polecamy
Pytania do
Burmistrza

Harmonogram zbiórki odpadów
 

Harmonogram wywozu odpadów dostępny jest pod adresem:

http://www.zaw-kom.pl/zaw-kom-uslugi/gospodarka-komunalna/harmonogramy-odbioru-odpadow

 

 

 

PDFsprawozdanie za 2016 r.pdf


 

 

Wybierz interesujący Cię dział

 

Funkcjonowanie systemu

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami

Deklaracje

Harmonogramy zbiórek

Poziomy recyklingu i odzysku

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odp. kom. na terenie Gminy Zawadzkie

Punkty selektywnego zbierania odpadów

Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zawadzkie

Bieżące przepisy prawa miejscowego dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

 

 

 

Funkcjonowanie systemu

 

W latach 2015 i 2016  - podobnie jak w roku 2014 – Gmina Zawadzkie objęła systemem gospodarowania odpadami komunalnym wyłącznie właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 

W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do zawarcia indywidualnych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów z dowolnym podmiotem gospodarczym świadczącym powyższe usługi, posiadającym wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Zawadzkie.

 

Na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- art. 3c Gmina zobowiązana jest ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

Biorąc powyższe pod uwagę, apeluje się do właścicieli nieruchomości o prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych„ u źródła” z uwzględnieniem kompostowników.

 

Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zawadzkie w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. świadczy:

Konsorcjum firm:

1.Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o., 47-120 Zawadzkie, ul. Świerklańska 2 – Lider konsorcjum

2.REMONDIS Opole Sp. z o.o., 45-573 Opole, Al. Przyjaźni 9

które wyłonione zostało w drodze przetargu nieograniczonego.

Wszelkie uwagi i zapytania dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów można zgłaszać i wyjaśniać:

1.w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem pok. 103 lub telefonicznie pod nr telefonu 77/462 31 38

              2.w siedzibie Lidera konsorcjum ( Z.G.K. „ZAW-KOM” Sp. z o.o. ) lub telefonicznie pod nr telefonu 77/462 22 00.

 

 

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami

 

 

Od 13 marca 2015 r. na mocy uchwały Nr V/27/2015z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysokość stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawia się następująco:

a) w przypadku odbierania odpadów komunalnych, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny 20,00 zł od osoby,

b) w przypadku odbierania odpadów komunalnych, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny 13,00 zł od osoby,

Osoby zakwalifikowane do programu „Duża rodzina 4+” nie posiadają ulgi w opłacie „śmieciowej” z uwagi na  uchwałę nr 5/8/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Opolu z dnia 11 marca 2015 r.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1)odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2)tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3)obsługi administracyjnej tego systemu.

 

 

Aktualną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami określa uchwała nr  XXII/227/16 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 września 2016 r. w sprawie  wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Wysokość miesięcznych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi została określona w drodze uchwały Rady Miejskiej nr XXVII/224/12 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 grudnia 2012 r.w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienionej uchwałą Nr XXX/342/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia25 marca 2013 oraz uchwałą nr XXXVI/377/13Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 października 2013 r. i wynoszą odpowiednio:

 

1. dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

a) w przypadku odbierania odpadów komunalnych, które nie są zbierane i odbieranew sposób selektywny17,00 zł od osoby, zaś w przypadku rodzin zakwalifikowanych do programu„Duża rodzina 4+”12,00 zł od osoby

b) w przypadku odbierania odpadów komunalnych, które są zbierane i odbieranew sposób selektywny 11,00 zł od osoby, zaś w przypadku rodzin zakwalifikowanych do programu„Duża rodzina 4+”5,00 zł od osoby

 

2. dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:

 

a) w przypadku odbierania odpadów komunalnych, które nie są zbierane i odbieranew sposób selektywny ustalono stawkę miesięczną za pojemnik:

- 60l -11,00 zł

- 120 l – 21,00 zł

- 240 -42,00 zł

- 1100l – 170,00 zł

 

b) w przypadku odbierania odpadów komunalnych, które są zbierane i odbieranew sposób selektywny ustalono stawkę miesięczną za pojemnik:

- 60l -8,00 zł

- 120 l – 16,00 zł

- 240 -32,00 zł

- 1100l – 130,00 zł

Aktualne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – obowiązują od 2017 r.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami określa uchwała nr  XXVI/257/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie  wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosi odpowiednio:

- 15,00 zł od jednego mieszkańca, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ;

- 27,50 zł od jednego mieszkańca, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

Deklaracje

 

Objaśnienia: 

W dniu 31 marca br. upływa termin złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podajemy przykładowy sposób wypełnienia deklaracji:

1) dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych(domów jednorodzinnych)- wzór nr 1

2) dla nieruchomości niezamieszkałych, tj. np. prowadzących działalność gospodarczą – wzór nr 2

3) dla mieszkańców w zabudowie wielorodzinnej (wspólnoty mieszkaniowe, Spółdzielnia Mieszkaniowa) – deklarację wraz ze stosownymi załącznikami ( załącznik nr 3 i nr 5) w imieniu mieszkańców budynku składa zarządca lub administrator budynku (właściwie umocowany) – wzór nr 3, zaś właściciele, współwłaściciele, najemcy, dzierżawcy, użytkownicy lokali składają do zarządcy lub administratora budynku jedynie załącznik nr 3 do deklaracji – wzór nr 4

3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani wypełnić odpowiednio wszystkie części składanej deklaracji – zgodnie z odpowiednim wzorem oraz podpisać ją wraz z załącznikami.

 

Przy wypełnianiu deklaracji (część E1) należy przyjąć stawki odpowiadające wybranemu sposobowi gromadzenia odpadów (część D4 - oświadczenie), czyli stawkę zgodną z obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej.

 

5. Załącznik nr 5 do deklaracji nie stanowi wypowiedzenia umowy z dotychczasowym podmiotem odbierającym odpady. Właściciele nieruchomości powinni wypowiedzieć dotychczasowe umowy na odbiór odpadów komunalnych w sposób przewidziany w umowie, tj. z zachowaniem jednomiesięcznego lub trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ( najlepiej złożyć wypowiedzenie do dnia 31 marca 2013 r., ze skutkiem wypowiedzenia przypadającym na dzień 30 czerwca 2013r.).

W przypadku wątpliwości dotyczących skutecznego wypowiedzenia umowy, należy skontaktować się w terminie do dnia 31 marca 2013 r. z dotychczasowym podmiotem odbierającym odpady (zgodnie z zawartą umową).

6. Wzory przykładowo wypełnionych deklaracji dostępne są:

1) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem przy ul. Dębowej 13 – pok. 101 na parterze(Punkt Obsługi Petenta)

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem przy ul. Dębowej 13

3) na stronie www.zawadzkie.pl

4) w marcowym wydaniu miesięcznika „Krajobrazy Zawadzkiego”

Wzór deklaracji obowiązującej w 2016 r. określa uchwała nr VII/39/15 Rady Miejskiej w Zawadzkie z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI doc.doc
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI pdf.pdf
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI odt DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI odt.odt
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI pdf DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI docx.docx

 

 

 

 

Harmonogramy zbiórek

http://zaw-kom.pl/zaw-kom-uslugi/gospodarka-komunalna/harmonogramy-odbioru-odpadow

 

 

Poziomy recyklingu i odzysku

 

 

Osiągnięte w roku 2014 poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przedstawione zostały w rocznym sprawozdaniu.

Roczne sprawozdanie za 2014 r. wraz ze zmianami:

PDFsprawozdanie za 2014 rok.pdf
PDFsprawozdanie za 2014 rok korekta nr 1.pdf

Osiągnięte w roku 2015 poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przedstawione zostały w rocznym sprawozdaniu.

Roczne sprawozdanie za 2015 r. wraz ze zmianami:

PDFsprawozdanie za 2015.pdf
PDFsprawozdanie za 2015 korekta nr 1.pdf
PDFsprawozdanie za 2015 korekta nr 2.pdf

Roczne sprawozdanie za 2016 r. wraz ze zmianami:

PDFsprawozdanie za 2016 korekta.pdf
PDFsprawozdanie za 2016.pdf

Roczne sprawozdanie za 2017 r. wraz ze zmianami:

PDFsprawozdanie za 2017 - korekta.pdf
PDFSprawozdanie za 2017.pdf
 

 

 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawadzkie

 

Nazwa Firmy Plik do pobrania
FCC  Polska spółka z o.o.Ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze PDFFCC.Zabrze.pdf
FCC Lubliniec Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 5, 42-700 Lubliniec PDFFCC Lubliniec.pdf
Zakład Gospodarki Komunalnej Zaw-Kom spólka z o.o.
Ul. Świerklańska 2
47-120 Zawadzkie
PDFzaw-kom.pdf
Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach PDFstrach.pdf
REMONDIS Opole sp. z o.o PDFremondis.pdf
VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Krapkowicach PDFvoelta.pdf
Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach PDFstrach (1).pdf
Tonsmeier Południe Sp.z o.o. PDFmpgk.pdf
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. Strzelce Opolskie PDFpukm.pdf
REMONDIS Tarnowskie Góry sp. z o.o PDFremondis_t_gory.pdf
„Naprzód” Sp. z o.o. ul. Raciborska 144B, 44-280 Rydułtowy PDFNAPRZÓD - wpis po zmianach.pdf

 

 

Punkty selektywnego zbierania odpadów

Na terenie Gminy Zawadzkie w chwili obecnej nie zostały utworzone Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.Gmina organizuje zbiórkę n/w frakcji odpadów w formie objazdowych zbiórek – zgodnie z harmonogramem:

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe

b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

c) zużyte opony

które na rzecz Gminy wykonuje Konsorcjum firm:

1.Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o., 47-120 Zawadzkie, ul. Świerklańska 2 – Lider konsorcjum

2.REMONDIS Opole Sp. z o.o., 45-573 Opole, Al. Przyjaźni 9

Ponadto na terenie Gminy Zawadzkie funkcjonują tzw. mobilne punkty odbioru przeterminowanych leków i chemikaliów zgodnie z poniższą lokalizacją

 

Zawadzkie:

a) ul. Opolska 61 ( zabudowania przy budynku SM „HUTNIK” Zawadzkie)

b) ul. Świerklańska 2 (siedziba spółki ZGK „ZAW-KOM”)

c) ul. Opolska 34 (apteka „AWOS”)

 

Żędowice: ul. Strzelecka 35 ( przy świetlicy wiejskiej w „starej szkole”

Kielcza: ul. Leśna 33 ( przy piekarni)

 

 Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych począwszy od 1 lipca 2013r.zbierany jest w formie objazdowych zbiórek odpadów – zgodnie z harmonogramem przez :

Konsorcjum firm:

1.Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o., 47-120 Zawadzkie, ul. Świerklańska 2 – Lider konsorcjum

2.REMONDIS Opole Sp. z o.o., 45-573 Opole, Al. Przyjaźni 9

 

 Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zawadzkie

 

Odpady komunalne zebrane na terenie Gminy Zawadzkie przekazywane są celem zagospodarowania zgodnie zPlanem Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017.

Dla Południowo-Wschodniego Regionu Gospodarki Odpadami, do którego przydzielona została Gmina Zawadzkiesą to instalacje zlokalizowane na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dzierżysławiu ( Naprzód Sp. z o.o.):

a) instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,

b) instalacja do kompostowania odpadów zielonych selektywnie zebranych.

 

 


Bieżące przepisy prawa miejscowego dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

PDFUchwała nr XXVI-257-17 w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

PDFUchwała Nr XXII-226-16 w spr. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawadzkie.pdf

PDFUchwała Nr XXII-227-16 w spr. wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

PDFUchwała Nr XXII-228-16 w spr. określenia szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie.pdf

PDFUchwała nr XXII-229-16 w spr. ustalenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi.pdf

PDFUchwała Nr XXII-230-16 w spr. okreslenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

PDFUchwała Nr VII-39-15 w spr. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie.pdf

×

Wyszukaj w serwisie