziej potrzebującym uczniom sprzętu komputerowego wraz  z oprogramowaniem, umożliwiającego naukę zdalną.

Dzięki dofinansowaniu gmina zakupiła 20 laptopów z oprogramowaniem, które zostały przekazane publicznym szkołom podstawowym w Zawadzkiem (8 kompletów), w Żędowicach (6 kompletów) oraz w Kielczy (6 kompletów). Sprzęt komputerowy został nieodpłatnie użyczony do nauki zdalnej uczniom w okresie określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.).

Po zakończeniu zajęć szkolnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z uwagi na ograniczenia funkcjonowania jednostek szkolnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zostanie on wykorzystany do celów dydaktycznych  w poszczególnych placówkach


Wartość projektu: 60 000 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 60 000 zł

 

 


 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Nowe Osiedle w Zawadzkiem

Projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Nowe Osiedle w Zawadzkiem” współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność LEADER”.

loga.jpeg

Okres realizacji: 17.10.2018 r. – 30.09.2019 r.
Całkowity koszt operacji: 49 900,00 zł
Źródło dofinansowania:

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w ramach poddziałania 19.2

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność LEADER”

Dofinansowanie: 31 751,00 zł
Wkład własny: 18 149,00 zł
Stan realizacji: projekt zrealizowany

Remont zabytkowej kapliczki w Żędowicach przy ulicy Strzeleckiej wraz zagospodarowaniem jej otoczenia

 

Projekt „Remont zabytkowej kapliczki w Żędowicach przy ulicy Strzeleckiej wraz zagospodarowaniem jej otoczenia” współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność LEADER”.

loga.jpeg

 

Okres realizacji: 03.11.2017 r. – 31.07.2018 r.
Całkowity koszt operacji: 75.328,03 zł
Źródło dofinansowania:

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w ramach poddziałania 19.2

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność LEADER”

Dofinansowanie: 39.622,00 zł
Wkład własny: 22.648,63 zł
Stan realizacji: projekt zrealizowany

Bliżej dzielnicowego, bliżej bezpieczeństwa

 

logoRB.jpeg W ramach rządowego „Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017", mieszkańcy naszej gminy  mogli uczestniczyć w projekcie, który służył przeciwdziałaniu zjawiskom patologii oraz ochronie dzieci i młodzieży. 4 września br. Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski podpisał porozumienie z Wojewodą Opolskim Adrianem Czubakiem, na realizację projektu pn. „Bliżej dzielnicowego, bliżej bezpieczeństwa”. Na podstawie tego porozumienia gmina otrzymała 36 995 złotych dotacji na wykonanie zadania. Partnerem projektu był Komisariat Policji w Zawadzkiem.

 

Okres realizacji: wrzesień – grudzień 2017
Całkowity koszt operacji: 46.684,71 zł
Źródło dofinansowania: Rządowy „Program Ograniczania Przestępczości  i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej  im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017"
Dofinansowanie: 36 995 zł
Wkład własny: 11.358,15 zł
Stan realizacji: projekt zrealizowany

 

Akcja służyła budowaniu wizerunku dzielnicowego jako osoby godnej zaufania społecznego. W ramach projektu w szkołach i przedszkolach naszej gminy odbyły się spotkania i pogadanki z dzielnicowymi. Bardzo ważnym elementem był udział dzielnicowych w XII Festynie Rodzinnym zorganizowanym pod hasłem „Bezpieczny czas w szkole i poza szkołą” w PSP Zawadzkie. Podczas tej imprezy uczestnicy mogli z bliska zobaczyć policyjny radiowóz oraz sprzęt, jakim dysponują mundurowi pełniący na co dzień służbę w terenie. W trakcie festynu policjanci rozmawiali z dziećmi o zachowaniu i bezpieczeństwie. Najmłodsi mieli okazję usiąść za kierownicą radiowozu, ubrać elementy munduru i poczuć się jak prawdziwy policjant. W trakcie festyny zorganizowano pokazy psa tropiącego Dla młodzieży zorganizowano pogadankę o Cyberprzemocy. Akcja trafiła także do osób starszych. W ramach Europejskiego Dnia Seniora odbyły się spotkania z policjantami, podczas których przestawiono praktyczne podpowiedzi jak unikać zagrożenia ze strony oszustów, a także rozwiązywać problemy dnia codziennego. Przestawicie Policji brali udział w Narodowym Czytaniu oraz akcji Cała Polska czyta dzieciom. Dzielnicowi rozdawali odblaski podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Zawadzkiem oraz udzielali wskazówek jak je stosować aby być widocznym po zmierzchu. Na zakończenie projektu odbyła się debata społeczna „Zauważyć, reagować, sprawnie pomagać”. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz samorządowych gminy Zawadzkie, Komisariatu Policji w Zawadzkiem oraz Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich, jak również placówek oświatowo-wychowawczych  z terenu gminy. W programie debaty znalazła się pogadanka z dzielnicowymi, przypomniano zebranym zasady funkcjonowania i sposób użytkowania narzędzi pomocniczych służących do kontaktu społeczeństwa z dzielnicowym (Moja Komenda, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa). Burmistrz Zawadzkiego, Komendant Komisariatu Policji w Zawadzkiem oraz maskotka Policuś wręczyli nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego „Mój przyjaciel dzielnicowy”. W celu uatrakcyjnienia debaty przygotowano dla najmłodszych animacje profilaktyczne, zaproszono dzieci ze szkoły podstawowej z Zawadzkiego, które zaprezentowały na scenie utwory o bezpieczeństwie, a dla dorosłych wystąpił zespół Avocado. Na zakończenie zorganizowano dla uczestników poczęstunek z możliwością rozmów kuluarowych z funkcjonariuszami Policji. Z dotacji zakupione zostały nagrody dla uczestników projektu oraz aparat fotograficzny i dwa zestawy komputerowe dla dzielnicowych w celu poprawy warunków pracy.

Czytanie z dzielnicowym

 

XII Festyn Rodzinny bezpieczny czas w szkole i poza szkołą 7.10.2017

 

Debata społeczna Cyber Przemoc 8.11.2017

 

Debata społeczna Zauważyć, reagować, sprawnie pomagać 7.12.2017

 

Jarmark Bożonarodzeniowy 3.12.2017

 

Konkurs plastyczny Mój przyjaciel dzielnicowy

 

Narodowe czytanie

 

Seniorzy

 

Spotkania w szkołach

 

Spotkania z przedszkolakami

 

Zobacz film - "Bliżej dzielnicowego, bliżej bezpieczeństwa"

Dzielnicowi

DSC_0304.jpeg

asp.  Damian Zembik   
kontakt:  77 461 64 77, 514 811 001
email: dzielnicowy.zawadzkie20@op.policja.gov.pl
Obejmuje w Zawadzkiem ulice: Paderewskiego, Ziai, Kilińskiego, Krupińskiego, Opolska - numery nieparzyste, Powstańców Śląskich, Osiedle Świerkle, Bogusławskiego, Chopina, Handlowa, Stawowa, Księdza Wajdy, Szpitalna, Andrzeja, Lubliniecka, Waryńskiego, Polna, Spacerowa, Nowa.

DSC_0296.jpeg

sierż.sztab Grzegorz Bartosik  
kontakt:  77 461 64 77,  571 322 205
email:  dzielnicowy.zawadzkie21@op.policja.gov.pl
Obejmuje w Zawadzkiem ulice: Krótka, Dębowa, Dworcowa, Czarna, Strzelecka, Świerklańska, Opolska - numery parzyste, Kościelna, Harcerska, Ogrodowa, 1 Maja, Kani, Ligonia, Miarki, Mickiewicza, Moniuszki, Nowe Osiedle, Sienkiewicza, Szaflika, Szymanowskiego, Lawendowa, Leśna, Zielona, Kolejowa.

DSC_0300.jpeg
st.asp. Mariusz Łotocki           
kontakt:  77 461 64 77, 571 322 204
email: dzielnicowy.zawadzkie17@op.policja.gov.pl
Obejmuje miejscowości: Żędowice, Kielcza w gminie Zawadzkie; Centawa, Barut, Wierchlesie w gminie Jemielnica,

 


Kulinarna przygoda rowerowa

loga PROW.jpeg

 W dniu 19.06.2017 r. Gmina Zawadzkie podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” pn. „Z dinozaurem w terenie” – tytuł operacji „Kulinarna przygoda rowerowa”.
Celem operacji jest promocja obszaru LGD i obszarów wiejskich w tym lokalnych tradycji i zwyczajów poprzez zorganizowanie rajdu rowerowego i poznanie regionalnych potraw.

Okres realizacji: lipiec- wrzesień 2017
Całkowity koszt operacji: 21 528,16 zł
Źródło dofinansowania: PROW 2014-2020
Udział środków UE (dofinansowanie):  19 300,00 zł
Wkład własny: 228,16  zł
Stan realizacji: projekt zrealizowany

 


Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim

loga rpo.jpeg

TYTUŁ PROJEKTU:

Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim.

OŚ PRIORYTETOWA:

03- Gospodarka niskoemisyjna

DZIAŁANIE:

03.01 – Strategie niskoemisyjne

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE:

RPOP.03.01.01-16-0008/16-00

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:

3.07.2017

WARTOŚĆ PROJEKTU:

37 903 411,23 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

26 488 289,70 zł

BENEFICJENT:

Gmina Kędzierzyn - Koźle

OKRES REALIZACJI:

04.04.2017 – 31.03.2021

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

Niniejszy projekt zintegrowany obejmuje zadania, które w kompleksowy sposób wpłyną na zmniejszenie emisji CO2 i innych uciążliwych zanieczyszczeń. Zwiększą efektywność energetyczną transportu publicznego na terenie Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego i przyczynią się do poprawy funkcjonowania systemu komunikacyjnego. Inicjatywa będzie realizowana na obszarze powiatów: Kędzierzyńsko-Kozielskiego i Strzeleckiego oraz ośmiu gmin: Kędzierzyn-Koźle, Cisek, Reńska Wieś, Polska Cerekiew, Ujazd, Strzelce Opolskie, Zawadzkie. Z uwagi na przeprowadzone inwestycje dotyczy ona także gminy Leśnica, nie będącej partnerem projektu. Realizacja projektu, dzięki wykonaniu opisanych zadań, przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. Zaproponowane rozwiązania z zakresu organizacji ruchu zachęcają do rezygnacji z indywidualnej komunikacji samochodowej na rzecz transportu publicznego i transportu rowerowego  (dł. Dróg rowerowych 26,44 km), co, poprzez wyprowadzenie ruchu z centrum, wpłynie na ograniczenie produkcji spalin i poprawę komfortu jazdy. Realizacja inwestycji również w istotnym stopniu wpłynie na ograniczenie hałasu, drgań i zapylenia środowiska. Ponadto, wykonanie nowych konstrukcji nawierzchni jezdni, budowa zatok autobusowych, parkingów „P&R” (2 obiekty, 213 miejsc) „B&R” (2 obiekty, 85 miejsc), przyczyni się do zmniejszenia przedostawania się substancji nieprzyjaznych środowisku do gruntu. Zarówno budowa chodników i ścieżek rowerowych, jak i montaż oświetlenia drogowego ma na celu zwiększenie płynności ruchu oraz poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi, w tym dostępu do bezpiecznych przystanków. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców obszaru. Wykonane badania dowodzą, że do czynników najczęściej ocenianych negatywnie przez mieszkańców należy infrastruktura techniczna, taka jak drogi, chodniki, oświetlenie, ścieżki rowerowe. Niska ocena tych elementów przekłada się na niski komfort zamieszkania i niską atrakcyjność inwestycyjną.

Na terenie Gminy Zawadzkie realizowane jest zadanie nr 

 

 


 

Przebudowa drogi gminnej O Tuwima w Żędowicach

Wykonanie podbudowy jezdni poprzez stabilizację istniejącego podłoża cementem oraz wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Okres realizacji:  2016
Całkowity koszt operacji: 126 924,47 zł
Źródło dofinansowania: PROW 2014-2020
Udział środków UE (dofinansowanie):  80 762 zł
Wkład własny: 46 162,47 zł
Stan realizacji: projekt zrealizowany

 

tuwima.jpeg

 
1.Remont drogi gminnej nr 105679 O relacji „Zamoście-Kielcza”-powódź 2010,
2.Remont mostu na rzece Mała Panew, ul. Mostowa, ul. Zamoście w Kielczy-powódź 2010,
3.Remont drogi gminnej nr 105680 O relacji  „Mostowa-Kielcza”- powódź 2010.

 
Źródło dofinansowania

Promesa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotycząca podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Okres realizacji 2016
   
Wartość dofinansowania

692 108,31 zł

Opis Wykonanie nawierzchni mineralno-asfaltowej, stabilizację podłoża cementem, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wyrównanie poboczy, oczyszczenie elementów konstrukcyjnych mostu, zabezpieczenie antykorozyjne (elementy betonowe
 i metalowe).
 
 

„Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Zawadzkie”

plakat IP.jpeg

Źródło dofinansowania

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji 2015
   

Wartość

projektu

24 600,00 zł
Wartość dofinansowania

20 910,00 zł

Opis

Celem projektu jest inwentaryzacja i waloryzacja środowiska przyrodniczego Gminy Zawadzkie dla potrzeb ochrony przyrody. Projekt  wpłynie pozytywnie na ochronę bioróżnorodności, poprzez zwiększenie form ochrony przyrody. Zasoby przyrodnicze pozytywnie wpłyną na wartość turystyczną i rekreacyjną. 

Planowane efekty projektu - projekt wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska, a szczególnie na ochronę bioróżnorodności, ponieważ pozwoli zdefiniować zasoby przyrodnicze oraz będzie miał wpływ na racjonalne gospodarowanie nimi. Będzie punktem wyjścia  zwiększenia zasobów form ochrony przyrody. Równocześnie będzie miał wpływ na efektywność korzystania z zasobów ze względu na wykorzystanie podczas sporządzania i aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego (jest podstawą zrównoważonego rozwoju przestrzennego na poziomie lokalnym) i innych dokumentów strategicznych (np. Strategii Rozwoju Gminy). Docelowo utrzymanie i ochrona istniejących zasobów przyrodniczych będzie wpływać korzystnie na jakość życia mieszkańców. Pośrednio opracowanie inwentaryzacji wpłynie na jakość powietrza również na terenach miejskich. Zdefiniowane zasoby przyrodnicze będą stanowić dodaną wartość turystyczną i rekreacyjną.

 

PDFInwentaryzacja przyrodnicza Gminy Zawadzkie.pdf (6,01MB)
 

 
Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie sołectwa Żędowice i sołectwa Kielcza
Źródło dofinansowania

PROW

Okres realizacji 2013
Wartość projektu

1 025 238,85 zł

Wartość dofinansowania

500 000,00 zł

Opis

1)budowa boiska wielofunkcyjnego z polem do gry w piłkę ręczną, piłkę siatkową i koszykówkę wraz z oświetleniem boiska w Żędowicach,

2)budowa boiska wielofunkcyjnego z polem do gry w piłkę ręczną, piłkę siatkową i koszykówkę wraz z oświetleniem boiska w Kielczy,

3)zagospodarowanie terenu przy zabytkowej chacie w Kielczy - estrada plenerowa,

4)zagospodarowanie terenu przy zabytkowej chacie w Kielczy - altana z wbudowanym piecem grillowym,

5)budowa deszczochronu na terenie rekreacyjno-sportowym w Żędowicach.

 
Poprawa jakości świadczonych usług przez Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Zawadzkiem, jako miejsca inicjującego przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, integracyjnym, turystycznym i sportowo rekreacyjnym
Źródło dofinansowania PROW
Okres realizacji 2013
Wartość projektu

48 304,68 zł

Wartość dofinansowania

30 496,70 zł

Opis Celem operacji jest: Umożliwienie mieszkańcom zapoznanie się z wiedzą historyczną przy wykorzystaniu interaktywnych narzędzi poprzez utworzenie interaktywnej izby tradycji hutniczej w budynku Centrum Informacji Turystycznej w Zawadzkiem. Operacja realizowana w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
 
Hutnictwo naszą historią i tradycją
Źródło dofinansowania PROW 2007-2013
Okres realizacji 2012
Wartość projektu 42 323,39 zł
Wartość dofinansowania 24 186,98 zł
Opis Celem operacji jest: Umożliwienie mieszkańcom zapoznanie się z wiedzą historyczną przy wykorzystaniu interaktywnych narzędzi poprzez utworzenie interaktywnej izby tradycji hutniczej w budynku Centrum Informacji Turystycznej w Zawadzkiem. Operacja realizowana w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
 
Projekt edukacyjny w ramach 9.1.2 POKL - Radzę sobie w szkole
Źródło dofinansowania POKL 9.1.2
Okres realizacji IX 2012 – VII 2013
Wartość projektu 114 117,35 zł
Wartość dofinansowania 114 117,35 zł
Opis Projekt systemowy POKL w ramach Priorytetu IX Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod nazwą Radzę sobie w szkole zakłada realizację zajęć dodatkowych w gminnych placówkach oświatowych, tj. Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzkiem, Zespole Szkół Gimnazjalnych w Żędowicach i Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kielczy. Program dotyczy zajęć dla dzieci w klasach I-III szkół podstawowych i będzie realizowany w roku szkolnym 2012/2013.
 
Remont połączony z modernizacją Świetlicy Wiejskiej celem rozwijania aktywności społecznej na obszarze wiejskim w Żędowicach
Źródło dofinansowania PROW 2007-2013
Okres realizacji VIII – XI 2012
Wartość projektu 38 247,69 zł
Wartość dofinansowania 22 703,84 zł
Opis Projekt realizowany w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
 
Odbudowa drogi gminnej nr 105 604 O – ul. Zielonej w m. Zawadzkie
Okres realizacji VII 2012
Wartość projektu 450 042,71 zł
Wartość dofinansowania 200 000,00 zł
Opis Dotacja w ramach promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi w maju i czerwcu z 2010 roku.
 
Remont drogi gminnej nr 105631 O ul. Lublinieckiej w m. Zawadzkie.
Źródło dofinansowania NPPDL Etap II Bezpieczeństwo dostępność rozó
Okres realizacji V – VII 2012
Wartość projektu 363 117,19 zł
Wartość dofinansowania 108 935,16 zł
Opis Inwestycja realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
 
RADOSNA SZKOŁA – Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Żędowicach i Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Kielczy im. Wincentego z Kielczy
Źródło dofinansowania Rządowy Program Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III Szkół Podstawowych i Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I Stopnia
Okres realizacji 2011
Wartość projektu 16 880,00 zł
Wartość dofinansowania 12 000,00 zł
Opis W ramach programu „Radosna szkoła” szkoły podstawowe otrzymały wsparcie finansowe na: pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole. Ich zadaniem jest zapewnienie możliwości organizacji zabaw ruchowych, zgodnie z naturalnymi potrzebami rozwojowymi dzieci, związanymi z dużą aktywnością fizyczną. Miejsca zabaw powinny być wyposażone w przyrządy pozwalające na zaspokojenie przez dziecko potrzeby ruchu.
 
Odbudowa drogi nr 105624 O – ul. Kilińskiego w m. Zawadzkie
Okres realizacji 2011
Wartość projektu 160 192,32 zł
Wartość dofinansowania 160 192,32 zł
Opis Dotacja w ramach promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi w maju i czerwcu z 2010 roku.
 
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie
Źródło dofinansowania RPO WO 2007-2013 
(beneficjentem Projektu jest Zakład Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Sp. z o.o.)
Okres realizacji 2010-2011
Wartość projektu 17 665 277,42 zł
Wartość dofinansowania 9 194 632,09 zł
Opis -
 
PROGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011
Źródło dofinansowania PO KL
Okres realizacji XI 2010-VI 2011
Wartość projektu 92 950,00 zł
Wartość dofinansowania 92 950,00 zł
Opis Projekt skierowany był do młodzieży gimnazjalnej Opolszczyzny. Z tereny gminy Zawadzkie w projekcie uczestniczyli uczniowie PG Nr 1 w Zawadzkiem – 136 osób. Celem projektu była realizacja zajęć wsparcia dla uczniów w następujących dziedzinach: matematyki, informatyki, języka polskiego, angielskiego i niemieckiego, przedsiębiorczości, przyrody i sportu. Zajęcia były szansą na wyrównanie dysproporcji w nauce.
 
REMONT DROGI GMINNEJ – UL. CHOPINA
Źródło dofinansowania Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Okres realizacji IV-VI 2011
Wartość projektu 452 445,66 zł
Wartość dofinansowania 226 222,83 zł zł
Opis W ramach przeprowadzonego remontu mechanicznie rozebrano nawierzchnię podwójnie powierzchniowo utwardzoną wraz z podbudową z tłucznia kamiennego, wyprofilowano i zagęszczono podłoże pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, utworzono podbudową z bazaltu i powierzchniowo utrwalono nawierzchnię emulsją asfaltową i grysem bazaltowym.
 
Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości 
Gmina Zawadzkie była partnerem dla projektu, realizując projekt w Publicznym Gimnazjum w Zawadzkiem.
Źródło dofinansowania RPO WO 2007-2013
Okres realizacji 2010 - 2011
Wartość projektu Dla Gminy Zawadzkie 500 000,00 zł
Wartość dofinansowania 425 000,00 zł
Opis W ramach projektu zakupiono dla Publicznego Gimnazjum w Zawadzkiem niezbędne oprogramowanie do funkcjonowania usług lokalnego i regionalnego portalu eSzkoły, w tym systemu zarządzania szkołą. Ponadto wyposażono placówkę rzutniki multimedialne, komputery przenośne, wizualizery, urządzenia wielofunkcyjne, tablice interaktywne, terminale, infomat i zaplecze serwerowni.

 

Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Nieaktywnych Zawodowo „LEPSZY START” w Gminie Zawadzkie

Źródło dofinansowania Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7.1.1
Okres realizacji 01.08.2010-30.11.2010
Wartość projektu 93 939,00 zł
Wartość dofinansowania 84 075,40 zł
Opis • aktywizacja zawodowa (np. warsztaty aktywnego poszukiwania pracy)
• aktywizacja społeczna (np. podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych poprzez poradnictwo i wsparcie indywidualne i grupowe)
• aktywizacja edukacyjna (np. podwyższenie kwalifikacji zawodowych)
• aktywizacja zdrowotna (np. badania lekarskie)
 
KIELCZA TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ
Źródło dofinansowania PROW 2007-2013
Okres realizacji 2010
Wartość projektu 27 539,29 zł
Wartość dofinansowania 18 072,97 zł
Opis Głównym celem operacji było kultywowanie miejscowej tradycji i kultury przez zorganizowanie operacji, co w znacznym stopniu wpłynęło na rozwój i promocję kultury wsi opolskiej, szczególnie wśród ludzi młodych. Poprzez organizację tej operacji integrowano społeczność wiejską oraz zaszczepiono w młodych ludziach idee podtrzymywania tradycji i kultury wsi opolskiej
 
RADOSNA SZKOŁA – Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem Rok 2010
Źródło dofinansowania Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła”
Okres realizacji 2010
Wartość projektu 12 000,00 zł
Wartość dofinansowania 10 000,00 zł
Opis W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne, w postaci sprzętu i pomocy spełniających funkcje edukacyjne i usprawniających motorykę małą dzieci, urządzeń pozwalających na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, ale jednocześnie umożliwiających odpoczynek i wyciszenie się. Należą do nich gry dydaktyczne, zestaw instrumentów muzycznych, akcesoria do zabawy w teatrzyk, mikroskop z przyborami. Ponadto zakupiono sprzęt sportowo-rekreacyjny tj. piłki gimnastyczne, materace, tory przeszkód, kryjówki z tunelem, gruszki rekreacyjne, zestaw gimnastyczny, spadochron edukacyjny, klocki przestrzenne
 

Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego "Dolina Małej Panwi"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „inwestujemy w Twoją przyszłość”
Źródło dofinansowania RPO WO 2007-2013
(beneficjentem projektu jest Gmina Zawadzkie, projekt realizowany w partnerstwie z Gminami Kolonowskie i Ozimek)
Okres realizacji 2009-2012
Wartość projektu 18 170 266.66 zł (wartość projektu dla trzech gmin)
Wartość dofinansowania 10 776 972,92 zł (wysokość dofinansowania dla trzech gmin)
Opis Głównym celem projektu jest poprawa systemu infrastruktury turystycznej i towarzyszącej oraz usług oferowanych turystom odwiedzającym tereny gminy Zawadzkie, Kolonowskie i Ozimek położonych wzdłuż doliny Małej Panwi, co poprawi dostęp mieszkańców i turystów do tych dóbr. W działaniach polegających na stworzeniu kompleksowej infrastruktury do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i wodnej oraz rekreacji, upatruje się wiele korzyści społ.-gosp.
 
 
Ja się bawię w przedszkolu a mama chodzi do pracy
Źródło dofinansowania POKL 9.1.1.
Okres realizacji 2009-2010
Wartość projektu 200 000 zł
Wartość dofinansowania 197 000 zł
Opis
  • zwiększenie uczestnictwa w wychowaniu przedszkolnym dzieci w wieku 3-5l, szczególnie z terenów wiejskich,
  • wydłużenie czasu pracy wszystkich przedszkoli w gminie,
  • poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkoli poprzez zapewnienie nieodpłatnych zajęć dodatkowych,
  • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich
 
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Żędowice, w rejonie dróg gminnych: ul. Księdza Wajdy i ul. Kościuszki oraz drogi powiatowej nr 1803 O, ul. Strzelecka, poprzez remont drogi gminnej ul. Kościuszki
Źródło dofinansowania Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Okres realizacji 2009
Wartość projektu 108 717,68 zł
Wartość dofinansowania 54 358,84 zł
Opis -
 
„Utworzenie Zespołu Edukacyjno-Sportowego w Zawadzkiem – rozbudowa zespołu istniejących obiektów szkoły podstawowej. Remont i przebudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej, budowa budynku gimnazjum oraz sali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu.
Etap I – Rozbudowa szkoły podstawowej o część gimnazjalną wraz z zakupem wyposażenia”.
Źródło dofinansowania RPO WO 2007-2013
Okres realizacji 2008-2012
Wartość projektu 7 124 107,35 zł
Wartość dofinansowania 799 569,00 zł
Opis Przedmiotem projektu jest rozbudowa szkoły podstawowej w Zawadzkiem o cześć gimnazjalna oraz zakup wyposażenia do pracowni językowych, chemii, fizyki i astronomii, biologii z salka botaniczna, biblioteki, centrum medialnego 1 i centrum medialnego 2 przy bibliotece. Z zakupionego wyposażenia będą korzystać dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Zawadzkiem.

 

Promocja walorów turystycznych regionu Hranicko i Doliny Małej Panwi

Źródło dofinansowania POWT Cz-Pl 2007-2013
Okres realizacji 2008-2010
Wartość projektu 59 284 euro
Wartość dofinansowania 50 391,40 euro
Opis -
 
"Przedszkolaki z Zawadzkiego"
Źródło dofinansowania POKL 9.1.1.
Okres realizacji 2008-2009
Wartość projektu 150 000zł
Wartość dofinansowania 147 750zł
Opis
  • zwiększenie uczestnictwa w wychowaniu przedszkolnym dzieci w wieku 3-5l, szczególnie z terenów wiejskich,
  • wydłużenie czasu pracy wszystkich przedszkoli w gminie,
  • poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkoli poprzez zapewnienie nieodpłatnych zajęć dodatkowych,
  • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich
 
Moje Boisko - Orlik 2012
Źródło dofinansowania Środki pochodzące z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2007-2008
Dotacja budżetowa przyznana przez Województwo Opolskie
Okres realizacji 2008-2009
Wartość projektu 1 381 896,12 zł
Wartość dofinansowania 666 000 zł
Opis -
 
Mam szanse zaistnieć w dorosłym życiu
Źródło dofinansowania POKL 9.1.2.
Okres realizacji 2008-2009
Wartość projektu 374 511,61 zł
Wartość dofinansowania 374 511,61 zł
Opis -

 

Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Nieaktywnych Zawodowo "Lepszy Start" w Gminie Zawadzkie

Źródło dofinansowania POKL 7.1.1.
Okres realizacji 2008-2009
Wartość projektu 191 883,15 zł
Wartość dofinansowania 171 175,16 zł
Opis -
 
 
Spotkania z miastami partnerskimi
Źródło dofinansowania Town Twinning
Okres realizacji 2008
Wartość projektu 2 700 euro
Wartość dofinansowania 2 700 euro
Opis -
 
Spotkania z miastami partnerskimi
Źródło dofinansowania Town Twinning
Okres realizacji 2008
Wartość projektu 2 700 euro
Wartość dofinansowania 2 700 euro
Opis -
 
Internetowe centra edukacyjno-oświatowe na wsi
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Społeczny
Budżet państwa
Okres realizacji 2007-2008
Wartość projektu 100 000 zł
Wartość dofinansowania 100 000 zł
Opis -

 

Świetlica, praca, staż, socjoterapia w środowisku wiejskim

Źródło dofinansowania Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Okres realizacji 2007
Wartość projektu 10 000,00 zł
Wartość dofinansowania 10.000,00 zł
Opis -
 
Funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej - IV edycje
Źródło dofinansowania Darczyńcy w ramach sponsoringu
Okres realizacji 2006-2009
Wartość projektu 22.972,00 zł
(kalkulacja kosztów została przygotowana w oparciu o średnie koszty przedsięwzięcia, zgodnie z kalkulacją powszechnie obowiązujących cen)
Wartość dofinansowania 22.972,00 zł
(kalkulacja kosztów została przygotowana w oparciu o średnie koszty przedsięwzięcia, zgodnie z kalkulacją powszechnie obowiązujących cen)
Opis -
 

Aktywizacja bezrobotnych kobiet
Modernizacja sektora rynku pracy

Źródło dofinansowania Partnerstwo Gminy Zawadzkie w projektach realizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy w Opolu
Okres realizacji 2006
Wartość projektu 50 000 zł
Wartość dofinansowania 50 000 zł
Opis -

 

Budowa budynku socjalnego wraz z infrastruktura techniczna na terenie stadionu miejskiego w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej

Źródło dofinansowania Kontrakt dla Województwa Opolskiego na lata 2005-2006 
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
Okres realizacji 2006
Wartość projektu 598 835,33 zł
Wartość dofinansowania 418 142 zł
Opis -
 
×

Wyszukaj w serwisie