polecamy
Pytania do
Burmistrza

Harmonogram zbiórki odpadów
 

Harmonogram wywozu odpadów dostępny jest pod adresem:

https://www.zaw-kom.pl/zaw-kom-uslugi/gospodarka-komunalna/harmonogramy-odbioru-odpadow

http://www.zaw-kom.pl/zaw-kom-uslugi/gospodarka-komunalna/harmonogramy-odbioru-odpadow

 

 

 

PDFsprawozdanie za 2016 r.pdf


 

 

Wybierz interesujący Cię dział

 

Funkcjonowanie systemu

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami

Deklaracje

Harmonogramy zbiórek

Poziomy recyklingu i odzysku

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odp. kom. na terenie Gminy Zawadzkie

Punkty selektywnego zbierania odpadów

Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zawadzkie

Bieżące przepisy prawa miejscowego dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

 

 

 

Funkcjonowanie systemu

 

W roku 2018 podobnie jak w latach ubiegłych – gmina Zawadzkie objęła systemem gospodarowania odpadami komunalnym wyłącznie właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do zawarcia indywidualnych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów z dowolnym podmiotem gospodarczym świadczącym powyższe usługi, posiadającym wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Zawadzkie.

Na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- art. 3c gmina zobowiązana jest ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Biorąc powyższe pod uwagę, apeluje się do właścicieli nieruchomości o prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych„ u źródła” z uwzględnieniem kompostowników.

Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Zawadzkie do 31 grudnia 2018 r. świadczy:

Konsorcjum firm:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o., 47-120 Zawadzkie, ul. Świerklańska 2 – Lider konsorcjum

2.REMONDIS Opole Sp. z o.o., 45-573 Opole, Al. Przyjaźni 9

które wyłonione zostało w drodze przetargu nieograniczonego.

Wszelkie uwagi i zapytania dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów można zgłaszać
i wyjaśniać:

1.    w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem pok. 111 lub telefonicznie pod nr telefonu 77/462 31 38

2.    w siedzibie Lidera konsorcjum ( Z.G.K. „ZAW-KOM” Sp. z o.o. ) lub telefonicznie pod
nr telefonu 77/462 22 00.

 

 

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami

Aktualne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – obowiązują od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. zmianie uległa wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na mocy uchwały nr  II/12/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie  wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi odpowiednio:

- 18,00 zł od jednego mieszkańca, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ;

- 30,50 zł od jednego mieszkańca, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami w 2017 r.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami określa uchwała nr  XXVI/257/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie  wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosi odpowiednio:

- 15,00 zł od jednego mieszkańca, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ;

- 27,50 zł od jednego mieszkańca, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

Od 13 marca 2015 r. na mocy uchwały Nr V/27/2015z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysokość stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawia się następująco:

a) w przypadku odbierania odpadów komunalnych, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny 20,00 zł od osoby,

b) w przypadku odbierania odpadów komunalnych, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny 13,00 zł od osoby,

Osoby zakwalifikowane do programu „Duża rodzina 4+” nie posiadają ulgi w opłacie „śmieciowej” z uwagi na  uchwałę nr 5/8/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Opolu z dnia 11 marca 2015 r.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1)odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2)tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3)obsługi administracyjnej tego systemu.

 

 

Aktualną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami określa uchwała nr  XXII/227/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 września 2016 r. w sprawie  wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Wysokość miesięcznych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi została określona w drodze uchwały Rady Miejskiej nr XXVII/224/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 grudnia 2012 r.w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienionej uchwałą Nr XXX/342/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia25 marca 2013 oraz uchwałą nr XXXVI/377/13Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 października 2013 r. i wynoszą odpowiednio:

 

1. dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

a) w przypadku odbierania odpadów komunalnych, które nie są zbierane i odbieranew sposób selektywny17,00 zł od osoby, zaś w przypadku rodzin zakwalifikowanych do programu„Duża rodzina 4+”12,00 zł od osoby

b) w przypadku odbierania odpadów komunalnych, które są zbierane i odbieranew sposób selektywny 11,00 zł od osoby, zaś w przypadku rodzin zakwalifikowanych do programu„Duża rodzina 4+”5,00 zł od osoby

 

2. dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:

 

a) w przypadku odbierania odpadów komunalnych, które nie są zbierane i odbieranew sposób selektywny ustalono stawkę miesięczną za pojemnik:

- 60l -11,00 zł

- 120 l – 21,00 zł

- 240 -42,00 zł

- 1100l – 170,00 zł

 

b) w przypadku odbierania odpadów komunalnych, które są zbierane i odbieranew sposób selektywny ustalono stawkę miesięczną za pojemnik:

- 60l -8,00 zł

- 120 l – 16,00 zł

- 240 -32,00 zł

- 1100l – 130,00 zł

 

Deklaracje

 

Objaśnienia: 

W dniu 31 marca br. upływa termin złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podajemy przykładowy sposób wypełnienia deklaracji:

1) dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych(domów jednorodzinnych)- wzór nr 1

2) dla nieruchomości niezamieszkałych, tj. np. prowadzących działalność gospodarczą – wzór nr 2

3) dla mieszkańców w zabudowie wielorodzinnej (wspólnoty mieszkaniowe, Spółdzielnia Mieszkaniowa) – deklarację wraz ze stosownymi załącznikami ( załącznik nr 3 i nr 5) w imieniu mieszkańców budynku składa zarządca lub administrator budynku (właściwie umocowany) – wzór nr 3, zaś właściciele, współwłaściciele, najemcy, dzierżawcy, użytkownicy lokali składają do zarządcy lub administratora budynku jedynie załącznik nr 3 do deklaracji – wzór nr 4

3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani wypełnić odpowiednio wszystkie części składanej deklaracji – zgodnie z odpowiednim wzorem oraz podpisać ją wraz z załącznikami.

 

Przy wypełnianiu deklaracji (część E1) należy przyjąć stawki odpowiadające wybranemu sposobowi gromadzenia odpadów (część D4 - oświadczenie), czyli stawkę zgodną z obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej.

 

5. Załącznik nr 5 do deklaracji nie stanowi wypowiedzenia umowy z dotychczasowym podmiotem odbierającym odpady. Właściciele nieruchomości powinni wypowiedzieć dotychczasowe umowy na odbiór odpadów komunalnych w sposób przewidziany w umowie, tj. z zachowaniem jednomiesięcznego lub trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ( najlepiej złożyć wypowiedzenie do dnia 31 marca 2013 r., ze skutkiem wypowiedzenia przypadającym na dzień 30 czerwca 2013r.).

W przypadku wątpliwości dotyczących skutecznego wypowiedzenia umowy, należy skontaktować się w terminie do dnia 31 marca 2013 r. z dotychczasowym podmiotem odbierającym odpady (zgodnie z zawartą umową).

6. Wzory przykładowo wypełnionych deklaracji dostępne są:

1) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem przy ul. Dębowej 13 – pok. 101 na parterze(Punkt Obsługi Petenta)

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem przy ul. Dębowej 13

3) na stronie www.zawadzkie.pl

4) w marcowym wydaniu miesięcznika „Krajobrazy Zawadzkiego”

Wzór deklaracji obowiązującej w 2016 r. określa uchwała nr VII/39/15 Rady Miejskiej w Zawadzkie z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI doc.doc
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI pdf.pdf
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI odt DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI odt.odt
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI pdf DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI docx.docx

 

 

 

 

Harmonogramy zbiórek

http://zaw-kom.pl/zaw-kom-uslugi/gospodarka-komunalna/harmonogramy-odbioru-odpadow

 

 

Poziomy recyklingu i odzysku

 

 

Osiągnięte w roku 2014 poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przedstawione zostały w rocznym sprawozdaniu.

Roczne sprawozdanie za 2014 r. wraz ze zmianami:

PDFsprawozdanie za 2014 rok.pdf
PDFsprawozdanie za 2014 rok korekta nr 1.pdf

Osiągnięte w roku 2015 poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przedstawione zostały w rocznym sprawozdaniu.

Roczne sprawozdanie za 2015 r. wraz ze zmianami:

PDFsprawozdanie za 2015.pdf
PDFsprawozdanie za 2015 korekta nr 1.pdf
PDFsprawozdanie za 2015 korekta nr 2.pdf

Roczne sprawozdanie za 2016 r. wraz ze zmianami:

PDFsprawozdanie za 2016 korekta.pdf
PDFsprawozdanie za 2016.pdf

Roczne sprawozdanie za 2017 r. wraz ze zmianami:

PDFsprawozdanie za 2017 - korekta.pdf
PDFSprawozdanie za 2017.pdf
 

 

 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawadzkie

 

Nazwa Firmy Plik do pobrania
FCC  Polska spółka z o.o.Ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze PDFFCC.Zabrze.pdf
FCC Lubliniec Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 5, 42-700 Lubliniec PDFFCC Lubliniec.pdf
Zakład Gospodarki Komunalnej Zaw-Kom spólka z o.o.
Ul. Świerklańska 2
47-120 Zawadzkie
PDFzaw-kom.pdf
Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach PDFZakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach.pdf
REMONDIS Opole sp. z o.o PDFremondis.pdf
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. Strzelce Opolskie PDFpukm.pdf
REMONDIS Tarnowskie Góry sp. z o.o PDFremondis_t_gory.pdf
„Naprzód” Sp. z o.o. ul. Raciborska 144B, 44-280 Rydułtowy PDFNAPRZÓD - wpis po zmianach.pdf
Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach, ul. Kosmowskiej 6/94, 42-224 Częstochowa PDFWywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach.pdf

 

 

Punkty selektywnego zbierania odpadów

Na terenie gminy Zawadzkie w chwili obecnej nie zostały utworzone Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Gmina organizuje zbiórkę n/w frakcji odpadów w formie mobilnych zbiórek – zgodnie z harmonogramem:

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe

b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

c) zużyte opony

które na rzecz gminy wykonuje Konsorcjum firm:

  1. Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o., 47-120 Zawadzkie, ul. Świerklańska 2 – Lider konsorcjum
  2. REMONDIS Opole Sp. z o.o., 45-573 Opole, Al. Przyjaźni 9

 

Ponadto na terenie gminy Zawadzkie funkcjonują tzw. mobilne punkty odbioru przeterminowanych leków, które znajdują się  zgodnie z poniższą lokalizacją:

Zawadzkie:

a) ul. Opolska 61 ( zabudowania przy budynku SM „HUTNIK” Zawadzkie),

b) ul. Świerklańska 2 (siedziba spółki ZGK „ZAW-KOM”),

c)  ul. Waryńskiego 6 (Przychodnia lekarska Eskulap).

 

Żędowice: ul. Strzelecka 35 ( przy świetlicy wiejskiej w „starej szkole”

Kielcza: ul. Ks. Wajdy 21 ( przy przychodni MEDIKOR)

 

Na terenie gminy zorganizowano także mobilny punkt odbioru chemikaliów, który zlokalizowany jest  w siedzibie spółki ZGK „ZAW-KOM”  przy ul. Świerklańskiej 2 w Zawadzkiem.

 

 Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych począwszy od 1 lipca 2013r.zbierany jest w formie objazdowych zbiórek odpadów – zgodnie z harmonogramem przez :

Konsorcjum firm:

1.Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o., 47-120 Zawadzkie, ul. Świerklańska 2 – Lider konsorcjum

2.REMONDIS Opole Sp. z o.o., 45-573 Opole, Al. Przyjaźni 9

 

 Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zawadzkie

 

Odpady komunalne zebrane na terenie gminy Zawadzkie przekazywane są do zagospodarowania zgodnie z zapisami Planu gospodarki odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2022
z uwzględnieniem lat 2023-2028, zatwierdzony Uchwałą Nr XXVII/306/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2017 r.

Dla Południowo-Wschodniego Regionu Gospodarki Odpadami, do którego przydzielona została gmina Zawadzkie przewidziano dwie Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) do których mogą być przekazywane do zagospodarowania odpady zmieszane oraz odpady biodegradowalne. Są to następujące instalacje:

1)    Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych  w Dzierżysławiu
( Naprzód Sp. z o.o. )

2)    Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region”
Sp. z o.o., ul. Naftowa 7, 47-230 Kędzierzyn-Koźle

 

 


Bieżące przepisy prawa miejscowego dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

PDFUchwała nr XXVI-257-17 w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

PDFUchwała Nr XXII-226-16 w spr. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawadzkie.pdf

PDFUchwała Nr XXII-227-16 w spr. wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

PDFUchwała Nr XXII-228-16 w spr. określenia szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie.pdf

PDFUchwała nr XXII-229-16 w spr. ustalenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi.pdf

PDFUchwała Nr XXII-230-16 w spr. okreslenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

PDFUchwała Nr VII-39-15 w spr. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie.pdf

×

Wyszukaj w serwisie