polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Na mocy uchwały Nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, od dnia 01.01.2020 r. mogą ubiegać się o zwolnienie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwolnienie to wynosi 3,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca -  od miesięcznej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny i przysługuje wyłącznie właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Aby skorzystać z powyższego zwolnienia należy:
1)    być właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,
2)    posiadać przydomowy kompostownik, w którym kompostowane są odpady biodegradowalne,
3)    złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której właściciel nieruchomości deklaruje, że odpady biodegradowalne będą kompostowane w przydomowym kompostowniku.


Skorzystanie ze zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  skutkuje brakiem możliwości oddawania odpadów biodegradowalnych firmie odbierającej odpady w ramach funkcjonującego na terenie gminy systemu gospodarowania odpadami.


W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:
1)    nie posiada kompostownika przydomowego, lub
2)    nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
3)    uniemożliwia burmistrzowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji zawartej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ze stanem faktycznym
- burmistrz stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia.  Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt 1-3.
Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 


Wzór deklaracji obowiązującej od 1 stycznia 2020 roku określa Uchwała nr XIII/103/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 3998 z dnia 13 grudnia 2019 r.).

PDFDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.pdf (187,51KB)

DOCXDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.docx (28,25KB)

UWAGA
Część A      
Pole „pierwsza deklaracja” zaznacza się w przypadku, gdy właściciel nieruchomości składa deklarację po raz pierwszy (deklaracja nie była jeszcze składana).
Pole „zmiana danych zawartych w deklaracji” zaznacza się  w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pole „korekta deklaracji” zaznacza się w przypadku, gdy dokonuje się korekty błędnie podanych danych lub popełnionych  pomyłek w uprzednio złożonej deklaracji.

DOCXWZÓR NR 1.docx (29,72KB)

DOCXWZÓR NR 2.docx (29,83KB)

 

Harmonogramy zbiórek

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Harmonogramy od 1 lipca 2023 r. do 30 września 2023 r.

PDFBudynki Wielolokalowe.pdf (362,36KB)
PDFZawadzkie I rejon.pdf (362,62KB)
PDFZawadzkie II rejon.pdf (363,76KB)
PDFŻędowice I rejon.pdf (363,27KB)
PDFŻędowice II rejon.pdf (363,94KB)
PDFKielcza I rejon.pdf (362,52KB)
PDFKielcza II rejon.pdf (364,17KB)
 

 

Dla przypomnienia podajemy informację jak należy prawidłowo segregować odpady.

ŻÓŁTY WOREK /POJEMNIK - ODPADY SUROWCOWE

 

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

 • butelki plastikowe po napojach (szczególnie typu PET), kosmetykach i środkach czystości, baniaki po chemii gospodarczej
 • części plastikowych nie będących opakowaniami
  (np. wszelkich zabawek, części samochodowych, doniczek, naczyń)
 • opakowania plastikowe po jogurtach, serkach lub śmietanie, taśmy plastikowe i wstążki plastikowe
 • odpadów medycznych ( np. strzykawek, wszelkich opatrunków, butelek po syropach, przeterminowanych lekarstw, opakowań po maściach, kremach, syropach)
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartoniki po mleku lub sokach), opakowania po tabletkach (blistry) oraz plastikowe buteleczki bez zawartości lekarstw
 • innych surowców (elementów drewnianych, papierowych, szklanych itp.)
 • torebki i woreczki foliowe, reklamówki foliowe, jednorazowe opakowania foliowe (tzw. „zrywki”)
 • tłustego lub zanieczyszczonego papieru lubzanieczyszczonych worków foliowych/toreb plastikowych, brudnychtacek jednorazowych, sztućców jednorazowych, kubeczków plastikowych jednorazowych
 • metale (m.in.puszki stalowe po artykułach spożywczych, żywności, napojach)
 • opakowań po środkach chemicznych (np. farbach, lakierach),
  a także po środkach ochrony roślin
 • nakrętki plastikowe, korki, metalowe kapsle z butelek, zakrętki od słoików
 • ubrań, butów, materiałów tekstylnych
 • kawałki styropianu opakowaniowego, styropianowe opakowania po jajkach
 • kawałków styropianu budowlanego*
 • kawałki folii aluminiowej, opakowania z folii aluminiowej, opakowaniapo cukierkach , dropsach
 • odpadów higienicznych ( np. pieluch, wacików, patyczków kosmetycznych)
 • duże folie opakunkowe, opakowania po kawie, słodyczach, chipsach, folie spożywcze
 • folii budowlanej, tapet, worków po materiałach  budowalnych (np. po cemencie, wapnie, gipsie, itp.)

Prosimy zgniatać opakowania (tworzywa sztuczne, puszki) oraz zrywać etykiety z plastikowych butelek.
Opakowania muszą być puste i  wypłukane.

 

* Informujemy, iż w ostatnim wydaniu Krajobrazów Zawadzkiego Nr 7 (205), wkradł się błąd drukarski, gdzie omyłkowo podano, że w żółtym worku/pojemniku nie zbieramy kawałków styropianu. Zapis  ten dotyczy wyłącznie kawałków styropianu budowlanego.

 

 

 

NIEBIESKI WOREK /POJEMNIK – PAPIER I MAKULATURA

 

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

 • kartony, pudełka kartonowe, kartoniki po lekarstwach, opakowania papierowe po syropach
 • reklamówek i worków foliowych
 • gazety, czasopisma, kolorowe magazyny, katalogi
 • papieru kopiującego i kalek
 • gazetki reklamowe, papierowe ulotki, prospekty
 • tłustego lub zanieczyszczonego papieru, opakowań styropianowych
 • zeszyty, stare książki, koperty, pocztówki
 • kartonów po mleku i napojach
 • torebki papierowe, papier pakunkowy, rolki z papieru, glizy, mokre, czyste ręczniki papierowe
 • zużytych ręczników papierowych i chusteczek higienicznych, pieluch oraz odpadów higienicznych ( np. podpasek, wacików, patyczków kosmetycznych)
 • tekturę falistą
 • papierowych worków po materiałachbudowalnych (np. po cemencie, wapnie, gipsie, itp.)
 • papierowe opakowania po jajkach
 • ubrań, butów, materiałów tekstylnych
 • torby i worki papierowe
 • tapet, folii budowlanych, styropianu

Prosimy zgniatać kartony i pudełka. Opakowania papierowe  i papier muszą być czyste.

 

ZIELONY WOREK /POJEMNIK – SZKŁO (BEZBARWNE I KOLOROWE)

 

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

 • szklane butelki po napojach – bez nakrętek i kapsli
 • szkła płaskiego (szyb okiennych, luster)
 • szklane słoiki po przetworach – bez przykrywek i zakrętek
 • stłuczki szklanej, naczyń szklanych
 • pojemniki szklane
 • naczyń ceramicznych, fajansowych, kryształowych
  i porcelanowych
 • szklane opakowania po kosmetykach
 • butelek z tworzyw sztucznych, butelek i opakowań po syropach i lekarstwach

 

 • żarówek i lamp rtęciowych, termometrów

Opakowania muszą być  puste i wypłukane.

 

BRĄZOWY WOREK /POJEMNIK – BIOODPADY

 

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

 • odpady kuchenne pochodzenia roślinnego (np. obierki, resztki warzyw i owoców, ogryzków, zgniłe warzywa
  i owoce)
 • ryb, mięsa, wędlin, kości, resztek oleju, przetworzonej gotowanej żywności
 • skorupki jaj, łupiny orzechów
 • popiołu z węgla, ziemi, kamieni
 • fusy herbaty i kawy , torebki po herbacie, filtry z kawą
 • odchodów zwierzęcych, padłych zwierząt
 • rośliny doniczkowe z ziemią , kwiaty
 • artykułów higienicznych (pampersów, podpasek, zużytych wacików kosmetycznych, patyczków kosmetycznych)
 • trawa i liście, kwiaty ogrodowe

 

 • żarówek i lamp rtęciowych, termometrów
 • drobne gałęzie
 • drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych

Odpady biodegradowalne najlepiej zagospodarować w przydomowych kompostownikach.

 

 

 

CZARNY POJEMNIK – ODPADY ZMIESZANE

 

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

 • tłusty i zanieczyszczony papier oraz zanieczyszczone butelki plastikowe (np. po oliwie ), kalkę
 • odpadów zbieranych selektywnie, które wrzucamy do pojemników/worków żółtych, niebieskich, zielonych czy brązowych
 • artykuły higieniczne (pampersy, podpaski, zużyte waciki kosmetyczne, patyczki kosmetyczne)
 • popiołu
 • stłuczka ceramiczna (fajans, porcelana, kryształy itp.) oraz odpady ze szkła innego niż opakowaniowe, znicze, uszkodzone naczynia, sztućce
 • baterii i akumulatorów
 • opakowania po kosmetykach (np. po piance do golenia, paście do zębów)
 • opakowań po chemikaliach oraz środkach ochrony roślin
 • worki z odkurzacza, zmiotki
 • odpadów biodegradowalnych
 • płyty CD,zużyte długopisy, zepsute zabawki
 • żarówek i lamp rtęciowych
 • resztki mięsa, kości, ryby , owoce morza, resztki przetworzonego jedzenia, gumy do żucia
 • skorupek jaj, łupin z orzechów
 • brudne ręczniki papierowe, zabrudzone worki foliowe
  ( z zawartością nie nadającą się do segregacji, np. po mięsie), gumowe rękawiczki
 • przewodów do urządzeń elektrycznych i elektronicznych (kable, słuchawki telefoniczne, ładowarki do telefonów, zasilacze)
 • zużyte gąbki do mycia , ściereczki do mycia, ściereczki doczyszczenia mebli
 • zużytego sprzętu elektrycznego
  i elektronicznego
 • połamane wieszaki do ubrań (plastikowe, drewniane)
 • materiałów budowlanych i rozbiórkowych
 • guziki, nici, igły, szpilki, zszywki spinacze, gumki, wstążki materiałowe)
 • przeterminowanych lekarstw
 • niedopalone świeczki, ogarki, zużyte podgrzewacze „tee light”
 • chemikaliów, puszek po farbach
 • sztuczne kwiaty, grzebienie, sztućce jednorazowe
 • odzieży i tekstyliów
 • włosy po ścięciu
 • opon, dętek
 • zużyte rajstopy
 •  
 • zbędne klucze do zamków, narzędzia, klamki
 • padłych zwierząt


 

Inne przydatne informacje:

    Odzież i tekstylia wrzucamy do pojemników na zużytą odzież znajdujących się na terenie całej gminy.
    Przeterminowane lekarstwa i resztki lekarstw, opakowania po syropach, maściach czy kremach, termometry oddajemy
    do pojemników na przeterminowane lekarstwa zlokalizowanych w następujących miejscach:

Zawadzkie:

    ul. Świerklańska 2 (siedziba ZGK „ZAW-KOM” Sp. z o.o.) ,
    ul. Opolska 61 (rejon Siedziby SM „Hutnik”),
    ul. Waryńskiego6 (Przychodnia lekarska Eskulap);

Żędowice: ul. Strzelecka 35 (Świetlica wiejska);

Kielcza: ul. Księdza Wajdy 21 („Medikor”).

    Chemikalia oraz puste puszki po farbach należy oddać w punkcie zorganizowanym w ZGK „ZAW-KOM” Sp. z o.o, ul. Świerklańska 2 Zawadzkie.
    Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oddajemy podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Przypominamy Państwu o zakazie palenia odpadów (w piecach, ogrodach, na ogniskach). Odpadami, które można spalać są papier, tektura, trociny, niezanieczyszczone drewno, odpady z rolnictwa i gospodarki leśnej – odpadowa masa roślinna. Palenie śmieci jest szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Za palenie niedozwolonych odpadów grozi kara aresztu albo grzywny (art. 191 ustawy o odpadach).

 

Pobierz kolorową ulotkę do wydruku (.pdf):

PDFZASADY SEGREGACJI.pdf (199,34KB)

 


PDFsprawozdanie za 2016 r.pdf (4,25MB)


 

 

Wybierz interesujący Cię dział

 

Funkcjonowanie systemu

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami

Deklaracje

Harmonogramy zbiórek

Poziomy recyklingu i odzysku

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odp. kom. na terenie Gminy Zawadzkie

Punkty selektywnego zbierania odpadów

Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zawadzkie

Bieżące przepisy prawa miejscowego dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

Analiza gospodarki odpadami

Sprawozdania

 

 

 

Funkcjonowanie systemu

 

W roku 2018 podobnie jak w latach ubiegłych – gmina Zawadzkie objęła systemem gospodarowania odpadami komunalnym wyłącznie właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do zawarcia indywidualnych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów z dowolnym podmiotem gospodarczym świadczącym powyższe usługi, posiadającym wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Zawadzkie.

Na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- art. 3c gmina zobowiązana jest ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Biorąc powyższe pod uwagę, apeluje się do właścicieli nieruchomości o prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych„ u źródła” z uwzględnieniem kompostowników.

Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Zawadzkie do 31 grudnia 2018 r. świadczy:

Konsorcjum firm:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o., 47-120 Zawadzkie, ul. Świerklańska 2 – Lider konsorcjum

2.REMONDIS Opole Sp. z o.o., 45-573 Opole, Al. Przyjaźni 9

które wyłonione zostało w drodze przetargu nieograniczonego.

Wszelkie uwagi i zapytania dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów można zgłaszać
i wyjaśniać:

1.    w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem pok. 111 lub telefonicznie pod nr telefonu 77/462 31 38

2.    w siedzibie Lidera konsorcjum ( Z.G.K. „ZAW-KOM” Sp. z o.o. ) lub telefonicznie pod
nr telefonu 77/462 22 00.

 

 

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – obowiązują od 1 lutego 2021 r.

Od dnia 1 lutego 2021 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Zawadzkie wynosi:

31,00 zł – miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny od jednego mieszkańca, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

62,00 zł – miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

PDFuchwala-nr-xxiv-181-20-w-sprawie-wyboru-metody-i-ustalenia-wysokosci-stawki-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.pdf (160,02KB)
 


Aktualne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – obowiązują od 1 stycznia 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. zmianie uległa wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na mocy uchwały nr  XIII/101/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 9 grudnia 2019 r.
w sprawie  wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi odpowiednio:

28,00 zł od jednego mieszkańca, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane
w sposób
 selektywny ;

56,00 od jednego mieszkańca, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

 

Na mocy uchwały nr  XIII/102/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 9 grudnia 2019 r.
w sprawie  zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  zwalnia się
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 3,00 złotych miesięcznie, od jednego mieszkańca – od miesięcznej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – obowiązują od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. zmianie uległa wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na mocy uchwały nr  II/12/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie  wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi odpowiednio:

- 18,00 zł od jednego mieszkańca, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ;

- 30,50 zł od jednego mieszkańca, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami w 2017 r.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami określa uchwała nr  XXVI/257/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie  wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosi odpowiednio:

- 15,00 zł od jednego mieszkańca, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ;

- 27,50 zł od jednego mieszkańca, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

Od 13 marca 2015 r. na mocy uchwały Nr V/27/2015z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysokość stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawia się następująco:

a) w przypadku odbierania odpadów komunalnych, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny 20,00 zł od osoby,

b) w przypadku odbierania odpadów komunalnych, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny 13,00 zł od osoby,

Osoby zakwalifikowane do programu „Duża rodzina 4+” nie posiadają ulgi w opłacie „śmieciowej” z uwagi na  uchwałę nr 5/8/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Opolu z dnia 11 marca 2015 r.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1)odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2)tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3)obsługi administracyjnej tego systemu.

 

 

Aktualną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami określa uchwała nr  XXII/227/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 września 2016 r. w sprawie  wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Wysokość miesięcznych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi została określona w drodze uchwały Rady Miejskiej nr XXVII/224/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 grudnia 2012 r.w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienionej uchwałą Nr XXX/342/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia25 marca 2013 oraz uchwałą nr XXXVI/377/13Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 października 2013 r. i wynoszą odpowiednio:

 

1. dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

a) w przypadku odbierania odpadów komunalnych, które nie są zbierane i odbieranew sposób selektywny17,00 zł od osoby, zaś w przypadku rodzin zakwalifikowanych do programu„Duża rodzina 4+”12,00 zł od osoby

b) w przypadku odbierania odpadów komunalnych, które są zbierane i odbieranew sposób selektywny 11,00 zł od osoby, zaś w przypadku rodzin zakwalifikowanych do programu„Duża rodzina 4+”5,00 zł od osoby

 

2. dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:

 

a) w przypadku odbierania odpadów komunalnych, które nie są zbierane i odbieranew sposób selektywny ustalono stawkę miesięczną za pojemnik:

- 60l -11,00 zł

- 120 l – 21,00 zł

- 240 -42,00 zł

- 1100l – 170,00 zł

 

b) w przypadku odbierania odpadów komunalnych, które są zbierane i odbieranew sposób selektywny ustalono stawkę miesięczną za pojemnik:

- 60l -8,00 zł

- 120 l – 16,00 zł

- 240 -32,00 zł

- 1100l – 130,00 zł

 

 

Deklaracje

 

Wzór deklaracji obowiązującej w 2016 r. określa uchwała nr VII/39/15 Rady Miejskiej w Zawadzkie z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz Uchwała nr VIII/58/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”.

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI doc DOCDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI doc.doc (60,50KB)
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI docx DOCXDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI docx.docx (21,77KB)
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI odt ODTDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI odt.odt (19,00KB)
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI pdf PDFDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI pdf.pdf (115,98KB)

 

Poziomy recyklingu i odzysku

 

 

Osiągnięte w roku 2014 poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przedstawione zostały w rocznym sprawozdaniu.

Roczne sprawozdanie za 2014 r. wraz ze zmianami:

PDFsprawozdanie za 2014 rok.pdf (1,54MB)
PDFsprawozdanie za 2014 rok korekta nr 1.pdf (1,66MB)

Osiągnięte w roku 2015 poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przedstawione zostały w rocznym sprawozdaniu.

Roczne sprawozdanie za 2015 r. wraz ze zmianami:

PDFsprawozdanie za 2015.pdf (1,73MB)
PDFsprawozdanie za 2015 korekta nr 1.pdf (1,95MB)
PDFsprawozdanie za 2015 korekta nr 2.pdf (2,38MB)

Roczne sprawozdanie za 2016 r. wraz ze zmianami:

PDFsprawozdanie za 2016 korekta.pdf (4,23MB)
PDFsprawozdanie za 2016.pdf (4,42MB)

Roczne sprawozdanie za 2017 r. wraz ze zmianami:

PDFsprawozdanie za 2017 - korekta.pdf (3,68MB)
PDFSprawozdanie za 2017.pdf (3,89MB)


 

 

 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawadzkie

 

Nazwa Firmy Plik do pobrania
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk, Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno PDFPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk.pdf (150,36KB)
FCC  Polska spółka z o.o.Ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze PDFFCC.Zabrze.pdf (222,33KB)
FCC Lubliniec Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 5, 42-700 Lubliniec PDFFCC Lubliniec.pdf (210,43KB)
Zakład Gospodarki Komunalnej Zaw-Kom spólka z o.o.
Ul. Świerklańska 2
47-120 Zawadzkie
PDFzaw-kom.pdf (162,30KB)
Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach PDFZakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach.pdf (349,72KB)
REMONDIS Opole sp. z o.o PDFremondis.pdf (168,51KB)
Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach, ul. Kosmowskiej 6/94, 42-224 Częstochowa PDFWywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach.pdf (315,16KB)

 

Procedura kontroli przedsiębiorstw posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zawadzkie 

PDFprocedura kontroli przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zawadzkie.pdf (124,92KB)

Zarządzenie Nr 530/XXXI/2021 w sprawie określenia procedury kontroli przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zawadzkie

PDFZarządzenie Nr 530_XXXI_2021.pdf (2,38MB)

 

Punkty selektywnego zbierania odpadów

Na terenie gminy Zawadzkie w chwili obecnej nie zostały utworzone Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Gmina organizuje zbiórkę n/w frakcji odpadów w formie mobilnych zbiórek – zgodnie z harmonogramem:

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe

b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

c) zużyte opony

które na rzecz gminy wykonuje Konsorcjum firm:

 1. Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o., 47-120 Zawadzkie, ul. Świerklańska 2 – Lider konsorcjum
 2. REMONDIS Opole Sp. z o.o., 45-573 Opole, Al. Przyjaźni 9

 

Ponadto na terenie gminy Zawadzkie funkcjonują tzw. mobilne punkty odbioru przeterminowanych leków, które znajdują się  zgodnie z poniższą lokalizacją:

Zawadzkie:

a) ul. Opolska 61 ( zabudowania przy budynku SM „HUTNIK” Zawadzkie),

b) ul. Świerklańska 2 (siedziba spółki ZGK „ZAW-KOM”),

c)  ul. Waryńskiego 6 (Przychodnia lekarska Eskulap).

 

Żędowice: ul. Strzelecka 35 ( przy świetlicy wiejskiej w „starej szkole”

Kielcza: ul. Ks. Wajdy 21 ( przy przychodni MEDIKOR)

 

Na terenie gminy zorganizowano także mobilny punkt odbioru chemikaliów, który zlokalizowany jest  w siedzibie spółki ZGK „ZAW-KOM”  przy ul. Świerklańskiej 2 w Zawadzkiem.

 

 Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych począwszy od 1 lipca 2013r.zbierany jest w formie objazdowych zbiórek odpadów – zgodnie z harmonogramem przez :

Konsorcjum firm:

1.Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o., 47-120 Zawadzkie, ul. Świerklańska 2 – Lider konsorcjum

2.REMONDIS Opole Sp. z o.o., 45-573 Opole, Al. Przyjaźni 9

 

 Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zawadzkie

 

Odpady komunalne zebrane na terenie gminy Zawadzkie przekazywane są do zagospodarowania zgodnie z zapisami Planu gospodarki odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2022
z uwzględnieniem lat 2023-2028, zatwierdzony Uchwałą Nr XXVII/306/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2017 r.

Dla Południowo-Wschodniego Regionu Gospodarki Odpadami, do którego przydzielona została gmina Zawadzkie przewidziano dwie Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) do których mogą być przekazywane do zagospodarowania odpady zmieszane oraz odpady biodegradowalne. Są to następujące instalacje:

1)    Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych  w Dzierżysławiu
( Naprzód Sp. z o.o. )

2)    Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region”
Sp. z o.o., ul. Naftowa 7, 47-230 Kędzierzyn-Koźle

 

 


Bieżące przepisy prawa miejscowego dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

PDFuchwala-nr-xxiv-181-20-w-sprawie-wyboru-metody-i-ustalenia-wysokosci-stawki-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.pdf (160,02KB)

PDFUchwała nr XIII_101_19 w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (502,07KB)

PDFUchwała nr XIII_102_19 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (393,11KB)

PDFUchwała nr XIII_103_19 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.pdf (3,51MB)

PDFUchwała Nr VIII-58-19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji.pdf (360,86KB)

PDFUchwała nr XXVI-257-17 w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (221,58KB)

PDFUchwała Nr XXII-226-16 w spr. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawadzkie.pdf (2,21MB)

PDFUchwała Nr XXII-227-16 w spr. wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (197,71KB)

PDFUchwała Nr XXII-228-16 w spr. określenia szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie.pdf (927,27KB)

PDFUchwała nr XXII-229-16 w spr. ustalenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi.pdf (354,93KB)

PDFUchwała Nr XXII-230-16 w spr. okreslenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (175,44KB)

PDFUchwała Nr VII-39-15 w spr. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie.pdf (1,06MB)

 

Analiza gospodarki odpadami

PDFAnaliza Zawadzkie 2021.pdf (981,67KB)

PDFAnaliza ZAWADZKIE 2020.PDF (4,50MB)

PDFAnaliza ZAWADZKIE 2019.PDF (3,42MB)

PDFanaliza stanu gospodarki odpadami za 2018 r.pdf (5,76MB)

PDFAnaliza ZAWADZKIE 2017.pdf (2,72MB)

PDFAnaliza ZAWADZKIE 2016.pdf (2,20MB)

PDFAnaliza ZAWADZKIE 2015.pdf (2,23MB)

Sprawozdania

PDFsprawozdanie za 2018.pdf (14,33MB)

PDFsprawozdanie za 2018 - korekta.pdf (5,11MB)

×

Wyszukaj w serwisie